YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Megaron: 18 (1)
Volume: 18  Issue: 1 - 2023
Hide Abstracts | << Back
1.Megaron 2023-1 Full Issue

Pages I - V

ARTICLE
2.Investigation of old water supply system in the historic town of Beypazarı
Esra Eken Güney, Neriman Şahin Güçhan
doi: 10.14744/megaron.2023.70437  Pages 1 - 14
Tarih boyunca her uygarlık, bir önceki kültürden miras kalan su sistemini güncel gereksinim ve teknolojideki yeniliklere bağlı olarak geliştirmiştir. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu’da, Neolitik dönemden günümüze yerleşimlerde kullanılan su sisteminin gelişimi okunmaktadır. İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Beypazarı, günümüzde bir kısmı kurumuş olan çok sayıda nehir yatağı ve özellikle 19. ve 20. yüzyıla tarihlenen çeşmeleri ile Osmanlı döneminde gelişmiş bir su sisteminin varlığını düşündürmektedir. Çeşmeler bugün hala varlığını sürdürse de son yıllarda yapılan alt yapı çalışmalarıyla özgün su kaynakları, çeşmeler ve tarım arazileri arasında fiziksel bağlantıyı sağlayan sistem elemanları yok olmuştur. Ayrıca küresel ısınmanın da etkisiyle çevredeki akarsuların kuruması ve tarihi su sistemi elemanlarına yönelik müdahaleler nedeniyle çeşmeler işlevini yitirmiştir. Yaz aylarında sıcaklıkların çok yükselmesiyle bölgede kuraklık görülürken, kış aylarında mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışlarla dereler taştığı için, yerleşim sellere maruz kalmaktadır. Bu çerçevede bu çalışma, Beypazarı'nın 19. ve 20. yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren ve kaybolmuş elemanları üzerinden tarihi su sistemi ile bu sistemine yönelik müdahaleler nedeniyle yerleşimin maruz kaldığı taşkınları anlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, öncelikle, Beypazarı'ndaki doğal su kaynakları ve çeşmeler de dahil olmak üzere tarihi su sisteminin varlığını sürdüren elemanları saha araştırması, literatür verileri ve yerel halkla görüşmeler yoluyla tespit edilmiştir. Daha sonra, yerel halkın anlatıları, yerleşime ait eski kadastral haritalar ve yerleşimin çeşitli yıllara ait hava fotoğrafları yardımıyla sistemin günümüzde kaybolmuş olan diğer bileşenleri analiz edilmiştir. Son olarak CBS aracılığıyla tüm veriler ve yerleşimdeki arazi eğimi örtüştürülerek tüm elemanları içeren özgün sistem açığa çıkarılmıştır. Çalışmanın sonuçları, Osmanlı döneminde Beypazarı'ndaki tarihi su sisteminin, suyun kullanım amacına göre nasıl şekillendiğini göstermektedir. İçme suyu için belli bir akarsu kolu ve pınarlar temel kaynaklar iken, hijyen sağlamak için içme suyu künklerle çeşmelerin depolarına iletilmiştir. Tarım arazilerinde ise akarsu kollarından suyun cazibeyle akışını yönlendirmek için sokak çeperlerine eklenen üstü açık ark ağlarıyla suyun dağıtımı sağlanmıştır. Ancak bu sistem günümüzde tamamen terk edildiğinden dere yatakları kışın kapasitelerini aşarak bölgede sellere neden olmaktadır.
Throughout history, civilizations have improved water supply and management systems depending on new needs and innovations. Anatolia, home to many civilizations, showcases the development of water systems from the Neolithic period to the present. Beypazarı, located in Central Anatolia, demonstrates an advanced Ottoman-era water supply system with 19th and 20th-century water structures, such as fountains and riverbeds, despite many drying up today. However, infrastructure works have disrupted connections between water sources, fountains, and agricultural lands. Fountains have lost their function due to river drying, global warming, and man-made interventions. This study aims to understand Beypazarı's historical water supply system between the 19th and 20th centuries and the effect of interventions on increasing floods. Visible components, including natural water sources and fountains, were analyzed through site surveys, literature data, and unstructured interviews with locals. Lost components were examined using locals' narratives, old cadastral maps, and aerial photos. The whole system was determined by overlapping data and land slope using GIS. Results show that Beypazarı's historic water supply system during the Ottoman period was tailored to the purpose of water usage. Specific stream branches and springs provided drinking water, transported to fountain reservoirs via a closed pipe system for hygiene. All stream branches were distributed to agricultural lands through open runnels using gravity. The abandonment of this system has caused stream beds to exceed their capacity in winter, leading to floods.

3.From crossover road to underpass: Examining the large-scale projects over their uncertainties
Pelin Tatlı, Gökhan Hüseyin Erkan
doi: 10.14744/megaron.2023.59376  Pages 15 - 28
Günümüz küreselleşme modelinin özelliklerinden biri olarak görülen büyük ölçekli projeler, çoğunlukla büyük kentlerin kentsel bölgelerinde ya da yakın çevresinde inşa edilmektedir. Ancak bu alanlarla da sınırlı olmayan örnekleri bulunmaktadır. Büyük ölçekli projeler yüksek maliyet, uzun uygulama süresi, farklı paydaşların işbirliği, geniş etki alanı ve karmaşıklık gibi özelliklere sahip olmalarının yanı sıra belirli türde belirsizlikler ve yüksek risk gibi tanımlayıcı özelliklere de sahiptir. Belirsizliklerin neden olduğu sorunları kontrol altına almak için proje süreci sistematik bir şekilde analiz edilmelidir. Bu projelerin doğasını geleneksel araçlarla anlamak güç olduğundan analitik bir bakış açısı gereklidir. Çalışmada, Hall (1981) tarafından büyük ölçekli projelerin belirsizlikleri için uyarlanan kavramsal çerçeveden faydalanılarak örnek olay incelemesi gerçekleştirilmiştir. Orta ölçekli kentlerde de büyük ölçekli projelerin belirleyici özelliklerini tam olarak karşılamasa dahi içerik ve etki bakımından belirli bir düzeyde büyük ölçekli proje olarak tanımlanabilecek projeler uygulanmaktadır. Kentlerin kendi dinamikleri ve mali bütçeleri kapsamında bazı orta ölçekli projeler dahi kendi yöresi/bölgesi için büyük ölçekli proje etkisi yaratabilmektedir. Dolayısıyla bu tanımı görelilik unsuruyla desteklemek gerekmektedir. Bu kapsamda orta ölçekli bir kent olan Trabzon’da uygulanan “Kaşüstü Kavşağı” projesinin süreci incelenmiştir. Arşiv taraması ve derinlemesine görüşmeler çerçevesinde kavşak projesinin kronolojik süreci oluşturulmuştur. Süreç içerisinde yaşanan belirsizlikler sınıflandırılarak sorgulanmıştır. Kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak, daha kaliteli hizmet sunabilmek için uygulanan Kaşüstü Kavşağı projesi, kentlinin hayatını kolaylaştırmak yerine oluşturduğu belirsizliklerle sözü edilen alanda yıllardır büyük problemlere neden olmuştur. Büyük ölçekli projelerin belirsizlikler üzerinden sorgulandığı bu çalışmada incelenen kavşak projesi, orta ölçekli bir kentin de büyük ölçekli proje etkisine maruz kalabileceğini ortaya koyar niteliktedir.
Large-scale projects are among the characteristics of the current globalisation pattern. This phenomenological urban space changer (the large-scale project) has samples mostly in and around the megacities and urban regions, yet not limited to those areas. Besides the conventional aspects of large-scale projects which are mainly high cost, complexity, multi-actor collaboration, long duration, and great impact, some other identifiers are also apparent such as having high risks and specific types of uncertainties. The process should be analysed detailed and systematically to control the problems caused by uncertainties. An analytical perspective is required as it is very difficult to comprehend the nature of large-scale projects with conventional tools. In the study, the conceptual framework of uncertainties, which was adapted to large-scale projects by Hall (1981), was used to examine the selected case study. In mid-size cities, reveals some other projects, which do not totally meet the definitive criteria of large-scale projects but resemble the content and impact of such projects to a certain level. In the study, it is argued that such projects can and must be evaluated in terms of large-scale projects, even if they do not have an impact on a national or international scale. From this perspective, the Kaşüstü junction project in Trabzon city, which is an implemented sample of such relatively large-scale projects, was examined. By using archival research and in-depth interview methods, the process of the “Kaşüstü Junction” project was analysed. The characteristics of the junction project and the uncertainties that it contains show that a mid-sized city can also be exposed to the impact of large-scale projects.

4.Identifying the manufacturing industrial clusters in the districts of Türkiye
Adem Sakarya
doi: 10.14744/megaron.2023.98975  Pages 29 - 42
This article identifies the manufacturing industry clusters in Türkiye and contributes to the literature by identifying clusters at the district level. The literature background of this study is based on the concept of cluster and cluster identification. The study uses the sales and purchases between manufacturing industries via the input-output tables of 24 manufacturing industries and the number of employment and workplaces in each industry at the district level for 2019 as data. The methodology consists of three steps: the study first identifies the purchase and sales relations between industries, then groups related industries using principal component factor analysis, and lastly determines the spatial concentration of industries using the location quotient. The study’s findings show manufacturing industries to be grouped into six cluster templates. The districts where industries are clustered are mostly located in the western Türkiye. The textile industry differs because it is clustered in southeast Türkiye. The geographical distributions of the furniture industry clusters and non-metallic industry clusters also differ due to having different location criteria. The packaged food industry is clustered in more districts compared to all other industries except the non-metallic industry, and the districts are located in highly populated provinces. These results place a comprehensive framework across the country and can enable policymakers to direct cluster policies.
This article identifies the manufacturing industry clusters in Türkiye and contributes to the literature by identifying clusters at the district level. The literature background of this study is based on the concept of cluster and cluster identification. The study uses the sales and purchases between manufacturing industries via the input-output tables of 24 manufacturing industries and the number of employment and workplaces in each industry at the district level for 2019 as data. The methodology consists of three steps: the study first identifies the purchase and sales relations between industries, then groups related industries using principal component factor analysis, and lastly determines the spatial concentration of industries using the location quotient. The study’s findings show manufacturing industries to be grouped into six cluster templates. The districts where industries are clustered are mostly located in the western Türkiye. The textile industry differs because it is clustered in southeast Türkiye. The geographical distributions of the furniture industry clusters and non-metallic industry clusters also differ due to having different location criteria. The packaged food industry is clustered in more districts compared to all other industries except the non-metallic industry, and the districts are located in highly populated provinces. These results place a comprehensive framework across the country and can enable policymakers to direct cluster policies.

5.An investigation into the perception of space in children through visual representations: The Children’s Library in Giresun (The Capuchin Catholic Church)
Demet Yılmaz Yıldırım, Şeyma Bayram, Nilgün Çakır Güngör
doi: 10.14744/megaron.2023.27048  Pages 43 - 58
Çocukların ve yetişkinlerin, fiziksel ve zihinsel faaliyetleri, mekanın algılanmasında ve değerlendirmesinde birbirinden farklılık gösterir. Çocuğa özgü doğru tasarlanmış mekanların, çocuğun fiziksel ve psikolojik açıdan olumlu gelişimini desteklemesi, algısal ve bilişsel gelişimini hızlandırmasına neden olması çocuğa özgü mekanların özel olarak düşünülüp tasarlanmasını önemli hale getirmektedir. Ayrıca tarihi mekanlarla güçlü ilişkiler kurabilen çocuklar, mekâna bağlılık ve aidiyet duygusu hisseder ki mekânların nesillere aktarımında çocuğun kurduğu bu bağ önemli olur.
Çalışmada kent belleğinde önemli yeri olan, bölge içerisinde örneğine sık rastlanmayan Kapusen Katolik Kilisesi (Giresun Merkez Çocuk Kütüphanesi) ‘nin kullanıcısı olan 6-10 yaş grubundaki çocukların nasıl algıladığı tartışılmıştır. Çalışmada, çocuğun yaşa bağlı değişen mekân algısının ve ifade biçimlerinde öne çıkan ortak ve farklı yönlerinin incelenmesi; diğer taraftan uyarıcı etkisi güçlü olan kilisenin çocuklar tarafından nasıl algılandığının ortaya konması amaçlanmıştır.
Bu amaçla çocuklara görsel temsiller çizdirilmiş ve bu görüntüler sayısal verilere dönüştürülmüştür. Bu veriler, çocuğun gelişim evrelerini dikkate alan işlem öncesi dönem ve somut işlem dönemi açısından ele alınmıştır. Çalışmada gözlem ve haritalama yöntemleri kullanılmıştır. Çocuğun mekan algısının yaşa, deneyime ve mekanı kullanma sıklığına bağlı olarak değiştiği ve tarihi yapıların çocuğun mekan algısı için önemli uyarıcılar olduğu sonucuna varılmıştır.
Children’s physical and mental activities cause them to show differences in their perception and evaluation of spaces. Correctly designed spaces specifically for the child support the physical and psychological development of the child positively. In addition, children who can establish strong relationships with historical places develop a sense of attachment and belonging to the place, which is also important in the transfer of such places to the coming generations. Capuchin Catholic Church (Giresun Central Children’s Library) has an important place in the memory of the city and is the sole example in the region. It is used by children. The present study discusses how children perceive the church. The study aims, on the one hand, to reveal how the church is perceived by children, and, on the other, to examine how the child’s perception of space and expression styles change depending on age. To this end, children were made to draw visual representations and these images were converted into numerical data. These data are discussed in terms of the preoperational period and the concrete operational period which takes into account the developmental stages of the child. The study employed observation and mapping methods. It was concluded that the child’s perception of space changes depending on age, experience and frequency of use of the space, and historical buildings are important stimuli for the child’s perception of space.

6.The effect of hard coal activities on space production – Zonguldak Üzülmez Valley
Nazlı Arslan, Server Funda Kerestecioğlu
doi: 10.14744/megaron.2023.12269  Pages 59 - 71
Lefebvre mekanın üretimi üzerine geliştirdiği çalışmalarda her üretim tarzının yeni bir mekan ürettiğini ve bu üretimin üç kurucu ayak üzerinde yükseldiğinden bahsetmektedir. Mekanın algılanan, tasarlanan ve yaşayan boyutlarında farklı göstergeler mekanın hakikatini anlamak ve onun getirdiği potansiyel ve handikapları tespit etmek adına önemlidir. Tarihsellikleri birbirinden farklı olan mekanlar kendi yaşayan dinamikleri doğrultusunda farklı bir üretim geçmişine sahiptir. Her mekanın kendine özgü üretim geçmişi olduğu kabul edilirse, maden kentindeki üretimin yer altı ve yer üstü ile bütün değerlendirilmesi zorunluluğu bu yerleşimleri diğerlerinden ayırmaktadır. Üretim hedefleri ihtiyaç duyulan iş gücünü, iş gücü kentteki alt ve üstyapı taleplerini, alt ve üstyapı talepleri ise morfolojik yapıyı şekillendirmektedir. Bu çalışma kömür üretim kenti Zonguldak’ın, mekan ve meta üretimi arasındaki ilişkisini ortaya koymayı hedeflemektedir. Mekan üretimi ve ilgili kuramlardan yola çıkarak Zonguldak’ın mekan üretim dönemleri ve mekan kurucuları tespit edilmiştir. Lefebvre’nin de bahsetmiş olduğu üzere soyut mekanın derinleşen çelişkileri çelişkili mekan dönemini ortaya çıkarmıştır. Zonguldak’ ta da var olan çelişkiler yer altındaki taşkömürü üretim teknikleri ve yer üstünde değişen politikalar ile şekillenen mekan üretimi arasındaki gerilimli ilişkiye temellenmektedir. Bu sebeple geçmişten günümüze kentte var olan meta ve mekan üretimi arasındaki çelişkiler ve gerilimli ilişki kente özgü örnekler üzerinden açıklanmıştır. Sonuçta, yer üstü ve yer altında farklı ölçeklerde devam eden meta ve mekan üretiminin geçmişten günümüze değişimi kente özgü değişkenler üzerinden açıklanmış ve kentin yüzeyinde meydana gelen kavramsal ve fiziksel gerilimler tanımlanmıştır.
According to his studies on the production of space, Lefebvre mentions that each production method produces a new type of space, and this production rises on three constituent feet. Different indicators in the perceived, conceived and living dimensions of the space are essential to understand the truth of the space and determining its potential and handicaps. Also, spaces with different histories have different production histories in line with their living dynamics. Considering that each space has its own production history, the necessity of evaluating the production in the mining city with underground and ground distinguishes these settlements from the others. Production targets shape the required workforce, the workforce shapes the infrastructure and superstructure demands, and the infrastructure and superstructure demands shape the morphological structure. This study aims to reveal the relationship between space and meta production in the coal production city Zonguldak. Based on space production and related theories, the space production periods and space triad of Zonguldak have been determined. As Lefebvre mentioned, the deepening contradictions of abstract space have revealed the contradictory space period. The contradictions that exist in Zonguldak are based on the tense relationship between underground hard coal production techniques and space production shaped by changing policies on the ground. Therefore, from the past to the present the contradictions and tense relationship between meta and space production in Zonguldak have been explained through specific examples of the city. In conclusion, the change of meta and space production, which continues at different scales on the ground and underground, is explained through specific variables and conceptual and physical tensions that occur on the surface of the city are defined.

7.A computational design strategy for integrated façades
Cemile Gül Gürcan, Muhammet Ali Heyik, Hasan Taştan, Fatma Zoroğlu
doi: 10.14744/megaron.2023.55631  Pages 72 - 87
21. yüzyılda hesaplamalı yaklaşımlar, enerji verimliliği, çok sayıda alternatifin üretilmesi, karmaşık gereksinimlerin optimizasyonu ve mimaride yaratıcılığın ilhamı için önemli bir potansiyel sağlamaktadır. Çalışmada bu bağlamda ele alınan iki ana problem bulunmaktadır. İlk olarak, geleneksel yöntemler, cephe sistemlerinin çoklu ve karmaşık hedeflere bütüncül yaklaşım sağlamakta yetersiz kalmaktadır. VZ İkincisi, kötü tasarlanmış veya dönüştürülmüş medya cepheleri, birçok gelişmekte olan ülkede yaygın bir sorundur. Bu çalışma, bir geri bildirim döngüsünde (i) simülasyon, (ii) analiz ve (iii) optimizasyon aşamalarından oluşan Entegre Cephe Sistemi (ECS) için bir tasarım stratejisi geliştirmektedir. Bu tasarım stratejisi, fonksiyonlara dayalı çoklu veri tabanlı cephe entegrasyonu için uygulandı.
Metodoloji, kentsel ölçekli saha çalışmasına ve önerilen stratejinin vaka çalışması yoluyla test edilmesine dayalı olarak iki ana bölüm halinde düzenlenmiştir. İstanbul’da bulunan vaka binasının belirlenmesi için saha çalışması yapılmıştır. Cephe sisteminde çok işlevli entegrasyonun kısıtlamalarını, korelasyonlarını ve tutarlılığını araştırmak için çalışmada iki ek cephe işlevi, medya gösterimi ve güneş kırıcısı, seçilmiştir. Bulgular, geliştirilen ECS'nin, olgusal verilerin tasarım girdisi olarak kullanımına katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Diğer bir sonuç, bu ECS'nin yaz döneminde güneş ışınımını %51 oranında azalttığını ortaya koymakatdır. Bu algoritmik sistem, farklı bağlamlarda bina performansını artırmaya olanak sağlayan esnekliğe ve uygunluğa sahiptir.
Over the last decades, computational methods have provided significant potential for integrated façade systems with energy efficiency, the generation of numerous alternatives, the optimisation of complex requirements, and the inspiration of creativity in architecture. In this sense, the study addresses two primary issues. First, conventional methods are inadequate in a holistic perspective of the multiple objectives of façade systems. Second, poorly designed or transformed media façades are a common problem in many developing countries. This study developed a design strategy for an Integrated Façade System (IFS) that consists of (i) simulation, (ii) analysis, and (iii) optimisation stages in a feedback loop. This design strategy was implemented to integrate the façade in terms of multiple data based on functions. The methodology is organised into two main sections based on the urban scale fieldwork and test of the suggested strategy through the case study. The fieldwork has been done to determine the case study building in Istanbul. Two additional façade functions, media display, and solar shading are chosen here to investigate the constraints, correlations, and consistency of multifunctional integration in a façade system. The finding showed that the developed IFS can contribute to the use of factual data as a design input. Another result showed that this IFS decreased solar radiation by 51% during the summer period. This algorithmic system has flexibility and affordance that refers to enhancing building performance within different contexts.

8.Comparison of hemp fibres with macro synthetic fibres in lime-metakaolin matrix incorporating pumice as coarse aggregates
Havva Merve Tuncer, Zehra Canan Girgin
doi: 10.14744/megaron.2023.00868  Pages 88 - 97
Günümüzde özellikle çevre ve sürdürülebilirlik alanında kompozit yapı malzemelerinin tasarımında önemli gelişmeler gözlenmektedir. Araştırmacılar, eski çağlardan beri bilinen geleneksel bağlayıcı kireci yeniden, bu defa taşıyıcılık amacı ile keşfetmektedir. Sürdürülebilir özelliği ile bilinen kirecin; dayanım, yavaş hidratasyon hızı ve dayanıklılığa olumsuz etkileri nedeniyle genellikle metakaolin, uçucu kül, öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve silis dumanı gibi puzzolanik bileşenler ile kullanılmaktadır. Diğer taraftan; yüksek çekme mukavemeti, ortalama düzeyde elastisite modülü ve düşük yoğunluğu ile selülozik liflerin, lif takviyeli kompozitler konusunda maliyet açısından rekabet edebilirliği ve ekolojik açıdan verimliliği söz konusudur. Selülozik liflerin alkali ortamda bozulması engellenirse, yapısal amaçlı kullanımı da mümkün olabilir. Bu çalışmada, kenevir lif ve iki tip makro sentetik lifin kireç+metakaolin esaslı matris içindeki etkinliği deneysel olarak araştırılmıştır. Lif takviyeli matrislerin basınç, eğilme dayanımı ve dayanıklılığı konularına odaklanılmıştır. Literatürde ilk defa, makro sentetik liflerin kireç esaslı karışımdaki etkinliği incelenmiştir. Ayrıca, yeni bir katkı olarak; iri hafif agregalar, söz konusu lifler ile takviyeli kireç+metakaolin bazlı matrise eklenmiştir. Deneysel sonuçlar, kenevir liflerde yapısal bozulmanın başarıyla azaltılabileceğini ve matrise üç tip lif takviyesi ile liflerin kendi sınıflarında uygun mekanik karakteristiklerin sağlanabileceğini gösterilmiştir.
Significant developments are observed in the design of composite building materials nowadays, especially on environmental and sustainability issues. For structural usage, nowadays researchers reveal lime, which is the traditional binding material known since ancient times. Lime known for its sustainable feature is often used with supplementary cementitious materials (SCM) such as metakaolin, fly ash, ground granulated blast furnace slag, and silica fume due to unfavourable properties regarding durability, strength, and slow hydration rate. On the other hand, cellulosic fibres with the advantages such as low density, high tensile strength, and moderate elastic modulus have cost competitiveness and eco-efficiency for fibre-reinforced composites. The structural use of cellulosic fibres may be possible if the degradation of hemp fibres in an alkali environment is mitigated. In this study, the experimental studies on hemp fibres were carried out by comparing with two types of macro synthetic fibres in a lime+metakaolin (L+MK)-based matrix. Durability as well as compressive and flexural characteristics were addressed in those fibrous matrices. First time in the current literature, macro synthetic fibres were included in the lime-based mixture. Besides, as a new contribution, coarse lightweight aggregates (LWA) were incorporated into this type of matrix with those fibres. The experimental findings indicate that the degradation of hemp fibres can be mitigated successfully, and three types of fibrous mixtures provide proper mechanical characteristics in their categories.

9.Studio exercises within the intuitive and intellectual approach in basic design education
Şerife Ebru Okuyucu, Gamze Çoban
doi: 10.14744/megaron.2023.57983  Pages 98 - 111
Temel Tasarım, tasarımla uğraşan tüm disiplinler için son derece önemli ve özgün bir derstir. Tasarım bir tür problem çözme süreci olarak ele alındığında; dersin temel amacının kavramsal ve soyut düşünme ile analitik ve mantıksal düşünme yaklaşımlarının öğrenciye aktarılması olduğundan bahsedilebilir. Öğrencinin almış olduğu eğitim türü ve geçmişten gelen alışkanlıklar, zihinsel bellek ve görsel algı, tasarım problemini çözme sürecinde etkili olmaktadır. Çalışmada tasarım problemini çözerken; hem sezgisel hem de düşünsel yaklaşımla yönetilen tasarım süreci tartışılmıştır. Bu bağlamda; tasarım problemini çözerken öğrencilerin izledikleri yöntemi analiz etmek amacıyla iki aşamalı deneysel bir çalışma yapılmıştır. Öncelikle öğrencilerin öğrenme stillerini (yerleştiren-özümseyen) belirlemeye yönelik bir anket uygulanmıştır. İkinci aşamada, İç Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin yer aldığı Temel Tasarım dersi kapsamında stüdyo egzersizi yapılmıştır. Çalışmada “hangi öğrenme stiline sahip bireyin nasıl bir problem çözme davranışı sergilediği ve sonuç olarak nasıl bir ürün elde ettiği” sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışmada; temel tasarım dersini ilk kez alan birinci sınıf öğrencilerinden, A3 formundaki kağıttan, ölçüsü belirtilmeyen bir kare (ölçü, öğrenci kararına göre belirlenecek) çıkarmaları ve ad-soyadlarını bu kağıda yazarak eklemeleri istenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin tasarım problemine yaklaşımlarını ve çözüm sürecinde izledikleri yöntemi belirlemeye yönelik veriler elde etmek amacıyla geliştirilen 5’li likert ölçeğine dayalı ikinci anket uygulanmıştır. İkinci anket, ilk anketin sonucuna göre; tercih ettikleri öğrenme stili (yerleştiren-özümseyen) bağlamında iki gruba ayrılan toplam 111 öğrenciye uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre; tasarım problemini çözme süreci ve problemi çözme yöntemiyle, öğrenme stilinin ve öğrencinin almış olduğu eğitim türünün (sanat tabanlı-bilim tabanlı eğitim) etkileşimi bağlamında geliştirilen hipotezin verilerle doğrulandığı görülmüştür. Öğrencilerin öğrenme biçimi tercihleri ile tasarım süreci eylemleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, farklı öğrenme biçimine sahip olan ve farklı eğitim türünden gelen öğrencilerin farklı tasarım süreçleri geliştirdikleri görülmüştür.
Basic design is a totally critical and authentic course for all disciplines related to designing. When designing is considered as a process of problem solving, the main purpose of the course can be regarded as conveying the conceptual, abstract thinking approaches to students. The type of education students received earlier as well as students’ habits, mental memory and visual perception are all effective in the process of solving design problem. This study discussed design process managed with both intuitive and intellectual approach while solving design problem. The study was conducted as a two-stage experimental research to analyze the methods students use while solving design problems. First, a questionnaire was administered to students to gain information about their learning styles. Secondly, studio exercises were performed within the Basic Design course. The following was the question of this study: “What sort of problem-solving attitude did people display and what were these people’s learning styles? Consequently, what sort of results were achieved?” At the end of the studio exercises, a second questionnaire form was administered to determine students’ approaches to design problems and the methods they used in the solving process. The second questionnaire was administered to students who were divided into two groups according to the learning style they preferred based on result of the first questionnaire. According to results; the hypothesis developed in the context of the interaction between process and method of solving the design problem and learning style and prior education was confirmed with the relevant data.

10.Relating environmental comfort conditions to student satisfaction with remote learning: A case on design students
Buket Giresun Erdoğan, Simge Kutsal
doi: 10.14744/megaron.2023.84704  Pages 112 - 125
Pandemiler gibi zorunlu durumlarda eğitimin kesintiye uğramaması için uzaktan eğitim uygulamaları oldukça önemlidir. İlerleyen zamanlarda eğitim hayatındaki rolünün daha da artacağı düşünülen uzaktan eğitim uygulamaları için çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle yapılı çevrelerinin özellikleri bölgesel, sosyal, kültürel ve teknolojik açılardan farklılık göstermesi araştırmacıları bu farklılıkların, ölçülmesi ve değerlendirmesi üzerinde çalışmaya ve öğrencilerin performansını ve memnuniyetini araştırmaya teşvik etmektedir. Bu çalışma, aldıkları eğitimin doğası gereği diğer öğrencilerden farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan tasarım öğrencilerine dikkati çekmeyi amaçlar. Tasarım öğrencilerinin sahip oldukları konfor koşullarını ortaya koymaya çalışırken aynı zamanda bu şartların e-eğitim memnuniyetleri ile ilişkisini ortaya koyar. Veri toplamak için kapsamlı bir çevrimiçi anket Türkiye’deki çeşitli okullarda mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde eğitim alan öğrencilerle paylaşıldı. Öğrencilerin içinde bulundukları ortamların mekânsal, görsel, işitsel ve termal konfor şartları sorgulandı. Konfor koşulları ile memnuniyet arasındaki bağlantıları belirlemek çoklu regresyon analizinden faydalandı. Yapılı çevrenin uzaktan eğitim için memnuniyeti nispeten düşük de olsa anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşıldı (R= 0,374). Bu sonuç memnuniyeti etkileyen çok fazla ve karmaşık parametreler ön görüldüğünde oldukça tatmin edicidir. Ayrıca görsel konfor şartlarının uzaktan eğitim memnuniyeti üzerinde diğer konfor şartlarının aksine daha etkili olduğu görülmüştür (B= 0.574). Dolayısıyla çalışma alanlarındaki görsel konfor şartlarındaki basit değişiklik ve iyileştirmeler, öğrencilerin uzaktan eğitimden alacakları memnuniyetin artmasını oldukça etkili olacaktır. Bu sonuçlar, özel çalışma gereksinimleri olan farklı öğrenci grupları dikkate alınarak uzaktan eğitimin iyileştirilmesine ve yaşam alanlarının uzaktan eğitime uyarlanmasına yardımcı olacak bir perspektif sağlar.
Remote learning applications have crucial importance in preventing education processes from being interrupted under extreme conditions such as a pandemic. Numerous studies on the field are being performed, as it is thought that remote learning will become even more critical in time. Notably, the variety of built environments in different regional, social, cultural, and technological aspects encourages researchers to investigate such differences and student performance and satisfaction relating to their conditions. Focusing on design students, who may have more distinct requirements since the nature of the education program they are subject to, this article aims to present the comfort conditions of students, as well as the relationship of such conditions with the level of student satisfaction with remote learning. The method of this study includes a comprehensive survey, which has been delivered to architecture and interior architecture students via online channels, questioning their spatial, visual, auditory, and thermal comfort. The multiple regression analysis, which has been used in connecting comfort conditions and satisfaction, has resulted that the built environment has a slight yet significant effect on satisfaction level (R=0.374). This result is substantial considering the variety and complexity of factors affecting satisfaction with remote learning. Findings of this study include that visual comfort conditions are the most influential on student satisfaction, indicating the inference that improvements relating to these conditions will be quite effective. The results of this study provide a perspective for improving remote learning processes and adapting living environments to remote learning, based on different student groups.© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale