YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Non-Price Criteria In Public Tenders For Restoration And A Comparison With Neues Museum Case [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-68094 | DOI: 10.14744/megaron.2021.68094  

Non-Price Criteria In Public Tenders For Restoration And A Comparison With Neues Museum Case

Erkan Kambek1, Gülsün Tanyeli2
1Istanbul Technical University Graduate School Architecture Department Restoration Program
2Istanbul Technical University Architecture Faculty

The aim of this study is to evaluate the possibilities of using non-price contract award criteria within the scope of the current legislative restrictions in public restoration tenders. In this way, it will be explained that it is not necessary to evaluate the bids only on the basis of lowest price in restoration tenders held by the public authorities, and it will be shown that there are different solutions.
To achieve this goal, comparison, case discovery and consultation methods were used. The possibilities of the legislation were investigated for contract awarding and the legislation in Turkey was compared with the legislation of European Union. As a result of this comparison, how the non-price contract award criteria included in both regulations can be used in the restoration works tenders in our country has been evaluated. Those criteria, which can be used in contract awarding, is listed using the Berlin Neues Museum example. The list was compiled hierarchically under the main criteria and sub-criteria and a comparison survey study was done with twenty conservation specialists with at least ten years of academic experience in the conservation and restoration programs of universities. Results of the survey study for weights of non-price contract award criteria were determined for contract awarding and evaluated by using the Analytical Hierarchy Process method. At the same time, it has been found that the lowest price application is not necessarily the main criterion for the selection of contractors anymore. It is realized that the quality of conservation practices should be increased by evaluating the non-price criteria to select the contractor.

Keywords: preservation, restoration, heritage, public procurement, tender, legal legislation, contract award criteria, AHP, Neues Museum


Restorasyon İçin Kamu İhalelerinde Fiyat Dışı Unsurlar Ve Neues Müzesi Örneği İle Bir Karşılaştırma

Erkan Kambek1, Gülsün Tanyeli2
1İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Restorasyon Programı
2İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Bu çalışmanın amacı kamu eliyle yapılan restorasyon ihalelerinde mevcut mevzuat kısıtları dâhilinde fiyat dışı unsurların (FDU) kullanım olanaklarını değerlendirmektir. Bu sayede kamu eliyle yapılan restorasyon ihalelerinde tekliflerin sadece fiyat temelli değerlendirilmesinin şart olmadığı açıklanacak ve farklı çözümler olduğu gösterilecektir.
Bu amaca ulaşmak için karşılaştırma, vaka keşfi ve uzmanlara danışma yöntemleri kullanılmıştır. Yüklenici seçimi için mevzuatın imkânları araştırılmış ve ülkemizdeki mevzuat ile Avrupa Birliği mevzuatı karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma neticesinde her iki mevzuatta da yer alan fiyat dışı unsurların ülkemizdeki restorasyon işleri ihalelerinde nasıl kullanılabileceği değerlendirilmiştir. İhale değerlendirmesinde kullanılabilecek FDU, Berlin Neues Museum örneğinden yararlanılarak listelenmiştir. Listelenen bu unsurlar hiyerarşik olarak başlıklar ve alt başlıklar altında derlenerek üniversitelerin koruma ve restorasyon programlarında görev alan en az on yıllık akademik deneyime sahip yirmi koruma uzmanıyla ikili karşılaştırmalardan oluşan bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasının sonuçları Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemi kullanılarak ihale değerlendirmesi için FDU ağırlıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda, en düşük fiyat uygulamasının artık yüklenici seçiminde ana kriter olmadığı görülmüştür. Yüklenici seçiminde çok kriterli karar verme yöntemleriyle koruma uygulamalarının kalitesinin artırılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: koruma, restorasyon, miras, kamu, ihale, yasal mevzuat, yüklenici seçim kriterleri, AHP, Neues Müzesi
Corresponding Author: Erkan Kambek, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale