YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
The effect of hard coal activities on space production – Zonguldak Üzülmez Valley [Megaron]
Megaron. 2023; 18(1): 59-71 | DOI: 10.14744/megaron.2023.12269  

The effect of hard coal activities on space production – Zonguldak Üzülmez Valley

Nazlı Arslan, Server Funda Kerestecioğlu
Department of Architecture, Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye

According to his studies on the production of space, Lefebvre mentions that each production method produces a new type of space, and this production rises on three constituent feet. Different indicators in the perceived, conceived and living dimensions of the space are essential to understand the truth of the space and determining its potential and handicaps. Also, spaces with different histories have different production histories in line with their living dynamics. Considering that each space has its own production history, the necessity of evaluating the production in the mining city with underground and ground distinguishes these settlements from the others. Production targets shape the required workforce, the workforce shapes the infrastructure and superstructure demands, and the infrastructure and superstructure demands shape the morphological structure. This study aims to reveal the relationship between space and meta production in the coal production city Zonguldak. Based on space production and related theories, the space production periods and space triad of Zonguldak have been determined. As Lefebvre mentioned, the deepening contradictions of abstract space have revealed the contradictory space period. The contradictions that exist in Zonguldak are based on the tense relationship between underground hard coal production techniques and space production shaped by changing policies on the ground. Therefore, from the past to the present the contradictions and tense relationship between meta and space production in Zonguldak have been explained through specific examples of the city. In conclusion, the change of meta and space production, which continues at different scales on the ground and underground, is explained through specific variables and conceptual and physical tensions that occur on the surface of the city are defined.

Keywords: Production of space, production of hard coal, spatial contradictions, Üzülmez Valley; Zonguldak


Taşkömürü faaliyetlerinin mekan üretimine etkisi; Zonguldak Üzülmez Vadisi

Nazlı Arslan, Server Funda Kerestecioğlu
Mimarlık Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Lefebvre mekanın üretimi üzerine geliştirdiği çalışmalarda her üretim tarzının yeni bir mekan ürettiğini ve bu üretimin üç kurucu ayak üzerinde yükseldiğinden bahsetmektedir. Mekanın algılanan, tasarlanan ve yaşayan boyutlarında farklı göstergeler mekanın hakikatini anlamak ve onun getirdiği potansiyel ve handikapları tespit etmek adına önemlidir. Tarihsellikleri birbirinden farklı olan mekanlar kendi yaşayan dinamikleri doğrultusunda farklı bir üretim geçmişine sahiptir. Her mekanın kendine özgü üretim geçmişi olduğu kabul edilirse, maden kentindeki üretimin yer altı ve yer üstü ile bütün değerlendirilmesi zorunluluğu bu yerleşimleri diğerlerinden ayırmaktadır. Üretim hedefleri ihtiyaç duyulan iş gücünü, iş gücü kentteki alt ve üstyapı taleplerini, alt ve üstyapı talepleri ise morfolojik yapıyı şekillendirmektedir. Bu çalışma kömür üretim kenti Zonguldak’ın, mekan ve meta üretimi arasındaki ilişkisini ortaya koymayı hedeflemektedir. Mekan üretimi ve ilgili kuramlardan yola çıkarak Zonguldak’ın mekan üretim dönemleri ve mekan kurucuları tespit edilmiştir. Lefebvre’nin de bahsetmiş olduğu üzere soyut mekanın derinleşen çelişkileri çelişkili mekan dönemini ortaya çıkarmıştır. Zonguldak’ ta da var olan çelişkiler yer altındaki taşkömürü üretim teknikleri ve yer üstünde değişen politikalar ile şekillenen mekan üretimi arasındaki gerilimli ilişkiye temellenmektedir. Bu sebeple geçmişten günümüze kentte var olan meta ve mekan üretimi arasındaki çelişkiler ve gerilimli ilişki kente özgü örnekler üzerinden açıklanmıştır. Sonuçta, yer üstü ve yer altında farklı ölçeklerde devam eden meta ve mekan üretiminin geçmişten günümüze değişimi kente özgü değişkenler üzerinden açıklanmış ve kentin yüzeyinde meydana gelen kavramsal ve fiziksel gerilimler tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mekan Üretimi, Taşkömürü Üretimi, Mekansal Çelişkiler, Zonguldak, Üzülmez Vadisi


Nazlı Arslan, Server Funda Kerestecioğlu. The effect of hard coal activities on space production – Zonguldak Üzülmez Valley. Megaron. 2023; 18(1): 59-71

Corresponding Author: Nazlı Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale