YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Assesment of Structural Art in High Rise Buildings with Fuzzy Analytic Hierarchy Process Method [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-65037 | DOI: 10.14744/megaron.2021.65037  

Assesment of Structural Art in High Rise Buildings with Fuzzy Analytic Hierarchy Process Method

Sultan Şimşek1, Ayşin Sev2
1Department of Architecture, Faculty of Architecture, Erciyes University Talas -Kayseri
2Department of Architecture, Faculty of Architecture, Mimar Sinan Güzel Sanatlar University Fındıklı-İstanbul

Initially defined in the 1970s, as excellence in structural design, the concept of structural art must meet the engineering requirements such as, robustness, security and durability, while at the same time addressing the aesthetic senses of the society in the long term. The common characteristics of structural art is that the aesthetic values in the formal sense are on the foreground, as well as being unique and for all and launching a new period with their structural design. The structural art works emerged just before the Industrial Revolution and with the Industrial Revolution are often seen as bridges, wide spans, towers and high structures.
Within the extent of this study, structural art concept and its principles have been identified and in this context; among high buildings that are regarded as artworks in their own period, each structure was chosen as an example from every structural system and with the help of the criterias which determined by considered artistic features it has been possible to evaluate art from the nearest to the furthest. Fuzzy Logic Analytic Hierarchy Process (BMAHS) method is used in order to reach more realistic and concrete results in the evaluation of high-rise buildings from the artistic point of view. As a result of the evaluation, Swiss Re is accepted as the closest building to structural art than others.
Keywords: high rise buildings, structure, structural art, fuzzy logic analytic hierarchy process.

Keywords: high rise buildings, structure, structural art, fuzzy logic, analytic hierarchy process.


Yüksek Yapılarda Strüktürel Sanatın Bulanık Mantık Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Sultan Şimşek1, Ayşin Sev2
1Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Talas-Kayseri
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Fındıklı-İstanbul

İlk defa 1970’lerde strüktürel tasarımda mükemmellik olarak tanımlanan strüktürel sanat, yapıların sağlamlık ve güvenlik beklentilerini karşıladığı gibi, ait olduğu toplumun uzun vadede estetik duyularına da hitap edebilmelidir. Strüktürel sanat eseri yapılar, biçimsel anlamda estetik faktörlerin ön planda olduğu, tek defaya özgü tasarlanan, toplumda ilgi ve merak uyandıran yapılardır. Endüstri Devrimi’nin hemen öncesinde ortaya çıkan ve zaman içinde teknolojik gelişmelerle birlikte örneklerin arttığı strüktürel sanat eserleri çoğunlukla, köprüler, geniş açıklıklı yapılar, kuleler ve yüksek yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışma kapsamında yüksek yapılarda strüktürel sanat kavramı ve ilkeleri tanımlanmış ve bu çerçevede; kendi dönemi içerisinde sanat eseri olarak kabul gören yüksek yapılar arasından her strüktür sistemden birer yapı örnek olarak seçilmiş ve sanatsal özellikler dikkate alınarak belirlenen ölçütler yardımıyla sanata en yakından en uzağa bir değerlendirme yapılmıştır. Yüksek yapıların strüktürel sanat açısından değerlendirilmesinde, değerlendirmenin sayısal verilere dayandırılarak daha gerçekçi ve somut sonuçlara ulaşması amacıyla Bulanık Mantık Analitik Hiyerarşi Süreci (BMAHS) yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda, örnek yapılar arasında bulunan Swiss Re Binası diğerlerine göre strüktürel sanata en yakın yapı olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: yüksek yapılar, strüktür, strüktürel sanat, bulanık mantık analitik hiyerarşi süreci.

Anahtar Kelimeler: yüksek yapılar, strüktür, strüktürel sanat, bulanık mantık, analitik hiyerarşi süreci.
Corresponding Author: Sultan Şimşek, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale