YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 2 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 2009
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2009-3 Full Issue

Sayfalar I - IV

2.
Sosyo-Mekânsal Ayrışmada Korunaklı Konut Yerleşmeleri: İstanbul Örneği
Gated Communities in the Socio-spatial Segregation Process: The Istanbul Case
Evrim Özkan TÖRE, Senem Kozaman SOM
Sayfalar 121 - 130

3.
Kentsel Mekânda Kalite Kavramı
The Concept of Urban Space Quality
Mehmet İNCEOĞLU, Ayfer AYTUĞ
Sayfalar 131 - 146

4.
Kaos’dan Düzene; “Sinerjetik Toplum, Sinerjik Yönetim ve Sinerjist Planlama” - Örnek Olay: 1999 Marmara Depremleri Sonrası Kaos ve Kendi-Kendine Organizasyon Süreci İçinde Bir İlkokulun Yapımı
From Chaos to Order: “Synergetic Society, Synergic Administration and Synergistic Planning” Case Study: The Building Process of a Primary School in the Process of Self-Organization after the 1999 Marmara Earthquakes
Nazire DİKER, Ayşe Nur ÖKTEN
Sayfalar 147 - 162

5.
Süleymaniye: Yeni Bir Yaşam İçin Olası Çözümler Fenomenolojik Bir Yaklaşım
Suleymaniye: Possible Solutions for a New-Age Spirit - A Phenomenological Approach
Lerzan ARAS
Sayfalar 163 - 174

6.
İstanbul Tarihi Yarımada’da Ulaşım Ağı ve Kentsel Hizmet Alanlarının Yerseçimi Etkileşimi
Interaction of Transportation and Location of Urban Facility Areas in the Case of the Historic Peninsula in Istanbul
Cenk HAMAMCIOĞLU, Zekiye YENEN
Sayfalar 175 - 190

7.
Az Gelişmiş Bölgelerin Gelişmesinde Bir Fırsat Olarak Çağrı Merkezleri
Call Centers as Opportunities in Development of Less Developed Regions
Ebru SEÇKİN, Ayşe Nur ÖKTEN
Sayfalar 191 - 202

8.
Sosyal Sermaye Perspektifinden Kırsal Kalkınma Sorunsalına Yeniden Bakış
Re-evaluation of Rural Development Problematic in the Context of Social Capital
Tuba İnal ÇEKİÇ, Ayşe Nur ÖKTEN
Sayfalar 203 - 213© 2022 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale