YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Studio exercises within the intuitive and intellectual approach in basic design education [Megaron]
Megaron. 2023; 18(1): 98-111 | DOI: 10.14744/megaron.2023.57983  

Studio exercises within the intuitive and intellectual approach in basic design education

Şerife Ebru Okuyucu, Gamze Çoban
Department of Interi̇or Desi̇gn and Envi̇ronmental Desi̇gn, Afyon Kocatepe Uni̇versi̇ty, Faculty of Fi̇ne Arts, Afyonkarahi̇sar, Türkiye

Basic design is a totally critical and authentic course for all disciplines related to designing. When designing is considered as a process of problem solving, the main purpose of the course can be regarded as conveying the conceptual, abstract thinking approaches to students. The type of education students received earlier as well as students’ habits, mental memory and visual perception are all effective in the process of solving design problem. This study discussed design process managed with both intuitive and intellectual approach while solving design problem. The study was conducted as a two-stage experimental research to analyze the methods students use while solving design problems. First, a questionnaire was administered to students to gain information about their learning styles. Secondly, studio exercises were performed within the Basic Design course. The following was the question of this study: “What sort of problem-solving attitude did people display and what were these people’s learning styles? Consequently, what sort of results were achieved?” At the end of the studio exercises, a second questionnaire form was administered to determine students’ approaches to design problems and the methods they used in the solving process. The second questionnaire was administered to students who were divided into two groups according to the learning style they preferred based on result of the first questionnaire. According to results; the hypothesis developed in the context of the interaction between process and method of solving the design problem and learning style and prior education was confirmed with the relevant data.

Keywords: Afyon Kocatepe University, basic design education; interior architecture; learning styles; studio exercises


Temel Tasarım Eğitiminde Sezgisel ve Düşünsel Yaklaşım Çerçevesinde Stüdyo Egzersizleri

Şerife Ebru Okuyucu, Gamze Çoban
Afyon Kocatepe Üni̇versi̇tesi̇, Güzel Sanatlar Fakültesi̇, İç Mi̇marlık Ve Çevre Tasarımı, Afyonkarahi̇sar

Temel Tasarım, tasarımla uğraşan tüm disiplinler için son derece önemli ve özgün bir derstir. Tasarım bir tür problem çözme süreci olarak ele alındığında; dersin temel amacının kavramsal ve soyut düşünme ile analitik ve mantıksal düşünme yaklaşımlarının öğrenciye aktarılması olduğundan bahsedilebilir. Öğrencinin almış olduğu eğitim türü ve geçmişten gelen alışkanlıklar, zihinsel bellek ve görsel algı, tasarım problemini çözme sürecinde etkili olmaktadır. Çalışmada tasarım problemini çözerken; hem sezgisel hem de düşünsel yaklaşımla yönetilen tasarım süreci tartışılmıştır. Bu bağlamda; tasarım problemini çözerken öğrencilerin izledikleri yöntemi analiz etmek amacıyla iki aşamalı deneysel bir çalışma yapılmıştır. Öncelikle öğrencilerin öğrenme stillerini (yerleştiren-özümseyen) belirlemeye yönelik bir anket uygulanmıştır. İkinci aşamada, İç Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin yer aldığı Temel Tasarım dersi kapsamında stüdyo egzersizi yapılmıştır. Çalışmada “hangi öğrenme stiline sahip bireyin nasıl bir problem çözme davranışı sergilediği ve sonuç olarak nasıl bir ürün elde ettiği” sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışmada; temel tasarım dersini ilk kez alan birinci sınıf öğrencilerinden, A3 formundaki kağıttan, ölçüsü belirtilmeyen bir kare (ölçü, öğrenci kararına göre belirlenecek) çıkarmaları ve ad-soyadlarını bu kağıda yazarak eklemeleri istenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin tasarım problemine yaklaşımlarını ve çözüm sürecinde izledikleri yöntemi belirlemeye yönelik veriler elde etmek amacıyla geliştirilen 5’li likert ölçeğine dayalı ikinci anket uygulanmıştır. İkinci anket, ilk anketin sonucuna göre; tercih ettikleri öğrenme stili (yerleştiren-özümseyen) bağlamında iki gruba ayrılan toplam 111 öğrenciye uygulanmıştır. Anket sonuçlarına göre; tasarım problemini çözme süreci ve problemi çözme yöntemiyle, öğrenme stilinin ve öğrencinin almış olduğu eğitim türünün (sanat tabanlı-bilim tabanlı eğitim) etkileşimi bağlamında geliştirilen hipotezin verilerle doğrulandığı görülmüştür. Öğrencilerin öğrenme biçimi tercihleri ile tasarım süreci eylemleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, farklı öğrenme biçimine sahip olan ve farklı eğitim türünden gelen öğrencilerin farklı tasarım süreçleri geliştirdikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Temel tasarım eğitimi, Stüdyo egzersizleri, öğrenme stilleri, iç mimarlık


Şerife Ebru Okuyucu, Gamze Çoban. Studio exercises within the intuitive and intellectual approach in basic design education. Megaron. 2023; 18(1): 98-111

Corresponding Author: Gamze Çoban, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale