YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Megaron: 2 (3)
Volume: 2  Issue: 3 - 2007
Hide Abstracts | << Back
ARTICLE
1.Computer-Aided Instruction Tools For Architecture: Case Study Of Sinan Mosques
Tuğrul Yazar, Birgül Çolakoğlu
Pages 136 - 144
Bu makale, Tuğrul Yazar’ın Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Ortamında Tasarım (BOM)
Yüksek Lisans Programındaki yüksek lisans tezine dayanan ve devam etmekte olan bir araştırmayı anlatmaktadır. Tezin başlığı “Mimarlık Eğitimi için Uzman Sistemler: Sinan Camileri Uzman Sistemi”dir ve 2003 yılında Dr. Birgül Çolakoğlu’nun yürütücülüğünde tamamlanmıştır. YTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, bu araştırmayı bir öğrencisinin (Ali
Murat Akkan) bitirme ödevi olarak prototip aracın programlanmasını organize ederek desteklemiştir. Bu araştırmada geliştirilen eğitim aracı, Sinan’ın cami mimarisini varsayımsal cami tasarımlarını görselleştirerek öğretmeyi hedeflemektedir.
This paper introduces an ongoing research about the Computer Aided Instruction (CAI) tool which is based on the master thesis of Tuğrul Yazar from Yıldız Technical University (YTU) Faculty of Architecture Computational Design Graduate Program (BOM). The thesis is named “Expert Systems for Architectural Education: The Expert System of Sinan Mosques” and completed in 2003 under the supervision of Dr. Birgül Çolakoğlu. YTU Department of Computer Engineering supported this research by assigning the graduation project (student: Ali Murat Akkan) as programming the prototype software. The educational tool developed in this research aims to teach Sinan’s mosque architecture by visualizing hypothetical mosque designs.

2.Usage Of Aerated Concrete Construction Elements In Houses
Rüveyda Kömürlü, Hakkı Önel
Pages 145 - 158
Konut yapılarının büyük bölümü kalitesiz, sağlıksız ve ekonomik olmayan şartlarla uygulanmaktadır. Gazbeton yapım sistemi bu koşullara çözüm getirecek bir alternatif olarak karşımızdadır. O nedenle bu makale; çoğunlukla konutların sağlıksız, kalitesiz olması ve ekonomik, uzun ömürlü olmamalarından dolayı “Gazbeton yapı ürünlerinin kullanıldığı toplu
konutlarda böyle sorunların yaşanmaması ve amaçlanan kaliteli konutların üretilmesi için projelendirme ve uygulama aşamalarının nasıl yapılması gerektiği” sorusuna yönelik bir çalışmadır. Makalede gazbeton yapı ürünlerinin toplu konut uygulamalarında kullanımı sırasında uyulması gereken tasarım ve uygulama kurallarının belirlenmesine ve
açıklanmasına çalışılmıştır.
Gazbeton yapı ürünlerinin toplu konut üretiminde kullanımı üzerine incelemeler yapılmış ve uyulması gereken kurallar şu üç ana başlık altında belirlenmiş ve açıklanmıştır:
• Gazbeton yapı ürünlerinin üretiminde uyulması gereken kurallar.
• Mimari proje sürecinde tasarımcının uyması gereken kurallar.
• Gazbeton yapı ürünlerinin uygulanmasında uyulması gereken kurallar.
Sonuç bölümünde ise daha önceki bölümlerde verilen bilgiler doğrultusunda gazbeton yapı ürünlerinin toplu konutları tasarım, uygulama ve kullanım aşamalarında sağladığı yararlar belirlenmiştir.
An important percentage of houses are not economic, healthy and of good quality, and aerated concrete building system presents an alternative. Thus, this paper aims to face the question of how the projects of the mass housing projects should be prepared and built using aerated concrete construction elements in order to eliminate the above mentioned
problems and obtain quality results. This article displays the rules for design and application of aerated concrete construction elements in mass housing.
Usage of aerated concrete construction elements in mass housing is explored and rules for application are stated and defined under three major topics:
• Rules for the production of aerated concrete construction elements.
• Rules for architectural design process.
• Rules for the application of aerated concrete construction elements.
In the conclusion chapter, design, application and using aerated concrete construction elements and their advantages are listed according to the previous chapters.

3.Seating In Public Spaces And The Ergonomic Principles
Cem Doğan, Onur Altan
Pages 159 - 166
İnsan çevresi ile bir bütündür. İnsanın çevresi ile yaptığı bu etkileşim, fiziksel olarak bir iş ortaya çıkarır.
Gereksinimlerden kaynaklanan bu iş, bir ürünün ortaya çıkmasına neden olur. Bu bağlamda her tasarım ürünü, tasarlanana özeldir. Bu özelliğinden dolayı tasarlanan nesneyi kullanacak olan kişinin (o çevreyi kullananın), kullanımına sunulan öge (oturma elemanı) ile ilişkilerinin incelenmesi, bu yolla onun (kişinin), o anlık durum ve tutumuna her açıdan en iyi yanıtı verebilecek tasarım ölçütlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu da ancak, kişiyi (ürünü kullanıcıyı) onun yapıve yetilerini ergonomik ve antropometrik özelliklerini inceleyerek mümkünüdür. Kamusal çevreler için yapılan oturma elemanı tasarımında ise, incelenecek olan, bireyin yanısıra toplumun yapısıdır. Özelliklerimiz düşünülmeden farklı sosyoekonomik
ve kültürel toplumlar için yapılmış ergonomik ve antropometrik çalışmalar tasarımda ilke olarak kabul edildiği zaman, kendi sosyo-ekonomik ve kültürel yapımıza uygun olmayan ürünler ortaya çıkmaktadır. Bu sorun, ancak tasarım çalışmalarına yön vermek amacıyla ülkemize özel, antropometrik veri tabanının oluşturulması ile çözümlenebilir
The human being is an integral part of his surroundings. The integration of the human being with his surroundings, physically brings out an activity. The activity that is derived from requirements, causes the creation of a product. In this aspect, every design product is a specialty of that particular design idea. For this special reason, the relationship between the person (as user of that space) and the product (seating element) provided for his use, has to be researched, to establish the correct design measurements and the best possible answer to his momentary situation and behaviour.
This is only possible by carefully examining that person’s (user of the product) structure and sufficiency, together with ergonomic and anthropometric specialties. When designing a seating element for a public space, we have to examine the individual as well as the public behaviour. Without careful consideration for local behaviour and characteristics, following the ergonomic and anthropometric rules of different socio-economic and cultural societies will only create products that are not suitable for our own socio-economic and cultural background. This problem can only be solved by establishing a special anthropometric data base for our country that could lead the way in design studies.

4.Explaining Local Economic Potentials By Using Sectoral Aggregations And Rural Development
İclal Dinçer
Pages 167 - 175
Bölgesel gelişme politikalarının, ulusal kalkınmayı sağlaması ve aynı zamanda bölgeler ve kır-kent arasında yaşanan gelişmişlik farklarını azaltması gerekmektedir. Türkiye’de kalkınma politikaları bu kapsamda geliştirildiği halde, uygulamada bu farklar giderilememektedir. Günümüzde kırsal alanların kalkındırılmasına yönelik çalışmalar giderek
önem kazanmaktadır. Bu konuda Avrupa Birliği’nin girişimleri ve Avrupa ülkelerinin deneyimleri kırsal kalkınma, kırsal yeniden canlandırma, kırsal rönesans kavramlarına temellenmekte ve kırsal ekonominin gelişmesi için birbiriyle bağlantılı ve yerel faaliyetlere öncelik vermektedir. Türkiye’de Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda ise “...bölgelerin, sorunlarına ve potansiyellerine göre farklılaşan…” tedbirlerin uygulanması benimsenmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı bölgelerin yerel potansiyellerini ortaya çıkarmak ve Türkiye’deki kırsal yerleşmelerin 1990 yılı itibariyle dört temel sektörde (tarım, imalat sanayi, ticaret, hizmetler) gösterdikleri yığılmaları tanımlanmaktadır. Kır - kent dengesizliğinin azaltılmasında sektörel yığılma özelliklerinin kullanılması yerel ekonomiyi canlandırmada önemli bir araçtır. Bu çalışmanın bu konudaki temel bulguları Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı illerinin kırsal alanlarında imalat sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin birlikte gösterdikleri yığılmalar ve buna karşın Doğu Anadolu Bölgesi kırsal alanında sadece tarım sektörünün değil, hizmet sektörünün de ekonominin çevirici gücü olmasıdır.
It is expected that regional development policies provide national development, and also decrease the gap between development level of each regions and urban-rural areas. However, it hasn’t been reduce this unbalanced development among the regions although regional development policies are built up with this approach.
Nowadays, the development projects on rural areas are getting more and more important. In this regard, experiences and attempts of European Union are based on rural development, rural regeneration, rural renaissance etc. and gives priority to the development of rural economy. Meanwhile, in the 9th National Development Plan, it is espoused to take measures which change according to the problems and the potentials of the regions in Turkey.
In this frame, the aim of this paper, to introduce local potential of the regions and to define aggregations of rural settlements on the four main sectors –agriculture, industry, service, and commerce- in 1990. Aggregations of sectors are an important tool to regenerate local economy. In this regard, main objectives; aggregations of manufacturing industry, commercial and service sectors are the engine of economy in the rural areas of shore provinces in Mediterranean, Marmara and Aegean Sea. On the other side, it is not only agriculture but also service sector is the engine of the economy in Eastern Anatolia.

5.Importance Of Maintenance In The Parks According To Users Satisfaction
Gökçen Firdevs Yücel
Pages 176 - 187
Park alanları için bakım sorumlulukları bitki ve çim bakımını (çimlerin kesilmesi, gübrelenmesi vs.), ağaç ve çalıların budanmasını, çöp kontrolünü, park yolları, çöp kutuları, oturma yerleri, aydınlatma elemanları gibi park mobilyalarının ve çocuk oyun alanlarının bakımlarını içerir. Parkların bakımlarının yetersiz olması, yetersiz bütçeden veya uygun bir
yönetim veya bakım programının olmamasından ileri gelebilir. Parkların bakımlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle bir bakım programının hazırlanması gereklidir. Park bakım programları; park yönetimi, organizasyon, bakım sorumlulukları, işçi gereksinimleri ve standartlar, bütçe, açık alanların bakım planları, bakım tavsiyeleri, 5 yıllık uygulama planlarının oluşturulması gibi konuları içermelidir. Bu çalışmada park alanlarının bakım konusu; örneklem alanlar olarak seçilen İstanbul’ un üç ayrı bölgesindeki Maçka Parkı, Ulus Parkı ve Zeytinburnu Parkı’ nda her bir örneklem alanda 200 anket yapılarak, kullanıcılarla yapılan anketlerle irdelenmiştir. Park kullanıcıları ile yapılan anket sonuçlarının analizi SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Anket sonuçlarına göre park
alanlarının bakımının kullanıcıların park alanlarıyla ilgili memnuniyet düzeylerini etkilediği görülmüştür.
Maintenance responsibilities of parks include horticultural and turf maintenance (such as mowing, fertilizing), tree and shrub pruning, litter control, and maintenance of park roads, park furniture such as bins, seats, lighting fixtures and children playgrounds. The lack of maintenance can comes from lack of budget or unconvenient management and maintenance program. Park Maintenance Program should be done for effective park maintenace. A Park Maintenance Program should consist of park management, organization, maintenance responsibilities, labor requirements and standards, budget, maintenance plans of open areas, maintenance tips, a five-year implementation plan. Maintenance of park areas issues were analyzed through the surveys applied on the users of Maçka Park, Ulus Park and Zeytinburnu Park, which have been selected as the sample areas in three different regions of Istanbul. In each sample 200 surveys were carried out, which equals to 600 in sum. The collected data were analysed through SPSS (PC), a statistical analysis program and the Chi Square test was carried out to find significant differences. The findings of the study reveal
that maintenance of park areas affected the user satisfaction level with the park.© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale