YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
An Assessment Approach to Facades as a Tool of Semantic Expression: Study of Facades on Meşrutiyet Street in İstanbul [Megaron]
Megaron. 2011; 6(3): 139-150

An Assessment Approach to Facades as a Tool of Semantic Expression: Study of Facades on Meşrutiyet Street in İstanbul

Özlem ŞENYİĞİT1, İlhan ALTAN1
Department of Architecture, Yıldız Technical University, Faculty of Architecture,Istanbul, Turkey

The effects of form on humans and life are a crucial subject of discussion. Facades of buildings that make up the city are greatly responsible for these effects with their figurative characteristics. Identification of the principles and directives that help to maintain syntactic and semantic (subject-object) integrity for the continuity of a city will prevent people from becoming alienated from their surroundsing. To this end, this study focuses on the contribution design and evaluation process on the chosen facade on Meşrutiyet Street. In this scope, the aim scope and method of the study was set forth. The relevant concepts were examined and the method and technique that were to be used in the facade evaluation model were determined. Eventually, presented the interpretations of the findings of the field study and conclusions. In the light of the results discussed future suggestions.

Keywords: Perception; semantics factors; syntactic and semantic scale; facade.


Anlamsal İfade Aracı Olan Cephelerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: İstanbul’da Meşrutiyet Caddesi’ndeki Cephelerin İncelenmesi

Özlem ŞENYİĞİT1, İlhan ALTAN1
Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Biçimin insan ve yaşam üzerindeki etkileri önemli bir tartışma konusudur. Kenti oluşturan mimari mekanların cepheleri de biçimsel özellikleri ile bu etkilenmede büyük sorumluluklar yüklenmektedir. Bir kentin sürekliliği için biçimsel ve anlamsal (öznenesne) bütünlüğü sağlayacak ilkelerin-yönlendiricilerin tespiti, yerleşkelerin insanlara yabancılaşmasını engelleyeceği gibi geleneksel ve çağdaş cephe örneklerinin karşılıklı alışverişine de yol gösterecektir. Bu amaçla, Meşrutiyet Caddesi’nde seçilen bina cepheleri özelinde mimari tasarım ve değerlendirme sürecine katkı sağlaması amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Konu kapsamında; çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi ortaya konmuş, konuyla ilgili kavramlar irdelenmiş ve cephe değerlendirme modeli ortaya çıkarılarak çalışmada kullanılacak yöntem ve teknikler belirlenmiştir. Sonuçta, çalışmada kullanılan alanda yer alan cephe örnekleri özelinde elde edilen bulguların sonuçları yorumlanmış ve çıkan sonuçlar ışığında ileriye dönük öneriler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Algı; anlamsal faktörler; biçimsel ve anlamsal boyut; cephe.


Özlem ŞENYİĞİT, İlhan ALTAN. An Assessment Approach to Facades as a Tool of Semantic Expression: Study of Facades on Meşrutiyet Street in İstanbul. Megaron. 2011; 6(3): 139-150


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale