YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
An Analysis of Evolution of the Workspace of Immaterial Labour Through Movies [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-70431 | DOI: 10.14744/megaron.2021.70431  

An Analysis of Evolution of the Workspace of Immaterial Labour Through Movies

Nihan Muş Özmen, Burak Asiliskender
Abdullah Gül University, Department of Architecture, Kayseri, Turkey

After capitalism, the emergence of factories seperated home and work from each other. In the early years of capitalism, the workspace was production space where business used material labour extensively. In the following years, a new workforce -immaterial labour- has emerged with the increase in paperwork and the replacement of human labour with machines in mass production. The workspace of this new workforce has no longer been the production site. Thus, the office has emerged to meet the need of this workforce. Offices, the workspace of immaterial labour, have evolved in various ways since the early 1900s. As a result of mobility that emerged with globalization, people started to use not only offices but also various places (cafes, airports etc.) as workspaces and the concept of office has become more flexible. Starting from the mobile era of today, how is the workspace going to be in the future? Is there going to be a workspace called ‘the office’?
With reference to these questions, this study focuses on the evolution of office space to draw a perspective on the changes over years. Firstly, the emergence of workspace is mentioned which is based on capitalist production. Afterwards, the evolution of workspace is analysed historically and it is visualized with the help of movies that include office spaces. In addition, future scenario based movies are examined to create a view about future lifestyle and worklife. Finally, there are recommendations for future office spaces that may respond the needs of flexible and mobile workers.

Keywords: Workspace, Office Spaces, Work-life in Movies, Spatial Transformation, Spatial Evolution


Ofis Mekanındaki Evrimin Filmler Aracılığıyla Analiz Edilmesi

Nihan Muş Özmen, Burak Asiliskender
Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Kayseri

Kapitalizmle birlikte fabrikaların ortaya çıkmasıyla ev ve iş birbirinden ayrılmış ve çalışma mekanı ortaya çıkmıştır. Kapitalizmin ilk yıllarında bu çalışma mekanı maddi emeğin iş dünyasında yoğun olarak kullanıldığı üretim sahası olmuştur. İlerleyen yıllarda evrak işlerinin artması ve fabrikalardaki seri üretimde insan emeğinin yerini makinelerin almaya başlamasıyla yeni bir işgücü olan maddi olmayan emek ortaya çıkmıştır. Bu yeni işgücünün çalışma mekanı artık üretim sahası değildir. Böylelikle bu yeni işgücünün ihtiyacını karşılamaya yönelik yeni bir mekan olan ofis ortaya çıkmıştır. Maddi olmayan emeğin çalışma alanı olan ofisler, 1900'lerin başından bu yana çeşitli şekillerde evrilmiştir. Küreselleşmeyle ortaya çıkan mobilitenin bir sonucu olarak, insanlar çalışma mekanı olarak sadece ofisleri değil, kafe ve havaalanları gibi çeşitli yerleri de kullanmaya başlamışlardır ve ofis kavramı zamanla daha esnek hale gelmiştir. Artık cevap bulması gereken bazı sorular vardır. Bugünün mobil çağından başlayarak, çalışma mekanı gelecekte nasıl olacak? "Ofis" adı verilen bir çalışma mekanı olacak mı?
Bu soruları referans alan bu çalışma, yıllar boyunca yaşanan değişimler üzerinden bir perspektif çizmek için ofis mekanının evrimine odaklanmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak, kapitalist üretime dayanan çalışma alanının ortaya çıkışına değinilmiştir. Daha sonra, çalışma mekanının evrimi tarihsel olarak analiz edilmiş ve ofis mekanlarını içeren filmlerin yardımıyla bu evrim görselleştirilmiştir. Ayrıca, gelecekteki yaşam tarzı ve çalışma hayatı hakkında bir bakış açısı oluşturmak için gelecek senaryolu filmler incelenmiştir. Son olarak, gelecekteki ofis mekanları için esnek ve mobil çalışanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çalışma Mekanı, Ofis Mekanı, Filmlerde İş Hayatı, Mekansal Dönüşüm, Mekansal Evrim
Corresponding Author: Nihan Muş Özmen, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale