YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 2
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
IdealOnline
The Impact of Place Attachment of Historical Neighborhood Residents On the Tourism Support [Megaron]
Megaron. 2021; 16(2): 325-335 | DOI: 10.14744/megaron.2021.90236  

The Impact of Place Attachment of Historical Neighborhood Residents On the Tourism Support

Aslı Altanlar
Department of Urban and Regional Planning, Amasya University Faculty of Architecture, Amasya, Turkey

This article studies the relationship between the place attachment of historical neighborhood residents, the effects of tourism, and the support for tourism. The study was conducted in ten historical neighborhoods in Central Amasya, which are the best examples of Turkish civil architecture of small squares, Islamic-Ottoman social complexes, and mosques. Total sample number for 3336 houses was determined as 345. The questionnaires were applied between October and December 2017 on weekdays and weekends alike with simple random sampling method. A total of 460 houses agreed to answer the questionnaire. Principal components analysis was applied to determine the construct validity of place attachment and tourism effects scales. In order to discover the relationship between the place attachment scale of the participants and perceived effects of tourism & the support for tourism scales, Spearman’s correlation test is applied as nonparametric test method. According to the study results, it was determined that place-based sense of belonging and social attachment had an influence on the residents’ perception of and approach towards tourism. It is seen that neighborhood residents were in agreement that tourism would have positive effects on the neighborhood and that they did not develop any concerns about any negative effects of tourism. Similarly, it is understood that the more place attachment neighborhood residents had, the more supportive they were of any touristic endeavors. This indicates that any negative developments that may arise with functional changes that comes with touristic endeavors might cause a negative impact on their approach to and support of tourism.

Keywords: Belonging, effects of tourism; place attachment; support for tourism; tourism planning.


Tarihi Mahalle Sakinlerinin Yere Bağlılığının Turizm Desteği Üzerindeki Etkisi

Aslı Altanlar
Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bu çalışma, mahalle sakinlerinin yer aidiyeti, turizm etkileri ve turizm desteği arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışma, Türk sivil mimarisinin örneklerini yansıtan, küçük meydanlar, külliye ve camileri bünyesinde barındıran Amasya ili Merkez ilçesindeki on adet tarihi mahallede yapılmıştır. Toplam örneklem sayısı 3336 hane için 345 olarak belirlenmiştir. Anketler Kasım ve Aralık 2017 tarihleri arasında hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak uygulanmıştır. Bu süreç içerisinde ankete toplam 460 hane cevap vermeyi kabul etmiştir. Yere bağlılık ve turizmin etkileri ölçeğinin yapı geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla temel bileşenler analizi uygulanmıştır. Katılımcıların yere bağlılık ölçeği ile turizmin algılanan etkileri ve turizm desteği ölçeği arasındaki ilişkiyi keşfetmek için ise parametrik olmayan test tekniklerinden Spearman korelasyon testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yer temelli aidiyet ve sosyal bağlılığın yerin sakinlerinin turizme yönelik algı ve tutumlarında etkili olduğu tespit edilmiştir. Mahalle sakinlerinin turizmin mahalleye pozitif etkiler getireceği konusunda hemfikir oldukları ve aynı zamanda turizmin sebep olabileceği negatif etkiler konusunda henüz endişe hissetmedikleri görülmektedir. Benzer bir şekilde mahalle sakinlerinin yere bağlılıkları arttıkça yereli desteklemeyi amaçlayan turistik girişim türlerini destekleme durumlarının arttığı anlaşılmaktadır. Bu durum söz konusu turistik girişim türleri ile ilgili meydana gelebilecek fonksiyon değişikliklerinden kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin turizme karşı tutum ve desteklerini de negatif yönde etkileyeceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aidiyet, turizm etkileri; yere bağlılık; turizm desteği; turizm planlaması.


Aslı Altanlar. The Impact of Place Attachment of Historical Neighborhood Residents On the Tourism Support. Megaron. 2021; 16(2): 325-335

Corresponding Author: Aslı Altanlar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale