YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Interpretation of Quality Parameters in Interior Design Special and An Evaluation Over Barcelona Design Museum [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-98624 | DOI: 10.14744/megaron.2021.98624  

Interpretation of Quality Parameters in Interior Design Special and An Evaluation Over Barcelona Design Museum

Merve Karaoğlu Can
Department of Interior Architecture, Kütahya Dumlupınar University, Kütahya, Turkey

Building is a human activity. Personal opinions, preferences and characters of the users, designers, and everyone else involved have their own influence on the space. In this context, the study grounds on reading the dynamic relationship between the space and its user through the concept of ‘quality’. Such a relationship is expected to improve ‘positive’ behaviors along with the ‘ideal’ ones within the museum spaces which are envisaged to raise educational, cultural, aesthetic etc. awareness of the society. It is considered that if spatial quality is ensured highly, it will affect the behavior positively and broaden the scope of visitor while keeping it at low levels will have negative affect and limit the scope of visitor. Accordingly, the study has been built by using two fundamental methods including the literature review, creating the application-driven data as a whole and evaluation by observation. The quality parameters to which a designer can refer in the design process or that a researcher can apply as an evaluation method are listed by taking the work ‘Architecture in Use’ -which is the joint work of Van der Voordt and Van Wegen-as reference and explained through research on how they can be evaluated in the context of interior architecture profession. Thus, a base was created for the parameter indicators which are thought to be systematically useful in the creation and reading of the space. In the next stage, these indicators determined by the author were provided in a tabulated form and an existing museum was evaluated within the context of a guideline. At this point, the primary objective is to provide a guideline that can be used as a check-list for the directions into which designers can develop their research and the variables that they should consider while taking decisions on design. In other words, contributing to the behavior process that the masses developed based on their experiences within the framework of satisfaction, is ensured.

Keywords: Museum, interior, spatial quality.


Kalite Parametrelerinin İç Mekân Tasarımı Özelinde Yorumlanması ve Barselona Tasarım Müzesi Üzerine Bir Değerlendirme

Merve Karaoğlu Can
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Kütahya

Yapı bir insan aktivitesidir. Kullanıcının, tasarımcının ve dahil olan diğer herkesin kişisel görüşlerinin, tercihlerinin ve karakterinin, mekân üzerinde kendi etkisi söz konusudur. Bu kapsamda çalışma, mekân ile kullanıcısı arasındaki dinamik bir yapıya sahip ilişkinin ‘kalite’ kavramı üzerinden okunmasını temel almaktadır. Böyle bir ilişkinin; toplumun eğitim, kültür, estetik vb. bilincini geliştirmesi öngörülen müze mekânlarında ‘ideal’ olan ile birlikte ‘olumlu’ davranış biçimlerini geliştirmesi beklenir. Mekânsal kalitenin üst seviyelerde sağlanabilmesi davranışı olumlu yönde etkileyerek ziyaretçi kapsamını genişletirken, düşük seviyelerde bırakılmasının olumsuz etki ile ziyaretçi kapsamını daraltacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışma, bütünde literatür taraması, uygulamaya yönelik verilerin oluşturulması ve gözlem yolu ile değerlendirme olmak üzere iki temel yöntem kullanılarak kurgulanmıştır. Bir tasarımcının tasarım sürecinde başvurabileceği ya da bir araştırmacının değerlendirme yöntemi olarak kullanabileceği kalite parametreleri Van der Voordt ile Van Wegen’in ortak çalışması olan ‘Architecture in Use’ adlı eser referans alınarak listelenmiş ve iç mimarlık mesleği bağlamında nasıl değerlendirilebileceklerine dair araştırmalar ile açıklanmıştır. Böylece mekânın oluşturulması ve okunmasında sistematik fayda sağlayacağı düşünülen parametre göstergeleri için altlık oluşturulmuştur. Sonraki aşamada ise yazar tarafından belirlenen bu göstergeler tablolaştırılarak sunulmuş, mevcut bir müze yapısı oluşturulan rehber kapsamında irdelenmiştir. Bu noktada öncelikli amaç; tasarımcıların araştırmalarını geliştirilebilecekleri yönlere ve tasarım kararları alırken göz önünde bulundurmaları gereken değişkenlere yönelik kontrol listesi olarak da kullanılabilecek nitelikte bir rehber ortaya koymak, kitlelerin deneyimlerine bağlı olarak geliştirdiği davranış sürecine memnuniyet çerçevesinde katkı sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Müze, iç mekân, mekânsal kalite.
Corresponding Author: Merve Karaoğlu Can, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale