YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
The Place of Earthquake in Architectural Education and the Educational Dimension of the Earthquake: An Evaluation of the Global Agenda and Turkey Context [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-94210 | DOI: 10.14744/megaron.2020.94210  

The Place of Earthquake in Architectural Education and the Educational Dimension of the Earthquake: An Evaluation of the Global Agenda and Turkey Context

Ayla Ayyıldız Potur, Haşim Metin
Gebze Technical University, Department of Architecture

Due to tectonic seismic topographic structure, Turkey which is among the most affected countries in global scale of the earthquakes, the role of architect associated with disaster/earthquake phenomenon is important in terms of "interdisciplinary relations", "processes related to planning”, “the process of earthquake resistant building design”, "the process of earthquake resistant building construction and inspection", "post-disaster recovery, reconstruction process". In this context, the professional responsibility area of the architect was evaluated with these criteria and the role of the architect in relation to the “disaster management phases” was questioned. The place and the importance of earthquake in the architectural education which is based on the foundations of the profession was evaluated as through comparative global agenda (US, Japan, Turkey) by quantitative and qualitative dimensions. In addition to this framework, the local context of the subject was questioned in terms of the “educational dimension of the earthquake". The data was obtained through curriculum and course contents shared online and by reaching the institutions through correspondence in case where digital access is not possible. The results show that, in terms of architectural education practices and the requirements of the mechanism which the training is based (structure design / production / inspection system and related legislation), the 1999 Marmara Earthquake directly triggered some developments in terms of "learning from disasters", "the educational dimension of earthquake” in its early years, but this acceleration has not been permanent in a 20-year period. The proposals are about the necessity of providing a multidimensional set of relationships in terms of issues such as an integrated system organization. In this context, in relation to disaster/earthquake phenomenon, together with the self-criticism provided on qualitative/quantitative determinations, it is thought that the research will contribute to the "the architectural education", "architectural profession field" and therefore the country’s "architectural practice and policy".

Keywords: Earthquake, Disaster, Marmara Earthquake of 1999, Earthquake in Architectural Education, Educational Dimension of Earthquake, Architectural Education and Profession in Japan and USA, Disaster and Supportive Learning Environments.


Mimarlık Eğitiminde Depremin Yeri ve Depremin Eğitsel Boyutu: Küresel Gündem ve Türkiye Bağlamı Üzerine Bir Değerlendirme

Ayla Ayyıldız Potur, Haşim Metin
Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Tektonik - sismik - topoğrafik yapısı nedeniyle, dünya ölçeğinde depremlerden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, mimarın afet / deprem olgusuyla ilişkili olarak rolü, “disiplinler arası ilişkiler”, “planlama ile ilgili süreçler”, “depreme dayanıklı yapı tasarım süreci”, “depreme dayanıklı yapı üretim ve denetim süreci”, “deprem sonrası iyileştirme, yeniden yapılanma süreci” gibi çeşitli boyutlar açısından önemlidir. Bu bağlamda, bu araştırmada, mimarın mesleki sorumluluk alanı bu ölçütlerle değerlendirilmiş, “afet yönetim evreleri” ile ilişkili olarak rolü sorgulanmıştır. Mesleğin temellerinin dayandığı mimarlık eğitiminde depremin yeri ve önemi, niceliksel ve niteliksel boyutlarıyla, küresel gündem üzerinden (ABD, Japonya ve - daha detaylı çerçevede - Türkiye) ayrı ayrı değerlendirilmiş ve bir karşılaştırma değerlendirmesiyle özetlenmiştir. Veriler online olarak paylaşılan program, müfredat, ders içerikleri üzerinden ve dijital erişimin mümkün olmadığı durumlarda yazışmalar vasıtasıyla kurumlara ulaşılarak elde edilmiştir. Mimarlık Eğitimine yönelik olarak, “genel sorumluluk alanına ilişkin”, “planlama kararlarına ilişkin”, “disiplinlerarası ilişkilere ilişkin”, “lisans müfredatı, mimari tasarım stüdyo derslerine ilişkin”, “destekleyici öğrenme ortamlarına ilişkin” olmak üzere çeşitli kapsamlarda öneriler geliştirilmiştir. Bu çerçeveye ek olarak, konunun yerel bağlamı “depremin eğitsel boyutu” açısından “Ulusal Strateji” yönüyle sorgulanmıştır. Sonuçlar, mimarlık eğitim pratikleri (lisans / lisansüstü / destekleyici öğrenme ortamları) ve eğitimin temelini oluşturduğu mekanizmanın gereklilikleri (yapı tasarım / üretim / denetim sistemi, ilgili yasal mevzuat) açısından, 1999 Marmara Depremi’nin doğrudan kendisinin, ilk yıllarda, “afetten öğrenme”, “depremin eğitsel boyutu” açısından bazı gelişmeleri tetiklese de, 20 yıllık süreç içerisinde, bu ivmelenmenin kalıcı olamadığını göstermektedir. Bu bağlamda öneriler, bütünleşik bir sistem organizasyonu gibi konular açısından çok yönlü ilişkiler kümesinin sağlanması gerekliliği üzerinedir. Araştırmanın bu çerçevede, afet / deprem olgusuyla ilişkili olarak, niteliksel ve niceliksel saptamalar üzerinden getirdiği özeleştiri ile beraber “mimarlık eğitimine”, “mimarlık meslek alanına” ve dolayısıyla ülkenin “mimarlık uygulamasına ve politikasına” katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Deprem, Afet, 1999 Marmara Depremi, Mimarlık Eğitiminde Deprem, Depremin Eğitsel Boyutu, Japonya’da ve Amerika’da Mimarlık Eğitimi Mimarlık Mesleği ve Deprem, Afet ve Destekleyici Öğrenme Ortamları.
Corresponding Author: Ayla Ayyıldız Potur, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale