YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

Archeology of a Vanishing Typology: Motels in the Geography of Turkey [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-82956 | DOI: 10.14744/megaron.2020.82956  

Archeology of a Vanishing Typology: Motels in the Geography of Turkey

GOKÇEÇIÇEK SAVASIR1, Zeynep Tuna Ultav2
1Department of Architecture, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Department of Interior Architecture and Environmental Design, Yaşar University, İzmir, Turkey

The focus of this study is motels, encountered as a vanishing typology in Turkey’s geography. As part of this focus, the processors that arouse in the American context at the beginning of the twentieth century and European context in midcentury, the motel typology in tourism architecture in Turkey will be analyzed in spatial, economic and socio-cultural aspects with their history over half a century. The traces of the transformation that this typology went through in a global context will be sought by considering transformation processes and semantic shifts within the historical context that generates them. In this archeology carried out to reveal the concepts and qualities related to the realms of architecture and tourism through motel typology; the architectural features of motels such as location, scale and form and the transformations of motel enterprises that have lost their popularity within consumption culture, will be examined through literature review. It is possible to state that motel typology as a unique typology in terms of its location in the city and its small scale as well as its formal and functional simplicity and its spatial comfort, offers its users “a new way of life” through its original meaning. However, the historical examples in Turkey (except for Emniyet Motel, Florya and Kilyos Establishment A and B Motels, TUSAN Motel chain and Çizmecioğlu Motel) do not fit this definition. Motel typology changed its meaning through a tourism understanding about settling the coastal parts of Turkey; therefore, it has found its local interpretation in Turkey.

Keywords: motel, typology, tourism architecture, motel architecture, motels in Turkey, motel history


Yok Olan Bir Tipolojinin Arkeolojisi: Türkiye Coğrafyasında Moteller

GOKÇEÇIÇEK SAVASIR1, Zeynep Tuna Ultav2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, İzmir
2Yaşar Üniversitesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, İzmir

Bu çalışmanın odağı, günümüz Türkiye coğrafyasında yok olan bir tipoloji olarak karşımıza çıkan motellerdir. Bu odak kapsamında, yüzyıl başında Amerika bağlamında ve yüzyıl ortasında Avrupa’da ortaya çıkan öncülleri üzerinden çerçevesi çizilecek çalışmada, Türkiye turizm mimarlığı kesitindeki motel tipolojisi, yarım yüzyılı aşan tarihçeleriyle mekânsal, ekonomik ve sosyo-kültürel açılardan irdelenecektir. Her iki ölçekte yaşanan dönüşüm süreçleri ve onları doğuran tarihsel koşullar içerisinde yorum ve anlam kaymaları göz önünde bulundurularak, tipolojinin küresel ölçekte geçirdiği dönüşümün Türkiye bağlamındaki izleri aranacaktır. Turizm konaklama yapıları arasında önemli bir yeri olan moteller üzerinden, mimarlık ve turizm alanlarına ait kavram ve niteliklerin açığa çıkarılması için yapılacak olan bu arkeolojide, konum, ölçek, biçim gibi mimari özellikler ile tüketim kültürü içinde motel işletmelerinin popülerliklerini yitirerek yok olmaya yüz tutan dönüşümleri, görsellerle desteklenen literatür taraması yöntemiyle incelenecektir. Kentteki konumu ve küçük ölçeği, biçimsel ve işlevsel yalınlığı ve sunduğu mekansal konfor anlamında özgün bir tipoloji olarak turizm mimarlığı tarihi ve literatüründe karşımıza çıkan motel tipolojisinin, özgün anlamıyla, kullanıcılarına “yeni yaşam biçimi” sunduğunu söylemek mümkündür. Ancak, tarihsel olarak Türkiye’deki örnekler (Emniyet Motel, Florya ve Kilyos Tesisleri bünyesinde yer alan A ve B Moteli, TUSAN Motel zinciri ve Çizmecioğlu Motel dışında) bu tanıma uymamaktadır. Bir başka deyişle, aslında bu tipolojinin Türkiye bağlamında özgün anlamıyla uygulandığından söz etmek güçtür. Motel tipolojisi, kıyı turizmine yapılan vurguyla kıyılara yerleşen bir turizm anlayışıyla anlam değiştirmiş, dolayısıyla Türkiye’de yerel yorumunu bulmuştur.

Anahtar Kelimeler: motel, tipoloji, turizm mimarlığı, motel mimarlığı, Türkiye’de motel, motel tarihçesi
Corresponding Author: Zeynep Tuna Ultav, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale