YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 16 Issue: 2
Year: 2020

Current Issue Published Issues Front Matter Most Accessed Articles Ahead of Print
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Neo-liberal Policies in Kayseri After 2000: Transformation of Public Lands into Large Scale Urban Projects [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-02525 | DOI: 10.14744/megaron.2021.02525  

Neo-liberal Policies in Kayseri After 2000: Transformation of Public Lands into Large Scale Urban Projects

Zeynep Ergen1, Neşe Gurallar2
1Erciyes University Architecture Faculty, Department of Architecture, Kayseri
2Gazi University Architecture Faculty, Department of Architecture, Ankara

In the last twenty years in Turkey cities have significant changes and transformations with the neo-dirigisme effect which explained by the effect of the neo-liberal approach on management. Neo-liberal policies emerge differently in every geography, and offer the cities to capital in different ways. It’s mostly provided by the plan revisions. After the 2000’s, with a series of legal amendments enacted which involved local governments, the principle of planning integrity has changed and the interventions to the urban space have been facilitated. In this study; neo-liberal policies are investigated on the urban space, which are carried out with the effects of large-scale urban projects in Kayseri. The methodology of the study is analyze the physical changes in the city plans of 1986, 2006 and 2017 and to examine the effect of these changes on the rent according to the market value of the land. In the study, transformation of public lands are discussed which the plan approved in 1986. These public lands are privatized and proposed as large-scale urban projects. While the urban space changes and transforms as a result of the examination made over the market value of the land; at the same time, it is among the main findings of the study that large-scale projects and investments in the city cause an increase in rent in these parts of the city. It is one of the important results revealed in the study that large-scale urban projects trigger urban transformation projects.

Keywords: Neo-liberalism, Neo-dirigisme, Rent, Large Scale Urban Project, Kayseri


Kayseri’de 2000 Sonrası Neo-liberal Politikalar: Kamu Arazilerinin Büyük Ölçekli Kentsel Projelere Dönüşümü

Zeynep Ergen1, Neşe Gurallar2
1Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kayseri
2Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Ankara

Türkiye’de kentler neo-liberal yaklaşımın yönetime etkisi ile açıklanan neo-dirigisme (yeni devlet yapılanması) etkisi ile son yirmi yıldır önemli değişim ve dönüşüm yaşamaktadır. Neo-liberal politikalar her coğrafyada farklı bir şekilde ortaya çıkmakta ve kentleri farklı şekillerde sermayeye sunmaktadırlar. Günümüzde kentler sermayenin birer aracı olarak sürekli değişim, dönüşüm geçirmektedir. Kentlerde yaşanan bu değişim ve dönüşüm çoğunlukla yapılan plan değişiklikleri ile sağlanmaktadır. 2000’li yıllardan sonra yerel yönetimlerde yapılan bir dizi yasal değişiklikle planlamanın bütünlüğü ilkesi değişime uğramış ve kent mekânına yapılan müdahaleler kolaylaştırılmıştır. Bununla birlikte yatırımcıların da kent mekanına yatırım yapması teşvik edilmiş, kent mekânında proje yatırım ve uygulamaları kolaylaştırılmıştır. Bu çalışmada; Kayseri kenti özelinde gerçekleştirilen büyük ölçekli kentsel projelerin, neo-liberal politikalar bağlamında kentsel mekâna olan etkileri araştırılmaktadır. Kayseri kenti için hazırlanan 1986, 2006 ve 2017 yılı kent planlarındaki fiziksel değişimin incelenmesi ve bu değişimin ranta olan etkisinin arsa rayiç bedellerinde yaşanan değişimler üzerinden incelenmesi çalışmanın metodolojisini oluşturmaktadır. Çalışmada 1986 yılında yapılan planda önerilen kamu arazilerinin büyük ölçekli kentsel projeler yoluyla özelleştirilmesi ve kentsel mekânın değişimi ele alınmaktadır. Arsa rayiç bedelleri üzerinden yapılan inceleme sonucunda kentsel mekân değişip dönüşürken; aynı zamanda büyük ölçekli projeler ve kente yapılan yatırımların kentin bu bölgelerinde rant artışına neden olduğu çalışmanın temel bulguları arasındadır. Çalışmada büyük ölçekli kentsel projelerin kentsel dönüşüm projelerini tetiklediği ortaya çıkan önemli sonuçlardan birisidir. İmar planı değişikliklerinin ve bununla ilişkili olarak kent planlamanın sermayenin stratejik aracı haline gelmesi ise çalışmanın diğer bir sonucudur.

Anahtar Kelimeler: Neo-liberalizm, Neo-dirigisme, Rant, Büyük Ölçekli Kentsel Projeler, Kayseri
Corresponding Author: Zeynep Ergen, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2021 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale