YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 15 Issue: 1
Year: 2020

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

Architectural Design in Historical Areas: Urban Regeneration Areas in Istanbul [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-05935 | DOI: 10.14744/megaron.2020.05935  

Architectural Design in Historical Areas: Urban Regeneration Areas in Istanbul

Burcu Tan, Feride Pınar Arabacıoğlu
Yildiz Technical University Faculty of Architecture, Department of Architecture,İstanbul,Turkey

In Turkey it can be observed that, the design projects put forward in sites declared as protected areas with the urban regeneration law enacted in 2005, do not take the universal principles and legal regulations in terms of protection of cultural heritage into account. Consequently, architectural design works that distort the integrity of the historical texture and change its identity are commonly seen.
Today, contemporary architectural design in the historical environment is handled together with the subject of conservation, and in this context, it is aimed to protect the value of cultural identity and transfer it to future generations in the light of various universal studies.
In this regard, the article focuses on the questioning of Fener-Balat, Süleymaniye and Tarlabaşı renovation projects, which were declared as regeneration areas in Istanbul, within the scope of universal protection and architectural design principles.
In the article, initially, the concepts of conservation of historical environment and architectural design in the historical environment are examined through the universal studies manifested in the historical process and the legal and institutional arrangements made in this context in our country, and then, the architectural design criteria in the historical environment are specified within the scope of these concepts. It is intended to reveal the design problems by studying the regeneration projects prepared for these three regions designated as fieldwork. Thus, the mentioned projects are questioned through a survey held with experts on the field, in terms of the specified design criteria and the external factors affecting the design studies in Turkey.
The results are exposing that the design works in regeneration projects were not handled with the concepts of context, continuity and periodical readability whereas the political and economic conditions of Turkey remained a big influence on these works.

Keywords: Conservation of historic areas, architectural design in historic environment, urban regeneration, urban regeneration areas in İstanbul.


Tarihi Çevrede Mimari Tasarım: İstanbul Yenileme Alanları

Burcu Tan, Feride Pınar Arabacıoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Türkiye’de 2005 yılında çıkarılan kentsel yenileme yasası ile yenileme alanı ilan edilen sit alanlarında ortaya konan tasarım projelerinin kültürel mirasın korunması konusunda ortaya konan evrensel ilkeler ve yasal düzenlemelerin dikkate almadığı ve bu bağlamda tarihi dokunun bütünlüğünü bozan, kimliğini değiştiren mimari tasarım çalışmaları yapıldığı gözlenmektedir.
Günümüzde tarihi çevrede çağdaş mimari tasarım, koruma konusu ile birlikte ele alınmakta, bu kapsamda kültürel kimliğin değerinin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak çeşitli evrensel çalışmalar ışığında amaçlanmaktadır. Tarihi çevrede mimari tasarım konusu ile ilgili uluslararası ilkelerin tasarıma etki etmesi, yeni yapıların bağlam, süreklilik ve dönemsel okunabilirlik kavramları ışığında ortaya konması kültürel mirasın korunmasına yardımcı olacaktır.
Bu doğrultuda makale İstanbul’da öncelikli olarak yenileme alanı ilan edilmiş Fener-Balat, Süleymaniye ve Tarlabaşı yenileme projelerinin evrensel koruma ve mimari tasarım ilkeleri kapsamında sorgulanmasına odaklanmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde mimari tasarıma etki eden dış faktörlerin ortaya konması hedeflenmiştir.
Makalede öncelikle tarihi çevre koruma ve tarihi çevrede mimari tasarım kavramları, tarihsel süreçte ortaya konmuş evrensel çalışmalar ve ülkemizde bu kapsamda yapılan yasal ve kurumsal düzenlemeler üzerinden irdelenmiş, daha sonra bu kavramlar kapsamında tarihi çevrede mimari tasarım kriterleri belirlenmiştir. Çalışma alanı olarak belirlenmiş üç bölge için hazırlanmış yenileme projeleri irdelenerek tasarım sorunlarının ortaya konması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda projeler, çalışmada belirlenen tasarım kriterleri ve Türkiye’de tasarıma etki eden dış faktörler kapsamında konunun uzmanları ile yapılan anket çalışması aracılığı ile sorgulanmıştır.
Söz konusu yenileme projelerinde tasarım çalışmalarının bağlam, süreklilik, dönemsel okunabilirlik kavramları ile ele alınmadığı aynı zamanda Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik durumun tasarım çalışmalarına etki ettiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tarihi çevre koruma, tarihi çevrede mimari tasarım, kentsel yenileme, İstanbul yenileme alanları.
Corresponding Author: Burcu Tan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale