YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 18 Issue: 4
Year: 2023

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Audio- Visual Conservation And Restitution Of The Ancient Theaters And Odea In Virtual Environment: Erato Research Project [Megaron]
Megaron. 2005; 1(1): 1-8

Audio- Visual Conservation And Restitution Of The Ancient Theaters And Odea In Virtual Environment: Erato Research Project

Zerhan Yüksel1, Sevda Erdoğan1, Ruhi Ayangil2, Rengin Ünver1, Can Binan3, Cengiz Can3
1Yıldız Technical University, Arch. Fac. Building Physics Dept., Istanbul, Turkey
2Yıldız Technical University, Art And Des. Fac. Music And Stage Arts Dept., Istanbul, Turkey
3Yıldız Technical University, Arch. Fac. Restoration Dept., Istanbul, Turkey

In the conservation and restoration of historical monuments, concepts related with visual sense were used to be taken into consideration. However, acoustical environment formed either spontaneously or consciously is one of the basic elements of human beings’ perception of the architectural spaces having acoustical importance. Hence, architectural heritage concept has been broadened in recent years covering acoustics as well. The concept that acoustics of old buildings is part of cultural heritage is accepted more commonly by means of the interdisciplinary works done in the last decade. CAHRISMA -Conservation of the Acoustical Heritage by the Revival and Identification of the Sinan’s Mosques’ Acoustics- Research Project (2000-2003), carried out within the EC Fifth Framework INCO-MED Program pioneered implementing such a concept. ERATO -Identification, Evaluation and Revival of the Acoustical Heritage of Ancient Theatres and Odea- Research Project (2003-2006) hold at the same Framework Program, succeeds CAHRISMA Project with similar goals. In both projects acoustical environment of the spaces is documented by means of objective and subjective evaluations and an innovative way in conservation which is virtual conservation by the audio-visual reconstructions of spaces having acoustical importance in 3D virtual environments is provided. This article presents the conceptual and practical innovations created in the field of architectural conservation based on the ERATO Research Project.

Keywords: Cultural heritage, Virtual conservation, Virtual restitution, Architectural acoustic, Antic theatre, Odeon


Audio- Visual Conservation And Restitution Of The Ancient Theaters And Odea In Virtual Environment: Erato Research Project

Zerhan Yüksel1, Sevda Erdoğan1, Ruhi Ayangil2, Rengin Ünver1, Can Binan3, Cengiz Can3
1Yıldız Technical University, Arch. Fac. Building Physics Dept., Istanbul, Turkey
2Yıldız Technical University, Art And Des. Fac. Music And Stage Arts Dept., Istanbul, Turkey
3Yıldız Technical University, Arch. Fac. Restoration Dept., Istanbul, Turkey

Tarihi yapıların koruma ve restorasyonunda günümüze değin yalnızca görsel algılamaya dayalı kavramlar göz önünde bulunduruluyordu. Oysa, akustik açıdan önemli mekanlarda biçimlendirilen ya da kendiliğinden oluşan işitsel ortam, insanın mekan algısının temel öğelerinden biridir. Bu yaklaşımdan yola çıkılarak, mimari miras kavramı son yıllarda akustiği de içine alacak biçimde genişletilmiştir. Eski yapıların akustiğinin dünya kültürel mirasının bir parçası olduğu, son on yılda yoğunlaşan interdisipliner çalışmaların da katkısıyla giderek daha geniş çevreler tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. Avrupa Komisyonu 5. Çerçeve INCO-MED Programı kapsamında yürütülen CAHRISMA -Sinan Camilerinin Akustik Özelliklerinin Tanımlanması ve Yeniden Canlandırılması Yolu ile Akustik Mirasın Korunması- Araştırma Projesi (2000-2003), söz konusu kavramın yerleştirilmesinde öncü olmuştur. Aynı Çerçeve Programında yürütülmekte olan ERATO -Antik Tiyatro ve Odeonların Akustik Mirasının Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Canlandırılması- Projesi (2003-2006) CAHRISMA Projesine benzer amaçlarla kurgulanmıştır. Her iki projede de, tarihi mekanların akustik ortamları öznel ve nesnel yöntemlerle belgelenmiş ve koruma alanında yeni bir yaklaşım olan “mekanların 3 boyutlu sanal ortamlarda işitsel-görsel simülasyonu” aracılığı ile korunması gerçekleştirilmiştir. Bu makalede, mimari koruma alanındaki kavramsal ve uygulamaya dönük yenilikler, ERATO Araştırma Projesi temel alınarak tanıtılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, Sanal koruma, Sanal restitüsyon, Mimari akustik, Antik tiyatro, Odeon


Zerhan Yüksel, Sevda Erdoğan, Ruhi Ayangil, Rengin Ünver, Can Binan, Cengiz Can. Audio- Visual Conservation And Restitution Of The Ancient Theaters And Odea In Virtual Environment: Erato Research Project. Megaron. 2005; 1(1): 1-8

Corresponding Author: Zerhan Yüksel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2024 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale