YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
A Research on the relationship between problem-solving appraisal, attention, and visuospatial skills of first-year architecture students [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-98623 | DOI: 10.14744/megaron.2021.98623  

A Research on the relationship between problem-solving appraisal, attention, and visuospatial skills of first-year architecture students

Aktan Acar1, Şebnem A. Soysal Acar2, Elif Ünver3
1TOBB University of Economics and Technology Department of Architecture
2Gazi University Faculty of Medicine Department of Pediatrics
3Graduate student

First-year architecture education design exercises and studio practice introduce problems and situations students have not encountered before. It is of importance to reveal and understand the students’ own cognitive and intellectual resources they utilized for coping the issues and problems of the first year. Problem-solving appraisal and attention are among the primary personal resources of the students. They should be concerned for a better sustainable student-centred personalized learning experience, particularly during on-line / remote education practice. The goal of the study is to investigate the relationship between problem-solving appraisal, attention, and visuospatial skills of first-year architecture students. 40 students participated to the research. For visuospatial skills Raven Standard Progressive Matrices test and Benton Judgment of Line Orientation test; for attention STROOP test TBAG version were administrated. Problem-Solving Appraisal Inventory were given to record the students’ their own validation and assessment on their own problem-solving skills. The results demonstrate that there is a meaningful relation among the attention, self-efficacy, and spatial cognition. The findings suggest that first-year architecture programs should concern individual differences of the students from a developmental perspective.

Keywords: architectural education, basic design education, problem-solving, attention, spatial cognition


Mimarlık bölümü birinci sınıf öğrencilerinin kendi problem çözme becerilerine dair algılarının dikkat ve görsel-mekânsal becerileri ile ilişkisi üzerine bir araştırma

Aktan Acar1, Şebnem A. Soysal Acar2, Elif Ünver3
1TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
3Yüksek Lisans öğrencisi

Mimarlık eğitiminin ilk yılında öğrenciler daha önce karşılaşmadıkları türden problemler içeren tasarım egzersizleri ve stüdyo süreçleri ile başa çıkmak durumundadırlar. Öğrencilerin birinci sınıfın özgün sorunları ve konuları ile başa çıkmak için kullandıkları entelektüel ve bilişsel öz kaynaklarını anlamak büyük önem taşımaktadır. Kendi problem çözme becerilerini nasıl değerlendirdikleri ve dikkatleri başlıca ve öncelikli olarak kullanılan öz kaynakları arasında sayılabilir. Bu öz kaynaklar öğrenci merkezli ve kişiselleştirilmiş sağlıklı ve sürdürülebilir bir öğrenme açısından dikkate alınmalıdır. Özellikle yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında geçilen acil uzaktan eğitim sürecinde öğrenmenin bu boyutu büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı mimarlık birinci sınıf öğrencilerinin, mimarlık eğitiminde anahtar rol oynayan görsel-mekânsal becerileri ile kişisel öz kaynakları olarak problem çözme becerilerine dair algıları ve dikkatleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmaya 40 mimarlık birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Görsel-mekânsal becerilere yönelik olarak Raven Standart İlerlemeli Matrisler Testi ve Çizgi Yönü Belirleme Testi uygulanmıştır. Katılımcıların problem çözme becerileri algısını değerlendirmek için Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır. Dikkat için STROOP Testi TBAG formu ile çalışılmıştır. Çalışmanın bulguları dikkat, yeterlik algısı ve uzay biliş arasında anlamlı ilişkilere işaret etmektedir. Çalışmanın sonuçları, mimarlık birinci sınıf öğrencilerinin bireysel farklılıklarının gelişimsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: mimarlık eğitimi, temel tasarım eğitimi, problem çözme becerisi, dikkat, mekânsal biliş
Corresponding Author: Aktan Acar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale