YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 4
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
The Importance Of Architectural Design In Integrated Corporate Identitiy Strategy [Megaron]
Megaron. 2016; 11(3): 423-436 | DOI: 10.5505/megaron.2016.77044  

The Importance Of Architectural Design In Integrated Corporate Identitiy Strategy

Pınar Meliha Sağıroğlu1, Gözdem Çelikkanat Aysu2
1YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE BUILDING DESIGN AND THEORY UNIT, ISTANBUL
2YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE CITY PLANING UNIT

After the industrial revolution, the developments in the field of science and technology have changed the ways of production and consumption which created compulsory competition between institutions. In this case, the products and services are uniformed and a new process which is hard for the consumers to differentiate the quality and efficiency has occured.

Even the companies which have advanced technological capability, efficient and effective quality standarts, need an integrated corporate identity o be perceived as having a strong and reliable image. This image is important because the human perception gathers the visual data and puts it in the process, than an image about the company evacuates in their minds.

To build the strong reliable and long lasting image, the design process has to follow an integrated visual strategy. Architectural design can be effective in different stages of strategic design with its multidimentional character rather than the other visual elements. Since architectural design elements meet the strategic design approaches, it is inevitable unique, memorable and inspiring designs whilst creating the whole visual identity.

This article states that one of the most effective ways to compete in the global conditions is to create unique image for the companies formed by strong corporate identities. It also emphasizes the importance of architectural design strategy in the holistic corporate identity strategy.

Keywords: Corporate Identity, Architectural Design, Design Strategy


Bütüncül Kurumsal Kimlik Stratejisinde Mimari Tasarımın Önemi

Pınar Meliha Sağıroğlu1, Gözdem Çelikkanat Aysu2
1YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ BİNA BİLGİSİ ANA BİLİM DALI, İSTANBUL
2YILDIZ TEKNIK UNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI

Sanayi Devrimi ile birlikte bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin, üretim ve tüketim biçimlerinde yaratmış olduğu değişim kurumlar arası zorunlu bir rekabetin doğmasına sebep olmuştur. Bu durum, sunulan ürün ve hizmetlerin aynılaştığı, tüketici açısından bakıldığında da kalite ve verimliliğin ayrımının zorlaştığı bir sürecin doğmasına yol açmıştır.
Küresel ölçekteki bu pazarın içinde kurum ve kuruluşlar, ileri teknoloji imkânları, verimlilik, kalite gibi standartları sağlamanın yanında kolay algılanabilirlik, güçlü ve güvenilir bir imaj için bütüncül bir “kurumsal kimlik” çatısı altında yaşamlarını sürdürmeye gereksinim duymaktadırlar. Bu gereksinim, insan aklının görsel verileri toplayıp, işleyip, kullanılabilir hale getirmesi sürecini sürekli olarak yinelemesi özelliği açısından önemlidir.
Toplanan görsel verilerin anlamlı bir bütün oluşturması ve kurumların amaçladığı akılda kalma ve güven oluşturma etkisinin artması, tasarım sürecinin bütünleşik olarak sürdürülmesine ve belirlenen görsel stratejinin izlenmesine bağlıdır. Bu bütünlüğün içinde “mimari tasarım” diğer tasarım öğelerinden farklı olarak çok boyutluluğu ile stratejik tasarımın farklı aşamalarında kimlik kazanabilir. Mimari tasarım bileşenlerinin (yapı elemanları, yapı parçaları, yapı öğeleri, yapı birimleri ve yapının kendisi) stratejik tasarım yaklaşımları ile temas ettiği noktalarda (form, boyut, renk, doku, malzeme vb.), benzersiz, akılda kalan ve bazen diğer tüm görsel kimlik öğelerinin tasarımına referans olabilecek “kurumsal mimari tasarım öğeleri”nin oluşmasına olanak sağlayabilmektedir.
Bu çalışma, kurum ve kuruluşların küresel rekabet koşulları karşısında hayatta kalabilmelerinin en etkili yollarından birisinin “güçlü bir kurumsal kimliğin ortaya çıkardığı özgün imajları olduğu” görüşünü savunmakta, bu amaçla oluşturulacak bütüncül kurumsal kimlik stratejisi içinde mimari tasarımın önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kimlik, Mimari Tasarım, Tasarım Stratejisi


Pınar Meliha Sağıroğlu, Gözdem Çelikkanat Aysu. The Importance Of Architectural Design In Integrated Corporate Identitiy Strategy. Megaron. 2016; 11(3): 423-436

Corresponding Author: Pınar Meliha Sağıroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale