YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 9 (1)
Volume: 9  Issue: 1 - 2014
Hide Abstracts | << Back
FRONT MATTER
1.Megaron 2014-1 Full Issue

Pages I - IV

ARTICLE
2.Socio-Psychological Factors Affecting Participatory Planning Processes At Interactional Level
Neslihan Kulözü, İlhan Tekeli
doi: 10.5505/MEGARON.2014.54264  Pages 1 - 13
Günümüz dünyasında bireylerin toplum ve çevrelerine ilişkin karar alma süreçlerine katılımlarının gerekliliği yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle katılımlı pratiklerle uğraşan plancıların nasıl daha iyi katılımlı planlama süreçleri tasarlayıp sürdürebilecekleri sorusuna cevap bulmaları gerekmektedir. Bu soruya cevap bulmak için ise katılımlı süreçleri etkileyen tüm faktörler belirlenmelidir, çünkü ancak katılımlı süreçlerin tüm boyutları anlaşıldığında her bir özgün bağlamda tüm paydaşlar için en iyi katılımlı sürecin tasarlanıp sürdürülmesine yönelik gerekli adımlar atılabilir. Katılımlı süreçleri etkileyen faktörlerden bireylerarası etkileşim düzeyindeki faktörlere odaklanan bu çalışmanın amacı katılımlı planlama süreçlerinin sosyo-psikolojik boyutlarını belirlemektir. Bu yolla katılımlı süreçlerin keşfedilmemiş bir boyutu, katılımlı süreçleri geliştirmek niyetiyle eleştirel bir yaklaşımla ortaya koyulacaktır. Çalışmanın sonucunda gelecek araştırmalar ve katılımlı planlama pratikleri için katılımlı süreçlerin bireylerarası etkileşim düzeyindeki sosyo-psikolojik boyutları, iletişim, güç, atfetme, ilişkiler ve ikna etme olarak planlama literatürüne dayalı olarak ortaya koyulmaktadır.
Today, it is widely accepted that communities need to collaborate when making decisions on behalf of the individual, society and the environment. Hence, planners engaged in participatory initiatives need to understand how best to design and carry out a participatory planning process. In order to answer this question, all factors affecting participatory processes need to be determined, since only then can steps be taken to design and execute the best participatory process for each stakeholder in every unique context. By focusing particularly on the factors affecting participatory processes at interactional level, this study aims to determine the socio-psychological dimensions of participatory planning processes, the aim being to bring to light some hitherto unexplained factors involved and thus help to improve these processes. Based on previous discussions in participation literature, the ultimate aim of this study is to provide subsequent researchers and those involved in participatory planning practices with a framework on the socio-psychological dimensions, namely communication, power, attribution, relationships and persuasion, of participatory processes at interactional level.

3.Use of Sports Facilities and Areas For After Earthquake Disaster Services
Levent Atalı, Kürşad Sertbaş
doi: 10.5505/MEGARON.2014.76486  Pages 14 - 18
Abstract | Full Text PDF

4.More Livable Urban Space for Children: Practices around the World
Okşan Tandoğan
doi: 10.5505/MEGARON.2014.43534  Pages 19 - 33
Çocuğun davranışları, kişilik, zeka gibi özelliklerinden çok içinde bulunduğu mekânlar/fiziksel çevresi tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle toplumun bir bireyi olmasında, sosyalleşmesinde ve gelişiminde çocuğun etkileşim içinde olduğu ve fiziksel çevresini oluşturan konut yakın çevresi, okul ve çocuk oyun alanları gibi kentsel mekanlar büyük öneme sahiptir. Çocuğun gelişimindeki önemi doğrultusunda fiziksel çevrenin çocuk için daha yaşanılır hale getirilmesi başta Kuzey Avrupa ülkelerinde önem kazanmıştır ve bu ülkelerde çeşitli çalışmalar, projeler ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalardan en önde geleni Çocuk Dostu kent girişimleridir. Diğer çalışma ve uygulamalar sokak, okul bahçesi, çocuk oyun alanları ve çocuğun okul ve ev arasındaki ulaşımı başlıkları altında incelenebilir. Bu çalışmada fiziksel çevrenin çocuk için önemini ortaya koymak ve bu doğrultuda fiziksel çevrenin çocuk için daha yaşanılır kılınması için dünyada yapılmış/yapılmakta olan çalışmalar ve uygulamalar ile ilgili bir literatür çalışması oluşturmak amaçlanmıştır.
Rather than by any personal or mental features, a child’s behaviour is shaped by the spaces he/she occupies, namely his/her physical environment. In this context, urban open spaces such as the immediate surroundings of the home, the school garden and playground, all of which constitute the child’s physical environment and the spaces the child interacts in, are of great importance in the formation of the child as a member of society, and his/her socialization and development. In light of the role it plays in child development, making the physical environment more livable for children has become crucial, particularly in northern European countries, and various studies, projects and practices are being realised in these countries. Foremost among these studies are Child Friendly City initiatives. Other studies and practices may be analysed under headings such as street, school garden, playgrounds and the child’s transportation between school and home. In this study, the aim is to highlight the importance of physical environment for children, and, in this context, to put together a literature study related to applied and on-going studies and practices around the world in the effort to make the physical environment more livable for children.

5.The Physical Formation of Nicosia in the Turkish Republic of Northern Cyprus from 13th to 15th Century
Çilen Erçin
doi: 10.5505/MEGARON.2014.25733  Pages 34 - 44
Kent toplu yaşamın doğal ortamda yapay olarak oluşturduğu, beşeri gereksinimleri karşılayan yapılar kompleksi olarak tanımlanabilir. Kentleşme ise bu süreci oluşturan zaman akımındaki olaylar zinciridir. Tümden bakıldığında kent bir süreçtir diyebiliriz. Makalede bu oluşum Kıbrıs adasının Lefkoşa/Nicosia kenti örnek alınarak incelenmeye çalışıldı. Lefkoşa kentinin merkezinde yer alan surla çevrili (Surlariçi) yerleşimi, Avrupa Ortaçağ kentlerinin yerleşimlerine benzerliği ve pek az bozularak günümüze kadar gelmiş oluşu, kaynaklarda yeterince yer almayışı makalenin yazılış sebebidir. Bu bağlamda makalede yukarıdaki bulgular çerçevesinde Avrupa Ortaçağ kentleri inceleme alanına alınarak örneklendirildi. Lefkoşa/Nicosia kentinin Ortaçağ ve 13-15. yy ait dönemleri bilgiler kaynaklardan yararlanılarak yerleşimin fiziksel özellikleri yorumlanmaya çalışıldı. Giriş bölümünde genel bir bakış açısıyla Lefkoşa Kentinin tarihsel süreci incelendi. Lefkoşa’nın Ortaçağ ve 13-15.yy dönemleri ayrıntıları ile anlatıldıktan sonra sonuçta Lefkoşa kentinin 15. yy sonunda oluşan fiziksel biçimlenmesi değerlendirme ve yorumlarla yapıldı.
City may be defined as the artificial creation of communal life in a natural environment, made up of complexes of buildings that cater to human needs. Urbanization then is a process that forms a chain of events over time. It may be said that city itself is a process, when viewed as whole. In this article, this formation process is examined taking Nicosia on the island of Cyprus as the example. The article was prompted by a number of factors, namely similarities between the walled city in the centre of Nicosia and its equivalent in European medieval settlements, the fact that Nicosia’s walled city has survived to the present relatively intact, and its lack of mention in available sources. The article examines Nicosia’s walled city in the context of findings on the medieval cities of Europe. The information on Nicosia city in the medieval period and 13th-15th centuries was taken from available sources, and interpreted by analyzing the physical structure of the settlement. In the introduction, an overall perspective is given of the historical period of Nicosia city. This is followed by a detailed description of the medieval period and 13th-15th centuries of the city. The article concludes with an evaluation and comments on the the physical formation of Nicosia city at the close of 15th century.

6.An Applied Approach to the Examination of Urban Acoustic Comfort: The Soundscape Concept - Statistical Analysis
Aslı Özçevik, Zerhan Yüksel Can, Hüseyin Gürbüz, Ilgın Poyraz Acar
doi: 10.5505/MEGARON.2014.46338  Pages 45 - 54
Kentsel akustik konforun değerlendirme, koruma ve iyileştirmesi için uygulamalı bir işitsel peyzaj yaklaşımı geliştirmek amacıyla kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Yaklaşım önerisi, alan ve laboratuvar çalışmaları aracılığıyla ses ortamının öznel ve nesnel değerlendirmesi, verilerin istatistiksel analizi ve sonuçların ilişkilendirilmesi adımları izlenerek geliştirilmiştir. Araştırma, uzun zaman alan kentsel akustik konfor ile ilgili alan çalışmalarında; süreçlerin (ses ortam verilerini elde etme, derleme, düzenleme ve arşivleme) hızlı ve sistematik bir biçimde ilerlemesinin sağlanması ve alan çalışmaların en aza indirgenmesi sayesinde uygulamada önemli yararlar sağlama hedefindedir. Bu makalenin amacı, araştırmanın istatistik analiz adımlarını açıklamaktır. Buna göre; alan ve laboratuvar çalışmaları ile elde edilen veriler kullanılarak; 1) alan anket soruları ile laboratuvar dinleme testi arasında yorumlar, 2) alan anlamsal fark testi ile laboratuvar jüri testi arasında varyans analizi ve t-testi, 3) her iki farklı ortamdaki testler ile ses kalitesi metrikleri arasında basit regresyon modelleri yapılmıştır.
A wide-ranging study was conducted in order to develop an applied soundscape approach for the evaluation, conservation and rehabilitation of acoustic comfort in urban areas. The steps taken in developing the approach proposal were; deriving objective and subjective evaluations of the sound environment via field and laboratory studies, statistically analysing the data, and correlating the results. Field studies concerning urban acoustic comfort are time-consuming, and the aim of this research was to investigate how the processes and the steps involved (obtaining, gathering, arranging and archiving sound environment data) may be accelerated and made more systematic in order to reduce the time spent on fieldwork, and benefit the practical application of findings. The aim of this paper is to explain the steps taken in the statistical analysis of the study. Therefore, using the data from field and laboratory studies, 1) comparisons were made between the on site questionnaire survey and listening tests in laboratory, 2) variance and t-test analyses were conducted between the semantic differential test on site and the jury test in the laboratory, and 3) a simple regression analysis was made between the tests on two different environments and sound quality metrics.

7.“Kayseri Hançerli Sultan Vakfı Bedesteni” in the Context of the Ottoman Bedestens
Fernaz Öncel
doi: 10.5505/MEGARON.2014.53825  Pages 55 - 69
Kayseri tarihi çağlardan beri uluslararası boyutlara ulaşarak zamanla gelişen ticaretiyle köklü bir ticari yapı geleneğine sahiptir. Selçukluların en önemli ticaret merkezlerin biri olan Kayseri’de çarşılar, şehrin etrafında, sur dışında yer alırken, Osmanlılar döneminde, ticari yapıların hepsi şehir merkezinde, sur içinde yapılmaya başlanarak, geleneksel ticaret dokusu oluşmaya başlamış ve zamanla büyümüştür. 1497’de Kayseri Sancak Beyi Mustafa Bin Abdulhay tarafından “Kayseri Hançerli Sultan Vakfı Bedesteni” ve etrafındaki 38 dükkan, kapalı çarşının ilk yapısı olarak yaptırılarak ticari dokunun oluşumunu başlatmıştır. Bedesten hem fiziki hem de işlevsel olarak zamanla değişmiştir. Çevresel ve ekonomik nedenler, doğal afetler, kasten bozulma, yanlış restorasyon uygulamaları, kullanıcıları tarafından yapılan gelişigüzel değişikler gibi fiziki nedenlerle ayrıca yapıldığı dönemdeki “alışveriş” işlevi, hitap ettiği kitleler, sattığı ürünlerin kalitesi gibi Bedesteni oluşturan birçok bileşen günümüze gelene kadar farklılaşarak, olumsuz yönde değişmiş, yapı ve çevresini “çöküntü ticaret“ alanı haline getirmiştir. Konu Giriş, Osmanlı ticaret yapısı olarak bedestenler, Kayseri “Hançerli Sultan Vakfı Bedesteni”, Değerlendirme ve Sonuç olmak üzere dört başlık altında incelenmiştir.
The deeply-rooted commercial structure tradition of Kayseri is based on the city’s constant and centuries-old role in international trade and commerce. Throughout the Seljuk period, Kayseri’s bazaars were located outside the city walls, in the immediate vicinity of the city. Building of commercial structures in the citadel itself and the centre of the city began during Ottoman times, the period in which the city’s traditional commercial structure began to appear and grow. In 1497, the Sanjak Bey of Kayseri, Mustafa bin Abdulhay, constructed the “Kayseri Hançerli Sultan Vakfı Bedesteni”, surrounded by 38 stores, and thus began the establishment of the commercial fabric of the city. Over time, the Bedesten has changed both physically and functionally. These changes have been for the worse and have led to the Bedesten and its surroundings being defined as an “area of declining trade”. Factors that have negatively affected the structure’s physical make-up include environment, natural disasters, improper restoration, deliberate corruption, and haphazard changes made by users. Economic factors playing a role in its decline include changes to its original function as a ‘shopping’ centre, its traditional customer base, and the type and quality of goods traded there. The Bedesten is discussed here under four headings; Introduction, Bedestens as Ottoman Commercial Structures, Kayseri Hançerli Sultan Wakf Bedesten, Evaluation, and Conclusions.© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale