YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

Life In-between Flows: A Study on Airport Cities and Changing Trends in Metropolitan Areas [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-88557 | DOI: 10.14744/megaron.2020.88557  

Life In-between Flows: A Study on Airport Cities and Changing Trends in Metropolitan Areas

Dila Babaoglu, Eren Kurkcuoglu
Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey

Globalization efforts, socio-economic concerns in shaping cities, integration of innovation technologies into planning strategies and attempts for dealing with increasing population led to constitution of a “new breath” to the planning concepts. Airport cities could be defined as examples of post-modern cities in metropolitan areas which the airport (with its related departments) is centered as focal point and other facilities encircle the airport hub up to 30 kilometers outward with a mutualistic manner. Considering the crucial role of airports in 21stcentury globalized world; travel activities like international connections, business contacts, congresses, accommodation and so forth should take place in a short-time period and short distance access. Airport cities can provide both without the need to go to the metropolitan city center and generate a new potential for reconstruction and development of metropolitan areas.
The aim of this study is to investigate the basic information for airport cities with their spatial structure and components, general characteristics, environmental and economical impacts in addition with critical contributions on metropolitan areas through a theoretical framework. The study is based through three main stages in the framework of qualitative methods such as data collection, comparison and evaluation: (I) Introduction and theoretical investigation of airport cities with their historical background, key concepts and characteristics, effects on environment and role on sustainability, (II) Inquiry of the theoretical knowledge through a case study (Stockholm – Arlanda Airport City), (III) Discussions on the potentials, possible impacts and stimulating dynamics of airport cities for the future of metropolitan areas.

Keywords: Airport city, metropolitan area, new settlement concepts, postmodernism, Stockholm


Akışlar Arasındaki Yaşam: Havaalanı Şehirleri ve Metropoliten Alanlarda Değişen Eğilimler Üzerine Bir Çalışma

Dila Babaoglu, Eren Kurkcuoglu
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul, Türkiye

Küreselleşme girişimleri, şehirlerin geleceğini belirleyen sosyo-ekonomik kaygılar, inovasyon teknolojilerinin planlama stratejilerine entegrasyonu ve sürekli artan nüfus ile mücadele gibi güncel olgular; planlama yaklaşımlarına yeni bakış açılarının getirilmesine olanak sağlamıştır. Post-modern bir “yerleşim konsepti” olarak tanımlanan havaalanı şehirleri; merkezinde havaalanı birimleri ve bu merkez odağı 30 kilometre boyunca çevreleyen, doğrudan ilişki içinde olduğu diğer donatılar ve yerleşim birimleri ile özellikle metropoliten alanların çeper noktalarında yeni ve farklı yerleşme kurgularının ortaya çıkmasına örnek oluşturmaktadır. Havaalanı noktalarından uluslararası transferlere, günübirlik kongre-iş toplantılarına, alışveriş noktalarına ve konaklama birimlerine kısa sürede ve kolay erişebilir olma ihtiyacı; 21. yüzyıl küreselleşen dünya koşullarında havaalanlarının metropoller içindeki rolünü daha da güçlendirmiştir. Bu bağlamda havaalanı şehirleri, şehir merkezine gitmeyi gerektirmeden tüm ihtiyaçların giderilebileceği, kompakt, kendi kendine yetebilen potansiyel gelişme alanları olarak tanımlanabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı; havaalanı şehirlerinin temel kurgusu, mekânsal düzeni ve bileşenleri, çevresel ve ekonomik etkileri ile metropoliten alanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini teorik bir çerçevede inceleyerek metropoliten gelişim dinamiklerinde değişen eğilimler hakkında çıkarımlar yapmaktır. Çalışma; veri toplama, karşılaştırma ve değerlendirme gibi kalitatif yöntemleri esas alarak üç temel etapta kurgulanmıştır: (I) Havaalanı şehirlerinin oluşumu, tarihsel gelişim süreci, temel karakteristik özellikleri ve çevresel/ekolojik sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerinin kavramsal okuması, (II) Elde edilen kavramsal bulguların Stockholm - Arlanda Havaalanı Şehri örneklem alanı üzerinden irdelenmesi, (III) Havaalanı şehirlerinin metropoliten alanların geleceğine dair potansiyelleri ve olası etkilerinin tartışılması.

Anahtar Kelimeler: Havaalanı şehri, metropoliten alanlar, yeni yerleşme konseptleri, post-modernizm, Stockholm
Corresponding Author: Eren Kurkcuoglu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale