YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Megaron: 6 (3)
Volume: 6  Issue: 3 - 2011
Hide Abstracts | << Back
FRONT MATTER
1.Megaron 2011-3 Full Issue

Pages I - IV

2.An Assessment Approach to Facades as a Tool of Semantic Expression: Study of Facades on Meşrutiyet Street in İstanbul
Özlem ŞENYİĞİT, İlhan ALTAN
Pages 139 - 150
Biçimin insan ve yaşam üzerindeki etkileri önemli bir tartışma konusudur. Kenti oluşturan mimari mekanların cepheleri de biçimsel özellikleri ile bu etkilenmede büyük sorumluluklar yüklenmektedir. Bir kentin sürekliliği için biçimsel ve anlamsal (öznenesne) bütünlüğü sağlayacak ilkelerin-yönlendiricilerin tespiti, yerleşkelerin insanlara yabancılaşmasını engelleyeceği gibi geleneksel ve çağdaş cephe örneklerinin karşılıklı alışverişine de yol gösterecektir. Bu amaçla, Meşrutiyet Caddesi’nde seçilen bina cepheleri özelinde mimari tasarım ve değerlendirme sürecine katkı sağlaması amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Konu kapsamında; çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi ortaya konmuş, konuyla ilgili kavramlar irdelenmiş ve cephe değerlendirme modeli ortaya çıkarılarak çalışmada kullanılacak yöntem ve teknikler belirlenmiştir. Sonuçta, çalışmada kullanılan alanda yer alan cephe örnekleri özelinde elde edilen bulguların sonuçları yorumlanmış ve çıkan sonuçlar ışığında ileriye dönük öneriler tartışılmıştır.
The effects of form on humans and life are a crucial subject of discussion. Facades of buildings that make up the city are greatly responsible for these effects with their figurative characteristics. Identification of the principles and directives that help to maintain syntactic and semantic (subject-object) integrity for the continuity of a city will prevent people from becoming alienated from their surroundsing. To this end, this study focuses on the contribution design and evaluation process on the chosen facade on Meşrutiyet Street. In this scope, the aim scope and method of the study was set forth. The relevant concepts were examined and the method and technique that were to be used in the facade evaluation model were determined. Eventually, presented the interpretations of the findings of the field study and conclusions. In the light of the results discussed future suggestions.

3.The Usage of Social Areas in University Campus Systems
Begüm ERÇEVİK, Feride ÖNAL
Pages 151 - 161
Üniversiteler akademik eğitim ve uygulamalar ile mesleki beceri kazandırmayı, bilimsel, toplumsal ve ekonomik temelli uygulama ve araştırmalar yürüterek bilgi üretmeyi, gençlere görev ve sorumluluklar vererek toplum yaşamına hazırlamayı, toplumun eğitim, bilinç ve kültür seviyesine katkıda bulunmayı amaçlar. Üniversitelerdeki sosyal ve kültürel etkinlik alanları; farklı kültür, etnik ve sosyal yapılara sahip öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca ders dışı zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri mekânlar olup, sosyal etkileşim açışından da büyük önem taşımaktadırlar. Bu alanların, üniversite gençliğini toplum hayatına hazırlayan eğitici ve bilinçlendirici rolü göz önünde bulundurularak, kullanımları hakkındaki öğrenci değerlendirmelerinin analizi amaçlanmıştır. Bu analiz sırasında öğrencilerin değerlendirmeleri, üniversite kampüs konumlar üzerinden karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Bu bağlamda yapılan alan çalışmaları için İstanbul’da yer alan, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü kent üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Merkez Kampüsü kent içi kampüs, Koç Üniversitesi Sarıyer Kampüsü ise kent dışı kampüs olarak seçilmiştir. Alan çalışmalarından elde edilen veriler, istatistikî analiz yöntemi ile değerlendirilerek, kampüslerdeki sosyal ve kültürel etkinlik alanı yeterliliği, kullanım süreleri, ulaşılabilirlik, kullanıcı profili ve kent kullanımı ile ilgili sonuçlara ulaşılmıştır.
Universities aim to help students gain occupational skills through academic training and practice; to produce knowledge by carrying out applications and investigations which have scientific, social and economic bases, to prepare young people for community life by giving them duties and responsibilities; and finally, to make contributions to the social and educational level of the community. Moreover social and cultural activity areas in universities in which, apart from lecture halls, students spend most of their time during their educational, lives, are of great importance for social interaction. Social spaces, whose educational and awareness-raising role of preparing the youth for community life, are taken into account and of these areas, about their use of student assessment analysis is aimed. During this analysis, student views were investigated and compared at different university campus locations. Bahçeşehir University Beşiktaş Campus as a town university, Yıldız Teknik University Yıldız Merkez Campus as an in-town campus, Koç University Sarıyer Campus as a out-oftown campus were chosen as locations for the study. Statistical analysis is applied to the data obtained from the questionaries completed by students in the chosen universities. Following such investigations, findings relating to the sufficiency of social and cultural activity areas in campuses, their occupancy and reachability; and the user profile of the activity areas and town usage as a cultural area are obtained and evaluated.

4.Relationship between Process, form and Representation in the Design Environment of 21st Century
Bülent Onur TURAN
Pages 162 - 170
Tasarım ve tasarım metodolojileri üzerine yapılan araştırmalar endüstrileşen toplumlarda 1950 ve 1960’larda artarak görülmeye başlamış ve tasarım, bir eylem olarak çeşitli şekillerde tanımlanmıştır.1 Bu dönemden sonra tasarımın içeriği, bileşenleri, tasarımcının düşünsel süreci ve benzeri konularda sorgu ve tartışmalar giderek artmış ve bu bağlamda yeni kuram ve yöntemler ortaya konmuştur. Günümüzde, bilim ve teknolojideki gelişmelerle, özellikle de bilgisayar ortamı ve sayısal teknolojilerin, tasarım sürecine dahil olması ile bu tartışmalar yeni bir boyut kazanmış, teori ve pratikteki bu dönüşümler yeni söylemleri beraberinde getirmiştir. Bu metin, güncel mimarlık ve tasarım söylemini belirleyen, süreç, biçim ve temsil üçgenindeki etkileşimli dönüşümlere odaklanmaktadır.
Research in design and design methodologies began to appear in industrialized societies in the 1950s and 1960s and design, as an act been described in various ways. After this period, examination of, and debates over the contents and components of design, as well as such topics as the thinking process of the designer, gradually increased and in this context new theories and methods emerged. Today, these examinations and debates have gained a new dimension in terms of developments in science and technology, particularly with the involvement of computer environment and computational Technologies in the design process. This work is focused on the interactive transformations between the process, form and representation which determine contemporary architectural discourse.

5.The Effects of 5216th Metropolitan Municipalities Law on the Planning Process of Town Municipalities
Serkan ÖZDEMİR, Mehmet Çağlar MEŞHUR
Pages 171 - 183
2004 yılında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası kapsamında, büyükşehirlerin sınırlarının belirlenmesine yönelik getirilen düzenlemelerle birlikte, büyükşehirlerin yakınında ya da çeperinde yer alan birçok belde belediyesi büyükşehir sınırlarına dâhil edilmiştir. Büyükşehir çeperindeki yerleşmelere ilişkin yönetsel yapı ve sınırların yeniden tariflendiği bu düzenlemeye yön veren temel düşünce ise belde belediyelerince herhangi bir üst ölçekli plan otoritesinden yoksun ve denetimsiz bir şekilde yürütülen planlama çalışmalarının, büyükşehir belediyelerince denetlenebilmesi ve üst ölçekli planlara uygun bir kentsel gelişme kurgusunun oluşturulabilmesidir. Bu çerçevede, 5216 sayılı yasa ile getirilen ve köklü bir değişimi öngören düzenlemenin sonuçlarının irdelenmesi çalışmaya yön veren temel unsur olmuştur. Çalışma kapsamında, yasa ile büyükşehir belediyesi sınırlarına dâhil edilen belde belediyelerin planlama anlayışında, yasa öncesine göre herhangi bir farklılaşma meydana gelip gelmediği irdelenmiştir. Bu kapsamda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilen Aksu, Beldibi, Çalkaya, Çığlık, Doyran, Döşemealtı, Düzlerçamı, Pınarlı, Varsak, Yeşilbayır ve Yurtpınar İlk Kademe Belediyelerinin, farklı idari statüde oldukları dönemler içerisinde ürettikleri imar planı değişiklikleri, yapılış amacı ve tipleri açısından karşılaştırılmış, yapılan bu karşılaştırma çerçevesinde, yasa ile planlama süreci açısından amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı sorgulanmıştır.
With the Law of Metropolitan Municipalities (5216th) enacted in 2004, administrative changes occured to the status of town municipalities. While the authority border of metropolitan areas enlarged, changes were made to the administrative status of many town municipalities which were in, or on the fringesof, metropolitan areas. The aim of the 5216th Law of Metropolitan Municipalities, is to control and direct the spatial development of metropolitan areas and to provide planned and effective urban development for cities and their outskirts. This regulation has far-reaching results, the most important of which is to create an effective control mechanism on the town municipalities whose sphere of authority operates within the region of metropolitan cities. The aim of this study is to analyze the results of this law. To this end, the town municipalites of Aksu, Beldibi, Çalkaya, Çığlık, Doyran, Döşemealtı, Düzlerçamı, Pınarlı, Varsak, Yeşilbayır and Yurtpınar, all of which were beyond the Antalya Metropolitan Area before Law 5216th was introduced, were analyzed in terms of planning approach. In this comparative analysis, plan modifications were used to observe changes in the planning approach of town municipalities, with the aim of discovering if there were differences in, or changes to, their approach and process before and after the regulation.

6.The Effects of Spatial Experience on the Designs of First Year Architecture Students
Yasemin ERKAN YAZICI, Meral ERDOĞAN
Pages 184 - 192
Mimari tasarım sürecinde tasarımcılar, tasarım problemlerinin çözümlerine ulaşmak için çoğu zaman geçmiş deneyimlerine başvurmaktadır. Geçmiş mekansal deneyimlerden çağrılan bilgiler, yeni karşılaşılan tasarım probleminin çözümünde kullanılacak kavramsal çerçevenin oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır. Söz konusu bilgiler, benzer bir tasarım probleminin çözümüne ulaşmakta kullanılan yöntemler ve çözümlerin belli yönleri ile ilgili olabilmektedir. Ancak hatırlanan bilgiler her zaman eldeki problemin çözümü için uygun olmayabilmektedir. Bundan dolayı, mekansal deneyimlerden elde edilen bilgilerin, özellikle deneyimsiz tasarımcıların tasarım süreçleri üzerinde tasarımda sabitlenme gibi olumsuz etkileri görülebilmektedir. Bu çalışmada, ilk yıl mimarlık öğrencilerinin katıldığı ve mekansal deneyimlerden elde edilen bilgilerin tasarım üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri ortaya çıkarmayı amaçlayan deneysel bir çalışmanın sonuçları bildirilmektedir.
Designers often call on their past experiences in order to solve new design problems. Information recalled from the memories of past spatial experiences play an important role in the establishment of the framework to be used when solving the current design problem. However, recalled information may be related to methods or certain aspects of the previous solutions of similar design problems which may not always be appropriate to the problem at hand. Therefore, such remembered spatial experiences may have adverse effects on the design process, for instance in the form of design fixation, a difficulty which may be more pronounced for inexperienced designers. This paper reports the findings of an experimental study which was devised to expose the possible adverse effects of previous spatial experiences on the designs of first year architecture students.

7.Architectural Identity in Changing Historical Areas: The Street Facades in Talimhane
Selin YILDIZ, Funda ÖZTÜRK KERESTECİOĞLU
Pages 193 - 209
Turizm tarihi kent mekânlarındaki kültür varlıklarının yeni nesle aktarılması ve dünyaya tanıtılması açısından önemli bir araçtır. Turizmin tarihi kent dokularındaki olumsuz çevresel etkilerinden birisi de; sokağın verilerini oluşturan, tarihi ve korunması gereken bina cephelerinin yeni fonksiyonu doğrultusunda değiştirilmesi veya yokolmasıdır. Bu problem bağlamında tarihi kent dokusundaki olumsuz değişimi örneklemek amacıyla Talimhane çalışma alanı olarak seçilmiştir. İstanbul-Beyoğlu’nda konumlanan Talimhane, fiziksel biçimi ile çevresinden ayırt edilir bir dokuya sahiptir.1 Cumhuriyetin erken dönemlerindeki yapılanması ile önemli yapı mirası barındırmaktadır. Tarih içinde yaşadığı dönüşümler ve 2004 yılında turizm amaçlı değişim yaşayan Talimhane’nin sokak cephelerindeki olumsuz değişim bölgenin tarihsel değerinin geleceğe iletilmesinin önünde bir engel oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, turizm amaçlı dönüşen ve yapı mirası olan mekânların korunmasına ve devamına izin veren yaklaşımlarda cephe ölçeğinde kararlar alınırken dikkat edilmesi gereken veriler üzerine çalışmaktır.
Tourism is an important way of presenting a city’s cultural assets to the outside world and assisting in transferring such cultural wealth to new generations. However, a negative enviromental effect of tourism is the changing of a street’s historical building facades due to new functions required of it by the industry Talimhane district is selected as a key study to exemplify the adverse effects of building alterations in the historical areas. Talimhane is an area in which Early Republican buildings can be found and it has a special pattern that differs from surrounding areas. Changes over time and the conversion in exchange for the benefits of tourism in Talimhane’s streets are the barriers to maintaning the historical value of the area. The purpose of this study is to analyse data on building facades for the approaches of maintaining the integrity of architectural heritage spaces which are being transformed by tourism.© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale