YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 19 Issue: 1
Year: 2024

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Process of Culture as a New Form of Production in Industrial Buildings: Buda Fabriek [Megaron]
Megaron. 2019; 14(1): 31-40 | DOI: 10.5505/megaron.2018.71542  

Process of Culture as a New Form of Production in Industrial Buildings: Buda Fabriek

Begüm Bayraktaroğlu1, Feride Pinar Arabacıoğlu2
1Department of Interior Architecture, Beykent University Faculty of Engineering and Architecture, İstanbul, Turkey
2Department of Architecture, Yıldız Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey

Industrial buildings offer convenient spaces for current cultural uses, while use for cultural purposes has the potential to convert some constraints into opportunities for the reuse of industrial buıildings. Based on these ideas, the study focuses on the process of culture becoming a new mode of production in industrial buildings and aims to reveal the reasons for the adaptation of industrial buildings into cultural sites. First of all, the new features of contemporary cultural spaces by the effects of the information age have been put forward and then the industrial buildings are being addressed in the context of culture and adaptive reuse. The aim of this study is embodying the appropriate conditions offered by the industrial structures for cultural uses and also contribution of cultural functions in solving reuse problems, by examining the paths followed during the transformation process. For this purpose, a recent application of the Buda Fabriek transformation project was examined and hypotheses were tested.

Keywords: industrial heritage, cultural converison in the information age; cultural spaces; adaptive reuse.


Endüstri Yapılarında Yeni Üretim Biçimi Olarak Kültüre Giden Yol: Buda Fabriek Örneği

Begüm Bayraktaroğlu1, Feride Pinar Arabacıoğlu2
1Beykent Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık (İngilizce) Bölümü, İstanbul
2Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Endüstri yapıları günümüz kültürel kullanımları için uygun mekânlar sunmaktadır ve kültürel amaçlarla kullanım da endüstri yapılarının yeniden kullanımına dair bazı kısıtları fırsata çevirme potansiyeline sahiptir. Bu düşüncelerden hareketle, kültürün endüstri yapılarındaki yeni üretim biçimi haline gelmesi sürecine odaklanan çalışma, endüstri yapılarının ağırlıklı olarak kültürel mekânlar için uyarlanmasının nedenlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Öncelikle enformasyon çağının etkileri ile çağdaş kültür mekânlarının yeni biçimleniş özellikleri ortaya konmuş, ardından endüstri yapıları kültür ve uyarlanabilir yeniden kullanım bağlamında ele alınmıştır. Kültürel amaçlarla dönüşüm için endüstri yapılarının sunduğu uygun koşulların ve kültürel işlevlerin sorunların çözümündeki katkısının, dönüşüm süreci boyunca izlenen yollar incelenerek somutlaştırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, yakın tarihli bir uygulama olan Buda Fabriek dönüşüm projesi örneği incelenerek hipotezler sınanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri mirası, enformasyon çağında kültürel dönüşüm; kültür mekânları; uyarlanabilir yeniden kullanım.


Begüm Bayraktaroğlu, Feride Pinar Arabacıoğlu. Process of Culture as a New Form of Production in Industrial Buildings: Buda Fabriek. Megaron. 2019; 14(1): 31-40

Corresponding Author: Begüm Bayraktaroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale