YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 3
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Yıldız Technical University Yıldız Campus Floristic Structure [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-98705 | DOI: 10.14744/megaron.2021.98705  

Yıldız Technical University Yıldız Campus Floristic Structure

Tülay Erbesler Ayaşlıgil
Yildiz Technical University Faculty of Architecture, Department of Urban and Regional Planning, City Plannig, Istanbul, TURKEY

It is very important for green space planning and vegetation studies to determine the regional ecology and well-developing species with flora research. The determination of the floristic structure and taxa will contribute to the completion of the "Flora of the Region" and the inventory.
Yıldız Campus historical garden is located in Istanbul-Beşiktaş and is approximately 8,5 hectares. The location, family, species and genus, and health status of the plants have been determined by land determinations during the vegetation process since 2001. Within this scope, a total of 3010 individuals were identified, including 53 families and 142 species. The first 10 families with the most individuals are Rosaceae, Oleaceae, Cupressaceae, Pinaceae, Palmae, Saxifragaceae, Aceraceae, Caprifoliaceae, Lauraceae and Platanaceae, respectively. According to the multiplicity of the genus they contain, the families with the highest number of individuals are Rosaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Oleaceae, Caprifoliaceae, Saxifragaceae, Aceraceae, Palmae, Platanaceae, and Lauraceae, Pinaceae family Abies spp. Cedrus spp. Picea spp., Pinus spp. has the most genus, individuals belonging to 16 species are 187, and its ratio in the total is 6.21%.
18 tall and medium perennial woody families, 1227 individuals belonging to 47 species, 218 individuals belonging to 11 short families and 21 species have 48% ratio with a total of 1445 individuals. 1212 individuals belonging to 26 families and 46 species of shrubs, 353 individuals belonging to 13 families and 18 species of groundcover and slope plants were identified. 4 families and 4 species twining and climbing are quite abundant. Among the total individuals, Natural Species with 856 individuals have the ratio of 28.5% and Exotic Species with 2154 individuals have the ratio of 71.5%.
The taxa that are distributed in the Mediterranean (Mediterranean) Phytogeographical Region are in majority in the area. However, the fact that the European - Siberian regional element has a large place is related to the proximity of the area to this floristic region.

Keywords: Yıldız Grove, Historical Garden, Flora of Istanbul, Flora of Beşiktaş, Yıldız Technical University


Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü Floristik Yapısı

Tülay Erbesler Ayaşlıgil
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Anabilim Dalı

Yıldız Kampüsü tarihi bahçesi İstanbul İli Beşiktaş İlçesi’nde ve yaklaşık 8,5 Ha.dır. 2001 yılından bugüne kadar vejetasyon sürecince arazi tespitleriyle bitkilerin konum, familya, tür ve cins, sağlık durumları saptanmıştır. Bu kapsamında 53 familya, 142 tür olmak üzere, toplam 3010 birey tespit edilmiştir. En fazla bireye sahip ilk 10 familya sırasıyla Rosaceae, Oleaceae, Cupressaceae, Pinaceae, Palmae, Saxifragaceae, Aceraceae, Caprifoliaceae, Lauraceae ve Platanaceae’dır. En fazla birey içeren familyalar içerdiği cins çokluğuna göre Rosaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Oleaceae, Caprifoliaceae, Saxifragaceae, Aceraceae, Palmae, Platanaceae, Lauraceae familyasıdır. Pinaceae familyası Abies spp. Cedrus spp. Picea spp., Pinus spp. en fazla cinse sahiptir, 16 türe ait birey 187 olup, toplam içinde oranı % 6,21’dir.
Boylu ve orta boylu çok yıllık odunsu 18 familya, 47 türe ait 1227 birey, kısa boylu 11 familya ve 21 türe ait 218 birey, toplam içinde 1445 birey ile % 48 oranındadır. Çalılar 26 familya ve 46 türe ait 1212 birey, yerörtücü ve şev bitkileri 13 familya ve 18 türe ait 353 birey tespit edilmiştir. Sarılıcı ve tırmanıcı 4 familya ve 4 tür oldukça çoktur. Toplam birey içinde 856 birey ile Doğal Türler % 28,5 ve 2154 birey ile Egzotik Türler % 71,5 oranındadır.
Alanda Akdeniz iklim özelliklerine uyumlu Akdeniz (Mediterran) Fitocoğrafik Bölgesi’nde yayılış gösteren taksonlar çoğunluktadır. Ancak Avrupa - Sibirya bölge elementinin de geniş yer tutması alanın bu floristik bölgeye yakın olması ile ilgilidir.
Flora araştırmalarıyla bölge ekolojisini ve iyi gelişen türleri belirlemek, yeşil alan planlaması ve vejetasyon çalışmaları için çok önemlidir. Floristik yapının ve taksonların tespiti “Bölge Florası” ve envanterinin tamamlanmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yıldız Korusu, Tarihi Bahçe, İstanbul Florası, Beşiktaş Florası, Yıldız Teknik Üniversitesi
Corresponding Author: Tülay Erbesler Ayaşlıgil, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale