YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2013
Özetleri Gizle | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2013-1 Full Issue

Sayfalar I - IV

GÖRÜŞ
2.
Rekonstrüksi̇yon Ya Da Yeni̇den Yapma, Hangi̇ Yapı İçin? Taksim Topçu Kışlası İçin Bir Değerlendirme
Reconstruction of which building? An evaluation for Taksim Barrack
E. Füsun Alioğlu
doi: 10.5505/MEGARON.2013.18189  Sayfalar 1 - 7
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MAKALE
3.
Afet Sonrası Sürdürülebilir Geçici Eğitim Yapılarının Yaşam Süreçlerindeki Eylem Adımları ve Öneriler
The Activity Steps on the Life Process About the Post Disaster Sustainable Temporary Educational Buildings and Suggestions
Elif Yüksel, Sevgül Limoncu
doi: 10.5505/MEGARON.2013.18209  Sayfalar 8 - 18
Afetler, önemli oranda can kayıplarına neden olurken bir yandan da kullanıcıların yaşamlarını geçirdiği mekânlarda yapısal hasarlara yol açmaktadır. Afet sonrası yapısal hasarlar; barınma, sağlık, eğitim ve çeşitli altyapı hizmetlerini engeller. Eğitim de bu süreçte kesintiye uğramaması ve üzerinde duyarlılıkla durulması gereken hizmet alanlarından biridir. Afetzede öğrencilerin afet öncesinde sahip oldukları eğitim-öğretim imkanlarının afet sonrasında da herhangi bir azalma söz konusu olmadan devam edebilmesi için gereksinimler doğrultusunda geçici eğitim yapılarının hızlı bir şekilde oluşturulması gereklidir. Aynı zamanda kaynakların gereğinden fazla tüketimini engellemek amacıyla birimlerin olası bir afette yeniden kullanılmak üzere kaynak oluşturması sağlanmalı ve uygun arazi, malzeme ve yapım sistemi seçimi ve uygulama yöntemleri gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle, afet sonrası oluşturulacak geçici eğitim birimlerinin yer seçim, tasarım, üretim, kurulum, kullanım ve kullanım sonrası gibi tüm yaşam süreçlerinde sürdürülebilirlik kavramının göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada afet sonrası geçici eğitim yapılarının sürdürülebilirlik ölçütlerine uygun olarak oluşturulabilmesi için “afet sonrası sürdürülebilir geçici eğitim yapılarının yaşam süreçlerindeki eylem adımları”nın irdelenmesi amaçlanmıştır. Sürdürülebilir geçici eğitim yapısı uygulamaları ile öğrencilerin afet sonrasında uygun mekanlarda eğitimlerine devam etmelerine, ülke ekonomisine ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayacaktır.
In addition to injuries and loss of life, natural disasters also damage the buildings and living spaces where people spend most of their time. Structural damage occurring after disasters interferes with housing, health, education and infrastructure. Education is one of the most important factors to consider. Education should not be interfered with during the temporary construction process. It is essential to build temporary educational facilities as quickly as possible in order to provide continuing education. Also, in order to reduce waste, it is essential that the temporary units provided are able to be used again for another disaster. The site, materials and structural system should be selected and applied properly. For this reason, the notion of sustainability should be considered throughout the entire process - site selection, design, production, construction, usage and post-usage processes of post-disaster educational buildings. In this study, the examination of the process of post-disaster sustainable temporary educational buildings will be carried out in order to establish post-disaster temporary educational building in accordance with sustainability criteria. This will allow students who are victims of disasters to continue their education and contribute the economy, while also protecting the country’s natural resources.

4.
Uluslararası Yapım Firmalarında Rekabet Stratejileri Kavramsal Kurgusunu Oluşturan Faktörler
Factors Affecting Competitive Strategies in International Construction Companies
Tuğçe Ercan, Almula Köksal
doi: 10.5505/MEGARON.2013.21931  Sayfalar 19 - 28
Uluslararası inşaat sektöründeki artan rekabetçi ortam yapım firmalarında rekabet stratejilerinin yönetimini daha önemli hale getirmiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı yapım firmalarında rekabet stratejilerinin rekabet üstünlüğü elde etmedeki önem düzeylerinin araştırılması ve uluslararası yapım firmalarının uyguladığı rekabet stratejileri için uygun bir kuramsal çerçeve çizmektir. Uluslararası yapımda rekabet stratejilerinin araştırıldığı anket çalışmasında; uzmanlara rekabet stratejilerinin rekabet üstünlüğü elde etmekteki önem düzeyleri sorulmuştur. Ankete uluslararası yapım firmalarında aktif olarak çalışan 82 profesyonel yönetici katılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda rekabet stratejilerinin göreceli önem ağırlıkları (RII_Relative Importance Index) hesaplanmış, korelasyon analizi ile parametreler arası ilişkiler irdelenmiş ve temel bileşenler analiziyle (TBA) analiz edilmiştir. TBA sonuçlarına göre ise, yapım firmalarında rekabet stratejileri toplam üç faktörle açıklanmaktadır ve belirlenen faktörler Porter’ın üç temel rekabet stratejisiyle uyum içindedir: F1 Yapımda Maliyet liderliği, F2 Uzmanlaşma ve Odaklanma ve F3 Yapımda ve Kaynaklarda Farklılaşma. TBA sonuçlarına göre, yapımda ve kaynaklarda farklılaşmaya ilişkin rekabet stratejileri tüm yapı içinde daha yüksek bir önem ağırlığına sahiptir; buna karşın tanımlayıcı istatistiklere göre çeşitlenmeye ilişkin stratejiler daha düşük bir önem düzeyine sahiptir. Bunun anlamı uluslararası yapımda belli faaliyet alanlarında uzmanlaşmanın ve belli müşteri gruplarına odaklanmanın çeşitlenmekten daha geçerli olduğudur.
Due to rising competition in the international construction market, competitive strategies are becoming ever more important. This study aims to identify the level of importance of a variety of competitive strategies in construction companies to create a theoretical framework for competitive strategies in international construction business. In the questionnaire titled: ‘Identifying the Parameters of Strategic Performance Comparison Tool in International Construction Companies’, professionals were asked the level of importance of parameters in acquiring a competitive edge in international markets for construction companies. 82 people who currently work for international construction companies responded the questionnaire. The Relative Importance Index (RII) of competitive strategies in construction companies was calculated using the survey results. The construct was redesigned through the Pearson Correlation and principal components analysis (PCA). The results of the PCA denoted that the construct of competitive strategies in construction companies can be explained by three main factors in sync with Porter’s three generic competitive strategy types: F1 Cost Leadership in Construction, F2 Specialization and Focus and F3 Differentiation in Construction and Company Resources. The analysis results show that the competitive strategies related to “Differentiation in Construction and Company Resources” have a greater importance level, while the diversification strategies have a lower importance level. Which means specialization in some type of construction activity and focus on a specific group of customers is more effective than diversification strategies in gaining a competitive advantage in the market.

5.
Ankara’daki̇ Alışveri̇ş Caddeleri̇nde Ti̇cari̇ Mekanlar ve Sosyal Sürdürülebi̇li̇rli̇k Araştırması
Social Sustainability of Shopping Streets in Ankara
Özge Yalçıner Ercoşkun, Burcu Özüduru
doi: 10.5505/MEGARON.2013.03521  Sayfalar 29 - 44
Kent merkezindeki kamusal alanlarla bütünleşmiş alışveriş caddeleri (AVC) sosyal etkileşimin yüksek olduğu mekânlardır. Öte yandan, çağdaş alışveriş mekânı olan alışveriş merkezleri (AVM) ise günümüz tüketim toplumunun gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan merkezler olarak kabul edilmekte, inşa alanının büyüklüğü, sunduğu ticari ve sosyal faaliyet çeşitliliği, ekonomik yatırım değeri açısından geleneksel alışveriş mekânlarından farklılaştırmaktadır. Bu farklılaşma sosyal sürdürülebilirliğe olumsuz etki ederek, yerellik, kimlik vb. kavramları da yok etmektedir. Bu çalışmanın amacı Ankara’nın AVC’lerini sosyal sürdürülebilirlik açısından araştırmak ve alışveriş caddelerinde sosyal sürdürülebilirliği destekleyecek yerellik, kimlik, canlılık, ekonomik açıdan hayatta kalabilirlik, farklılık, mekan duygusu, anlam kavramlarını bu AVC’ler özelinde sorgulamaktır. Ankara’nın merkezi iş alanı içindeki önemli ana AVC’ler bu çalışmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. AVC’lerde ticari envanter oluşturmak, işletme kategorilerini ve markaları sınıflamak amacıyla saha çalışması yapılmış, toplanan bilgiler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) aracılığıyla tematik haritalarda sunulmuştur. Ankara’da ilk kez merkezi iş alanında coğrafi tabanlı bir ticaret envanteri oluşturulmuştur. Ayrıca sosyal ve işlevsel tespit yapılarak bu mekanlardaki aktiviteler ve kullanımlar gözlemlenerek sosyal sürdürülebilirlik haritaları hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, kent merkezlerinin göreli olarak yeni bir kavram olan sosyal sürdürülebilirlik çerçevesinde stratejiler kurgulanmasında yardımcı olacaktır.
Shopping streets are integral parts of public spaces in traditional shopping areas of Central Business Districts (CBD). Furthermore, as modern shopping venues, shopping centers offer advantages for modern lifestyles with spacious shopping areas, variety of commercial and social activities, and economic value of their investments. These advantages act in favor of shopping centers and improve the level of shopping street social sustainability and its relevant concepts. The aim of this study is to analyze the main shopping streets of Ankara, using the concepts of social sustainability. In this study, these concepts, such as locality, identity, vitality, viability, sense of place, conviviality, meaning and local characteristics of the shopping streets are investigated. For the first time, the retail unit locations in Ankara, their brands and their business types, are illustrated on thematic land use maps using Geographical Information Systems (GIS) software. Next, population activities and consumer spatial behavior are observed and marked on maps that are also referred to as social sustainability maps. The results of the study can be useful in formulating strategies within the framework of social sustainability, which is a relatively new concept.

6.
Kişisel Menzil Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Okuma ve Haritalama Denemesi
A Critical Reading and an Experimental Mapping Proposal on the Concept of “Personal Reach”
Efsun Ekenyazıcı Güney, Tülin Görgülü
doi: 10.5505/MEGARON.2013.36855  Sayfalar 45 - 59
Bireyin gündelik yaşamda deneyimlediği kentsel sınırlar barınma, çalışma ve sosyalleşme ilişkilerinin oluşturduğu üç ana eksende şekillenmektedir. Çalışma kapsamında bu sınırlar “menzil” kavramı üzerinden tarif edilmektedir. Tarihsel süreçte bireylerin yaşantılarına yansımaları farklılık gösteren bu kavram kentleşme, ulaşım, konut üretimi gibi birçok farklı parametrenin etkisinde biçimlenmektedir. Bu parametrelerin en belirleyicilerinden olan ulaşım olgusuna odaklanan araştırma kapsamında, İstanbul üzerinden ulaşım araç ve sistemlerinde zaman içinde yaşanan gelişmeler incelenmektedir. Böylece ulaşımın kavram üzerindeki dönüştürücü etkisi araştırılmakta ve bireyin menzil örüntülerindeki değişim bu bağlamda sorgulanmaktadır. Araştırmada ulaşım alanında yaşanan gelişmelerin kentsel makroformla olan ilişkisinin kurularak kent sakinlerinin menzillerinde yaşanan değişimi daha anlaşılabilir kılabilmek için kentsel ölçekte haritalar yapılmakta, aradaki ilişki soyutlanarak görsel bir ifade üzerinden yorumlanmaktadır. Erken Cumhuriyet Dönemi İstanbul özelinde uzun bir aradan sonra ulaşımın kentle birlikte en belirgin olarak ele alındığı dönem olarak belirmektedir. Bu nedenle çalışma spesifik olarak Erken Cumhuriyet Dönemi ile günümüze odaklanmakta, bu iki dönemin mevcut ulaşım imkanları ve menzil ilişkileri bağlamında karşılıklı olarak oluşturulan haritalar üzerinden bir okuma önermektedir.
The personal boundaries that an individual experiences can be figured out based on the relationship between dwelling, working and socializing as the three main axis of everyday life. The boundaries that are illustrated as the concept “personal reach” in this study, are being formulated in the influence of several parameters such as urbanization, transportation and housing. Focusing on transportation as one of the most distinctive parameters, the transformation of the transportation systems and vehicles in time are being investigated through the case study of Istanbul in the scope of this enquiry. According to this context the transformative effects of transportation on the concept is being explored and the change of an individual’s personal reach patterns are surveyed. In order to clarify the alternation mentioned, urban scale maps explaining the progress of the transportation systems are prepared to convey this progress visually. In the process of Istanbul’s urbanization in time, early years of the republican era emerge as a distinguishing period in that transportation and the city co-evolve together. Accordingly, focusing on the first years of the republican era and the present days of Istanbul in particular, the survey presents a reading on the two eras’ transportation opportunities regarding the personal reach concept through the maps configurated.© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale