YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
Megaron: 1 (4)
Volume: 1  Issue: 4 - 2006
Hide Abstracts | << Back
ARTICLE
1.Urban Change In Mersin: Morphological Change In Camlibel
Tolga Ünlü
Pages 178 - 200
Kentsel mekanın biçimlendirilmesi sürecinde değişimler genellikle parça parça gerçekleşmektedir ve tek parselde binaların (yıkılıp) yapılması, yapı adalarının biçimlerinin, yapı yüksekliklerinin ve yapılaşma düzeninin değişimi ile kendini göstermektedir. Bunlar doğrudan gözlenebilir olan morfolojik değişimlerdir ve bir kentin kendine özgü niteliklerinin ve karakterinin güçlenmesini sağlayabileceği gibi kentsel bağlamın bozulmasına, morfolojik sürekliliklerin zedelenmesine neden olabilmektedir.
Bu yazı kapsamında, Mersin kentinin kuruluşundan itibaren konut alanı özelliği gösteren, 1980’li yıllardan sonra birtakım MİA (Merkezi İş Alanı) işlevlerinin de yer almaya başladığı Çamlıbel bölgesindeki morfolojik değişim tek parseldeki değişiklikler üzerinden yapılacaktır. Bu tür gelişmelerin Çamlıbel’de ve Mersin genelinde yaygın bir şekilde gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, değerlendirme Mersin’de kentsel mekânın biçimlendirilmesi hakkında genel sonuçlar üretilmesini mümkün kılmaktadır.
Araştırmada, Mersin özelinden yola çıkarak, planlama denetim mekanizmalarının işleyişi kapsamında Türkiye’deki kent planlama pratiği içinde kentsel mekânın nasıl biçimlendirildiği ve kentsel mekânda değişimin nasıl yönetildiğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, yerel yönetimlerin süreçteki etkinliği sorgulanacaktır.
The change in the urban built environment usually reveals itself through alterations in morphological characteristics such as change in building height, building block forms, building arrangement, and plot dimensions. The morphological changes usually came into being in piecemeal fashion and they are the observable changes in the urban built environment. They are conceived to be significant since they might enhance or erode the distinctiveness of a place, and the character of the city.
In the study, the morphological changes in Çamlıbel, a residential area since foundation of city of Mersin in the beginning years of nineteenth century however some CBD functions penetrated in the last two decades, are analyzed through a plot-based research. Since such morphological changes are common in Mersin, the results of the study enable to produce interpretations about management of urban change in Mersin.
The study aims to analyze the operation of planning control mechanisms through morphological changes in the urban built environment. Furthermore, it endeavors to examine the management of urban change in the Turkish planning system with reference to Mersin case and to investigate aims of local planning authorities during the implementation planning decisions and urban change.

2.An Analytic Model Proposal for Ecological Planning – Ömerli Watershed Case
Mehmet Doruk Özügül
Pages 201 - 217
Doğal değerleri bir koruma kullanma dengesi içerisinde ele almak fikri, bir diğer deyişle doğal kaynakların sürdürülebilirliği, planlama disiplininde ağırlıklı olarak geçen yüzyılın son çeyreğinden başlayarak kendisine yer bulmuştur. Pratik bir gereksinmeden (yaşanan geniş çaplı çevre sorunlarına çözüm arayışı) kaynaklanan bu bilinç, planlamayı, doğa bilimlerini özellikle de ekolojiyi daha iyi tanımaya yöneltmiştir. Bu yöneliş doğal değerleri daha iyi içselleştiren bir planlama anlayışının ve bu amaca yönelik olarak kullanılabilecek araç arayışlarının da önemli birer çalışma sahası olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde “Ekolojik Planlama” olarak bilinen yaklaşım yukarıda sözü edilen arayışların ürünüdür.
Bu yazı, Ekolojik Planlama yaklaşımı çerçevesinde geliştirilen ve üç temel adımı içeren analitik bir model önerisi ışığında Ömerli İçme Suyu Havzası’nın yerleşmeye uygunluk değerlendirmesi sonucunda ulaşılan bulguları sunmaktadır. Bu üç adım; çalışma alanının doğal değerlerinin hassasiyetlerini saptamaya yönelik analitik bir çalışma, değerlendirmede ele alınan faktörlerin, faktör puanlarının ve ağırlıklarının (Analitik Hiyerarşi Süreci yardımı ile) tespiti ve “Uygunluk Analizi” şeklinde sıralanabilir. Havza 1970 yılındaki görece bakir yapısı ile ele alınmakta (dolayısıyla 1970 yılının analitik verileri kullanılmakta) ve yerleşmeye uygunluk yönündeki bulgular günümüzdeki gelişme deseni ile karşılaştırılarak yaşanan çevre sorunları neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde yorumlanmaktadır. Diğer bir deyişle bahsi geçen bilincin ürünü olmayan bir gelişme anlayışının sonuçları bu bağlamda tartışılmaktadır.
The idea of disscussing natural values within the context of conservation – use balance (in other words sustainability of natural resources), has been taking place in planning agenda particularly starting from the last quarter of the former century. This consciousness, which is based on a practical necessity (solution proposals for the wide range environmental problems), directed planning discipline to a well recognition of the natural sciences and particularly ecology. This new orientation, caused some new research fields, like a planning approach that aims to internalize the natural values and some tools serving this aim, to develop. Today, the approach known as “Ecological Planning” is a product of the above-mentioned attempts.
This article, is presenting the findings of a settlement suitability evaluation, which was developed within the framework of Ecological Planning Approach and carried out with the help of a three stepped analytic model proposal, for Ömerli Watershed. These three steps could be summarized as follows; an analytic study to state the natural sensitivities of the study area, determination of factors, factor scores and weights (with the help of Analytic Hierarchy Process) for evaluation and “Suitability Analysis”. The watershed is disscussed with its relatively virgin structure in 1970’s (using the data of 1970’s) and the findings of suitability evaluation is compared with today’s landuse pattern also interpreting actual environmental problems within their cause and effect relations. In other words, the effects of a development approach which is not considering the before-mentioned consciousness is evaluated.

3.Theoretical And Methodological Discussion Of The Space Syntax Analysis As A Tool For Reading The City
Ela Çil
Pages 218 - 233
Bu makalede, nesnel bir kent okuma yöntemi olan mekan dizim analizinin kuramsal ve yöntemsel tartışması yapılmaktadır. Mekan örgütlenmesiyle sosyal yapı arasında doğrudan ilişki olduğu savıyla oluşturulmuş olan mekan dizim analizi, özellikle kentsel açık alanlarda hareket ve görüş alanlarını çakıştırarak insanların bir araya gelme potansiyelini araştırmaktadır. Analizin eksik bıraktığı ya da göz ardı ettiği bazı konular ve bunları geliştirmek için yapılan son dönem çalışmalar örneklenmektedir.
This paper is focused on the theoretical and methodological discussion of the space syntax analysis. Space syntax is a method developed to derive the social logic of space with the theory that society has a spaital logic. The analysis is especially useful in reading the urban open spaces for their potentials of bringing people together randomly. While situating the research paradigm within the other urban analysis methods, the aim of the paper is to objectively critisize the potentials and the pitfalls of the methodological approach and the technique.

4.A New System Proposal About The Planning- Preservation Relation
Dr. Elif Örnek Özden, Prof. Dr. Zekai Görgülü
Pages 234 - 255
Binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde insanın doğrudan ya da doğa ile birlikte yarattığı ve bugün " Kültür ve Tabiat Varlıkları Mirası" diye adlandırılan belgeleri koruma olgusu, çağımızda insanlığın ortak sorunu olarak kabul edilen ve üzerinde önemle durulan bir olgu ve sorumluluktur. İletişim araçlarının ulaştığı hızlı gelişmenin dünya halklarını birbirine yaklaştırması, bu ortak mirasa sahip çıkmayı kuvvetlendirmekte ve sahiplerinin sorumluluğunu arttırmaktadır. Bu sorumluluğun en önemli getirisi ise, kültür ve tabiat varlıklarını korumada, tüm dünya ülkelerinin ortak bir dil ve kritere sahip olma zorunluluğudur. Bu amaçla korumacılığa ilişkin yasal sistemlerin gerekliliği kabul görmüş, önceleri bireysel çaba ve girişimlerle sınırlı kalan koruma kavramındaki gelişim giderek her ülke için uluslararası sorumluluğa ulaşan bir konuma gelmiştir. Çalışmanın temellendiği sorun da korumanın geldiği bu önemli noktaya rağmen ülkemizin mevcut planlama sistemi içinde Koruma Amaçlı Planlamanın, yasalara ve kurumlara rağmen “istenilen” / “olması gereken” düzeyde gerçekleşememesidir. ‘Korumada etkin olan aktörler” bugünkü yapılanma içinde planlamayı işlevsizleştiren ve koruma uygulamalarını engelleyen rolleri, oluşumları, birbirleri ile ilişkileri ve denetimsizlikleriyle sorunun temel kaynağı olarak görülmektedirler.
Preservation of the documents that humanity created directly or together with nature during the thousands years of civilisation history is today called “Heritage of Cultural and Natural Properties”. This preservation is a fact and responsibility recognised as a common problem of humanity and to which big importance is attached in our era. The rapid development of the communication means makes world’s people closer to each other day by day, reinforces the idea of preservation of the common heritage and increases the responsibilities of its owners. The most important result of this responsibility is that all the world countries should have a common language and criteria to preserve the properties of culture and nature. To this end, people recognised the need for a legal system or systems, and the improvement in preservation, which had been limited to individual efforts and attempts before, reached a level that imposes individual and international responsibility on every single country. The starting point of the study is based on the fact that the Planning for Preservation in the current planning system did not be implemented at “desired”/”necessary” level in spite of relevant laws and institutions. The main reasons of this problem are the roles and formations of the actors and their relations with each other and uncontrolled situation effective in preservation in the current structure which hinders the functionality of the planning and prevents the preservation practice.

5.2-8 October 2006 Architecture and the City Festival II
Çiğdem Polatoğlu Baytin, Ömür Barkul
Pages 256 - 257
Her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü dünyada ve ülkemizde “Dünya Mimarlık Günü” olarak kutlanmaktadır. 2006 yılı programında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu günü, bir “Kent Şenliği” programı içerisinde “Kentler, Sokaklar” temalı bir etkinlikle kutladı. 2–8 Ekim 2006 tarihleri arasında “Mimarlık ve Kent Şenliği II” adıyla düzenlenen etkinlikler; basın açıklaması, film gösterimleri, sergiler, söyleşiler, fotoğraf yarışması ve atölye çalışmaları ile oldukça zengin bir açınıma sahipti.
The first Monday of October every year in the world and in our country, "World Architecture Day is celebrated as". In 2006, the program Chamber of Architects Istanbul Metropolitan Branch of the day, a "Festival City" in the program "Cities, Streets" celebrated an event themed. From 2 to 8 October 2006 "Architecture and the City Festival II" events held in the name; press release, film screenings, exhibitions, interviews, photo contest, and has rich unfolding to the workshops.

6.1. Viewing the National Periodical Publications in the Social Sciences Congress
Çiğdem Polatoğlu Baytin, Nazlı Ferah Akıncı
Pages 258 - 260
02-03 Kasım 2006 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen Tübitak-Ulakbim kurultayında; dergi editörlüğü ve hakemlik sistemi, araştırma ve yayın etiği, bilimsel makale ve yayın nitelikleri, sosyal bilimler süreli yayınlarında bilim dili sorunu, akademik yükseltme ve atamalar açısından süreli yayıncılık konu başlıklarında toplam 17 bildiri sunuldu ve tartışıldı. Megaron adına izlediğimiz toplantıda özellikle vurgulanan konuları sizlerle paylaşmak istiyoruz.
2 to 3 November 2006 in the actual TUBITAK-Ulakbim conference in Ankara; editorial and refereeing system, research and publication ethics, scientific articles and publications nature, science, language problems in social science periodicals, the term publishing topics for academic promotion and assignment papers were presented a total of 17 and were discussed. The meeting emphasized the issues we watch Megaron we would like to share with you.© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale