YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Türkiye’de Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunları [Megaron]
Megaron. 2005; 1(1): 18-27

Türkiye’de Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunları

Sevgül Limoncu, Cengiz Bayülgen
Y.t.ü Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Istanbul, Turkey

Turkey is one of the countries facing earthquakes very often because of its geological and topographical qualifications. And also the consequent cost of these disasters is very high. If the statistics of the damaged buildings in Turkey during the last sixty years are taken into consideration, we see that 62% of the damaged buildings has been caused by the earthquakes.
Because of too many damaged and collapsed buildings after the earthquakes, there is a big housing problem that should urgently be solved by providing (constructing) strong buildings for the victims.
In Turkey approaches to housing problems are taken in three stages:
• Emergency Relief Level (Tents, … …)
• Rehabilitation Level (Temporary housing, ….)
• Reconstruction Level (Permanent housing,.. …)
If this three-stage housing approach applied in Turkey after the disaster is examined throughout the six selected earthquakes, the problems are seen as below:
There is no specific strategy or a determined system that can be followed to solve the problem. It is always decided after the disaster in all these three levels, which prevents us getting ready for the disasters. Besides, this three leveled housing approach after the disaster can not meet the needs of the victims urgently and efficiently and it is also inadequate in using the country’s resources productively. The problems about each level can be gathered under these subtitles: administrative-legal, local, setllement areas, applying and using the designed units, infrastructure, socio-psychological, financial and being unsustainable.
After elaborating the above problems, it becomes clear that the housing problem after the disaster should be handled with all its interactive components as a system. The decision steps that all the districts can observe by adding their local data to the existing system should be formed before the disaster. A sustainable housing system using the country’s resources productively should seriously be designed for an urgent solution.

Keywords: Disaster, Earthquake, Housing after disaster, Sustainability, Sustainable housing system.


Türkiye’de Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunları

Sevgül Limoncu, Cengiz Bayülgen
Y.t.ü Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Türkiye jeolojik - topoğrafik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık karşılaşan ülkelerden biridir. Son altmış yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapı hasarları istatistikleri dikkate alındığında, hasarın %62’sinin depremler nedeniyle meydana geldiği gözlenmektedir.
Afet sonrası çok sayıda konutun yıkılması veya ağır hasar görmesi sonucu, bu konutlarda yaşayan ailelere hızla yeniden barınak sağlanması zorunluluğu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Türkiye’de afet sonrası barınma sorununa ilişkin yaklaşımlara bakıldığında;
a)Acil Yardım Aşaması
b)Rehabilitasyon Aşaması
c)Yeniden Yapım Aşaması
olmak üzere üç aşamada sorunun ele alındığı görülmektedir.
Türkiye’de afet sonrası uygulanan üç aşamalı barınma yaklaşımı; seçilmiş 6 farklı deprem örneğinde incelendiğinde;
üç aşamada da belirli bir stratejinin olmadığı, izlenecek yolun kararının afet sonrasına bırakıldığı ve bu eksikliğin afetlere karşı hazırlıklı olunmasını engellediği görülmektedir. Ayrıca bu üç aşamalı afet sonrası barınma yaklaşımı afetzedelerin gereksinimlerini aşamalı olarak, ivedilikle karşılamakta ve ülke kaynaklarını verimli kullanmakta yetersiz kalmaktadır. Her aşamada ki sorunları yönetsel-yasal, yer seçimi-yerleşim, birimlerin tasarım -uygulama ve kullanım, altyapı, sosyo-psikolojik, maliyet ve sürdürülebilir olmama gibi alt başlıklar halinde toplamak olanaklıdır.
Sorunların irdelenmesi sonucunda; afet sonrası barınma sorunun bir sistem olarak tüm etkileşen bileşenleri ile ele alınması, afet öncesinden hazırda bulunan bir sisteme her bölgenin kendi verilerini koyarak izleyebileceği karar adımlarının oluşturulması ve ülke kaynaklarını verimli kullanmak ve ivedi çözüm için sürdürülebilir bir barınma sisteminin tasarlanmış olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Afet, deprem, afet sonrası barınma, sü, rdürülebilirlik, sürdürülebilir barınma sistemi.


Sevgül Limoncu, Cengiz Bayülgen. Türkiye’de Afet Sonrası Yaşanan Barınma Sorunları. Megaron. 2005; 1(1): 18-27

Corresponding Author: Sevgül Limoncu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale