YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
From crossover road to underpass: Examining the large-scale projects over their uncertainties [Megaron]
Megaron. 2023; 18(1): 15-28 | DOI: 10.14744/megaron.2023.59376  

From crossover road to underpass: Examining the large-scale projects over their uncertainties

Pelin Tatlı1, Gökhan Hüseyin Erkan2
1İzmir Metropolitan Municipality, ESHOT General Directorate, İzmir, Türkiye
2Department of City and Regional Planning, Karadeniz Technical University Faculty of Architecture, Trabzon, Türkiye

Large-scale projects are among the characteristics of the current globalisation pattern. This phenomenological urban space changer (the large-scale project) has samples mostly in and around the megacities and urban regions, yet not limited to those areas. Besides the conventional aspects of large-scale projects which are mainly high cost, complexity, multi-actor collaboration, long duration, and great impact, some other identifiers are also apparent such as having high risks and specific types of uncertainties. The process should be analysed detailed and systematically to control the problems caused by uncertainties. An analytical perspective is required as it is very difficult to comprehend the nature of large-scale projects with conventional tools. In the study, the conceptual framework of uncertainties, which was adapted to large-scale projects by Hall (1981), was used to examine the selected case study. In mid-size cities, reveals some other projects, which do not totally meet the definitive criteria of large-scale projects but resemble the content and impact of such projects to a certain level. In the study, it is argued that such projects can and must be evaluated in terms of large-scale projects, even if they do not have an impact on a national or international scale. From this perspective, the Kaşüstü junction project in Trabzon city, which is an implemented sample of such relatively large-scale projects, was examined. By using archival research and in-depth interview methods, the process of the “Kaşüstü Junction” project was analysed. The characteristics of the junction project and the uncertainties that it contains show that a mid-sized city can also be exposed to the impact of large-scale projects.

Keywords: Kaşü, stü junction project in Trabzon; large-scale projects; midsized city; uncertainties


Köprülü Kavşaktan Alt Geçide: Büyük Ölçekli Projeleri Barındırdıkları Belirsizlikler Üzerinden Sorgulamak

Pelin Tatlı1, Gökhan Hüseyin Erkan2
1İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Trabzon

Günümüz küreselleşme modelinin özelliklerinden biri olarak görülen büyük ölçekli projeler, çoğunlukla büyük kentlerin kentsel bölgelerinde ya da yakın çevresinde inşa edilmektedir. Ancak bu alanlarla da sınırlı olmayan örnekleri bulunmaktadır. Büyük ölçekli projeler yüksek maliyet, uzun uygulama süresi, farklı paydaşların işbirliği, geniş etki alanı ve karmaşıklık gibi özelliklere sahip olmalarının yanı sıra belirli türde belirsizlikler ve yüksek risk gibi tanımlayıcı özelliklere de sahiptir. Belirsizliklerin neden olduğu sorunları kontrol altına almak için proje süreci sistematik bir şekilde analiz edilmelidir. Bu projelerin doğasını geleneksel araçlarla anlamak güç olduğundan analitik bir bakış açısı gereklidir. Çalışmada, Hall (1981) tarafından büyük ölçekli projelerin belirsizlikleri için uyarlanan kavramsal çerçeveden faydalanılarak örnek olay incelemesi gerçekleştirilmiştir. Orta ölçekli kentlerde de büyük ölçekli projelerin belirleyici özelliklerini tam olarak karşılamasa dahi içerik ve etki bakımından belirli bir düzeyde büyük ölçekli proje olarak tanımlanabilecek projeler uygulanmaktadır. Kentlerin kendi dinamikleri ve mali bütçeleri kapsamında bazı orta ölçekli projeler dahi kendi yöresi/bölgesi için büyük ölçekli proje etkisi yaratabilmektedir. Dolayısıyla bu tanımı görelilik unsuruyla desteklemek gerekmektedir. Bu kapsamda orta ölçekli bir kent olan Trabzon’da uygulanan “Kaşüstü Kavşağı” projesinin süreci incelenmiştir. Arşiv taraması ve derinlemesine görüşmeler çerçevesinde kavşak projesinin kronolojik süreci oluşturulmuştur. Süreç içerisinde yaşanan belirsizlikler sınıflandırılarak sorgulanmıştır. Kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak, daha kaliteli hizmet sunabilmek için uygulanan Kaşüstü Kavşağı projesi, kentlinin hayatını kolaylaştırmak yerine oluşturduğu belirsizliklerle sözü edilen alanda yıllardır büyük problemlere neden olmuştur. Büyük ölçekli projelerin belirsizlikler üzerinden sorgulandığı bu çalışmada incelenen kavşak projesi, orta ölçekli bir kentin de büyük ölçekli proje etkisine maruz kalabileceğini ortaya koyar niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Büyük ölçekli projeler, orta ölçekli kent, belirsizlikler, Trabzon Kaşüstü kavşağı projesi


Pelin Tatlı, Gökhan Hüseyin Erkan. From crossover road to underpass: Examining the large-scale projects over their uncertainties. Megaron. 2023; 18(1): 15-28

Corresponding Author: Pelin Tatlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale