YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 13 Issue: 4
Year: 2018

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print 
Search

Evaluation of parameters affecting energy efficiency of vernacular Mardin houses: a case study [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-40327 | DOI: 10.14744/megaron.2018.40327  

Evaluation of parameters affecting energy efficiency of vernacular Mardin houses: a case study

Irem Sözen, Gül Koçlar Oral
Istanbul Technical University, Architecture Department, Istanbul

This paper presents the bioclimatic characteristics of vernacular houses in Mardin City and a quantitative evaluation of parameters effecting energy efficiency. For the evaluation the parameters of site, settlement density, optical and thermo-physical properties of the building envelope are considered. An existing house representing vernacular Mardin housing is selected and modelled with the surrounding settlement. The simulation is performed for a period of one year. Five different cases are modelled to evaluate different parameters and simulated to calculate monthly heating and cooling energy demands.
The results show the significance of each parameter for contributing to energy efficiency. The base case representing the existing settlement came out to be the optimum case with minimum total energy demands though the results are different when heating and cooling demands are considered separately. Energy demands are strongly affected by thermo-physical characteristics but especially the use of massive materials in the envelope. (Up to 39.77%) Settlement scale parameters; site and settlement density change balance of heating and cooling demands but in total have less effect on total energy loads. (1.79% and 1.52%) Increasing window to wall ratio from 4.88% to 10% have increased yearly total energy loads. (by 2.05 %)

Keywords: Vernacular Housing, Hot Arid Climate, Energy Efficiency, Thermal Mass, Mardin


Mardin yerel konutlarında enerji etkinliği belirleyen parametrelerin değerlendirilmesine yönelik bir çalışma

Irem Sözen, Gül Koçlar Oral
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bu makale yerel Mardin konutlarının iklimsel özelliklerini değerlendirmekte ve enerji etkinliğini belirleyen parametrelerin analizini içermektedir. Yapılan parametrik analizlerde topoğrafya, yerleşme yoğunluğu, bina kabuğunun optik ve termofiziksel özellikleri değerlendirilmiştir. Var olan yerleşme içerisinden yerel konut dokusunu temsil eden bir ev seçilmiş ve çevresindeki yapılar ve topoğrafya ile birlikte modellenmiştir. Her bir parametrenin analizi için farklı modeller oluşturulmuş, bir yıllık bir periyotta simülasyon yapılarak her model için aylık ısıtma ve soğutma enerji yükleri hesaplanmıştır.

Sonuçlar her parametrenin enerji etkinliğe katkısı açısından önemini göstermektedir. Temel durum olarak belirlenen var olan yerleşme dokusu toplamda minimum enerji yükünü sağlayarak optimum sonuçları vermiştir. Fakat ısıtma ve soğutma yükleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bina kabuğunun özellikleri, bilhassa termal kütle kullanımının enerji yüklerini diğer parametrelerden çok daha fazla etkilediği belirlenmiştir. (%39.77’ye kadar) Yerleşme ölçeğindeki parametreler olan topoğrafya ve yerleşme yoğunluğu ise ısıtma ve soğutma yüklerini birbirine zıt şekilde etkileyerek var olan dokuda toplamda en az enerji yükünün sağlanmasına katkı sağlamaktadır. Saydamlık oranının %4.88’den %10’a çıkartılması ise yıllık toplam enerji yükünü %2.05 arttırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Mimari, Sıcak Kuru İklim, Enerji Etkinlik, Termal Kütle, Mardin
Corresponding Author: Irem Sözen, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2019 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale