YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 13 Issue: 2
Year: 2018

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print 
Search

Pedestrian movements and ıntensities in the streets of the city center: Trabzon, Maraş Street example [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-17362 | DOI: 10.5505/megaron.2018.17362  

Pedestrian movements and ıntensities in the streets of the city center: Trabzon, Maraş Street example

Emine Tarakci Eren, Tuğba Düzenli, Duygu Akyol
Bleacksea Technical University, Landscape Architecture Department, Trabzon

In this study, it is aimed to determine the physical structure of Trabzon city Maraş caddes, to determine the typology of buildings on the street, to determine which functions are predominant and to which areas the pedestrian-vehicle density is weighted, and the qualities and quantities of landscape components and items. This study used survey, data collection, analysis and synthesis based landscape research methods. The study consists of 3 steps in total. In the first stage of the study, the existing physical condition, building functions, pavement and road widths on Maras Street, which is a research area, were detected and photographed and maps were created. In second stage, observations were made. In third stage, opinions of the street users were determined by the survey method. Within the scope of the study, it was determined that there were 18 types of business sector on Maraş Street in the current situation survey, and 5 intensive regions on the observatory street were determined; the most important result of the survey results; In the question about the formation of pedestrian zones, 27% answered that they did not want the pedestrian zone and 73% answered that they wanted the pedestrian zone. Based on the questionnaire survey, the opinions of city people were evaluated and it was revealed that urban people needed pedestrian zones which are part of open green space system.

Keywords: City center, Street, Pedestrianization, Pedestrian density, Trabzon, Maraş Street


Kent merkezindeki caddelerde yaya hareketleri ve yoğunlukları; Trabzon, Maraş Caddesi örneği

Emine Tarakci Eren, Tuğba Düzenli, Duygu Akyol
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Trabzon

Bu çalışmada, Trabzon kenti Maraş caddesindeki mevcut fiziki yapıyı ortaya koymak, cadde üzerindeki bina tipolojisini belirlemek, hangi işlevlerin ağırlıklı olduğu ve yaya-taşıt yoğunluklarının hangi bölgelerde ağırlıklandığı, peyzaj bileşen ve öğelerinin nitelik ve niceliklerinin tespit etmek amaçlanmıştır. Bu araştırmada etüd, veri toplama, analiz ve senteze dayalı peyzaj araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma toplamda 3 aşamadan oluşmaktadır. Çalışmanın I. aşamasında araştırma alanı olan Maraş caddesi üzerindeki mevcut fiziki durum, bina işlevleri, kaldırım ve yol genişlikleri tespit edilerek fotoğraflanmış ve haritalar oluşturulmuştur. II. Aşamada ise gözlem yapılmıştır. III. Aşamada ise anket yöntemiyle cadde kullanıcılarının görüşleri belirlenmiştir. Çalışma kapsamında mevcut durum incelemesinde Maraş Caddesi üzerinde 18 çeşit iş sektörü olduğu, gözlem sonucu cadde üzerinde 5 yoğun bölge tespit edilmiş, anket sonuçlarının en önemli sonucu; yaya bölgeleri oluşturulması ile ilgili soruya, %27’si yaya bölgesi istemediğini, % 73’ü ise yaya bölgesi istediği şeklinde cevap vermiştir. Yapılan anket çalışması ile kent halkının görüşleri alınarak değerlendirmeler yapılmış ve kent halkının açık yeşil alan sisteminin bir parçası olan yaya bölgelerine ihtiyaçları olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kent merkezi, Cadde, Yayalaştırma, Yaya yoğunlukları, Trabzon, Maraş Caddesi
Corresponding Author: Emine Tarakci Eren, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2018 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale