YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 13 Issue: 4
Year: 2018

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print 
Search

Pera Palace Hotel Construction Technology [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-35493 | DOI: 10.5505/megaron.2018.35493  

Pera Palace Hotel Construction Technology

Banu Çelebioğlu, Uzay Yergün
Yıldız Technical University Faculty of Architecture Restoration Department, lstanbul

From the first quarter of the 18th century, a new perspective for European civilization was adopted by the Ottoman Empire and this Westernization concept was transformed into an essential revolutionary movement in governmental and social structure. There-fore, the initials steps of implementing any change were taken with the decision of con-structing the buildings with new functions that are required as the necessary structures of modern state and public, according to European architectural design models with modern building materials and construction technologies.
Building materials fabricated by European industry, such as brick, steel and concrete, as well as construction technologies like brick arch, steel-frame and concrete were im-portant determinants in the historical evolution of Ottoman architecture after the first quarter of the 19th century.
One of the first structures built with the new function and construction technology of Ottoman architecture is Pera Palace Hotel (1895) designed by famous architect of this period, Alexander Vallaury. Apart from the Ottoman palaces, it’s a building that the first electricity is supplied, the first elevator is located and the first hot water is active.
In this paper, the architectural characteristics of the first modern hotel structure built in the Pera region, the construction system vertically supported by prefabricated bricks and arched floor with steel beams will be carried out in the frame of the original architectur-al projects. The significance of the building will be revealed in terms of cultural values of the Ottoman architecture.

Keywords: Istanbul, Ottoman architecture, 19th century, arched floor system, steel beam


Pera Palas Oteli Yapım Teknolojisi

Banu Çelebioğlu, Uzay Yergün
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı, İstanbul

18. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Osmanlı Devlet’inde Avrupa uygarlığına karşı bir açılım başlamış ve bu batılılaşma olgusu Tanzimat dönemiyle birlikte devlet ve toplum yapısındaki köklü bir modernleşme hareketine dönüşmüştür. Değişimin simgesel görüntüsünü ise İstanbul’a kazandırılmak istenen batılı bir başkent imajı oluşturmak-tadır. Fakat ahşap yapılardan meydana gelen geleneksel kent dokusunun oluşturduğu çelişki, kentsel ve mimari yapıda köklü bir değişimi gerektirmiştir. Bu nedenle uygula-maya yönelik ilk adımlar Tanzimat reformları doğrultusunda çağdaş devlet ve toplum yapısının gereksinim duyduğu yönetim, eğitim, sağlık, ulaşım ve kamu düzenine ait ye-ni yapı türlerinin, Avrupa mimarlığının tasarım kalıplarının yanı sıra dönemin modern yapı malzemesi ve yapı üretim teknolojileri kullanılarak inşa edilmesine karar verilme-siyle atılmıştır.
Avrupa endüstrisinin ürettiği fabrikasyon tuğla, çelik putrel ve beton gibi yapı malzemeleri ve bu malzemelerle şekillenen çelik iskelet, ciment-arme, fer-beton (ferro-concrete) ve betonarme iskelet gibi yapım teknolojileri, Osmanlı mimarlığının 19. yüzyılın ilk yıllarından sonraki tarihsel gelişim sürecinin şekillenmesine etken olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu'nda yeni işlev ve yapım teknolojisiyle inşa edilmiş ilk yapılardan olan Pera Palas Oteli (1895) Levanten mimar Alexander Vallaury tarafından tasarlanmış, Osmanlı Sarayları'ndan sonra ilk kez asansörün kullanıldığı, elektriğin ve sıcak suyun sağlandığı yapı olmuştur.
Bu makalede Pera bölgesinde inşa edilmiş ilk modern otel yapısının mimari özellikleri, dolu tuğla yığma duvarlar ve çelik iskelet sistemin birlikte kullanıldığı özgün yapım sis-temi incelenecek, yapının tarihi ve kültürel değerleri irdelencektir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Osmanlı Mimarisi, 19. yüzyıl, volta döşeme, çelik karkas
Corresponding Author: Banu Çelebioğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2019 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale