YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Analyzing The Causes And Effects Of Rural Landscape Changes: The Case of The Ordu Province Of Eastern Black Sea Basin (Turkey) [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-44520 | DOI: 10.14744/megaron.2021.44520  

Analyzing The Causes And Effects Of Rural Landscape Changes: The Case of The Ordu Province Of Eastern Black Sea Basin (Turkey)

BERNA DIKÇINAR SEL
Yıldız Technical University, Department Of Urban And Regional Planning

Building on the perspective that indigenousness of cultural landscapes must be protected, this article presents the study that is analyzing the changes on landcover/landuse; one of the most important components of cultural landscapes. The aim is to provide data for future planning studies protecting cultural landscapes. This study is carried out in three stages. In the first stage, landcover is investigated in five time points (1990, 2000, 2006, 2012, and 2018), in four main categories (artificial surfaces, agricultural areas, forest areas, water bodies), and the changes are reported comparatively. In the second stage, examinations are detailed according to the first stage’s results. Transitions among categories which led to significant changes, and the transition process is analyzed. Landscape Transition Matrix and transition intensities are calculated for three time points and two time periods. In the last stage, landcover transitions according to subclasses are analyzed. In the conclusions section, causes and effects of the changes are discussed. This study is providing detailed inputs to future solutions by incorporating the landcover categories among which the transitions occurred, periods of these transitions, and analyzing the intensity of the subclasses. The sample area selected is Ordu province in the Eastern Black Sea Region, where the climate with high precipitation, harsh topography, its forests, scattered settlement pattern, agricultural production, and migration activities differentiate among the Anatolian Peninsula. The results of the analyses are indicating that the landcover changes are against the agricultural and forest areas, and the problem lies within the uncontrolled expansion of hazelnut gardens.

Keywords: Cultural Landscape, Rural Landscape, Landscape Changes


Kırsal Peyzajların Değişimlerinin Nedenleri Ve Etkilerinin Analizi: Doğu Karadeniz – Ordu İli Örneği

BERNA DIKÇINAR SEL
Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Bu makalede kültürel peyzajların yere özgü olma durumlarının korunması gerekliliği yaklaşımından hareketle, kültürel peyzajların en önemli bileşenlerinden biri olan arazi örtüsü/kullanımındaki değişimlerin analiz edilmesine yönelik yapılan çalışma aktarılmaktadır. Amaç, kültürel peyzajların korunması amacıyla yapılacak planlama çalışmalarına veri aktarılmasıdır. Çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada arazi örtüsü, beş zaman kesitinde (1990, 2000, 2006, 2012,2018), dört temel kategoride (yapay yüzeyler, tarımsal alanlar, orman alanları, su yüzeyleri) incelenmiş ve karşılaştırmalı olarak değişiklikler saptanmıştır. İkinci aşama birincinin sonuçlarına göre analizin derinleştirildiği aşamadır. Öne çıkan değişimlerin, hangi kategoriler arasındaki geçişlerle olduğu ve bu geçiş süreci analiz edilmektedir. Üç zaman kesiti ve iki zaman aralığı için, Peyzaj Geçiş Matrisi oluşturulmuş ve geçiş yoğunlukları hesaplanmıştır. Son aşamada, arazi örtüsü geçişlerinin alt kategorilere göre geçiş durumları analiz edilmektedir. Makale kapsamında analiz sonuçları bağlamında, meydana gelen değişimlerin nedenleri ve etkileri de tartışılmaktadır. Çalışma, değişimlerin hangi arazi örtüsü kategorileri arasındaki geçişleri içerdiği, bu geçişlerin dönemleri ve alt kategoriler bazında yoğunluğunu da analiz ederek, üretilecek çözümlere detaylı girdiler sağlayabilmesi açısından farklılaşmaktadır. Analizlerin uygulandığı örnek alan Anadolu Yarımada’sında yağışlı iklimi, sert topoğrafyası, ormanları, seyrek yerleşme deseni, tarımsal üretimi ve göç hareketleri ile farklılaşan Doğu Karadeniz Bölgesi ve Bölgede öne çıkan yerleşmelerden Ordu ili olarak seçilmiştir. Analizler sonucunda Doğu Karadeniz Bölgesi Ordu İli arazi örtüsünde meydana gelen değişimlerin genelde tarımsal alanlar ve orman alanları aleyhine gelişen yapısı, detayda ise tarımsal alanların alt sınıflaması olan meyve ağaçları sınıflaması içerisinde yer alan fındık bahçelerinin kontrolsüz genişlemesi sorunları olduğu ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Peyzaj, Kırsal Peyzaj, Peyzaj Değişimleri
Corresponding Author: BERNA DIKÇINAR SEL, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale