YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 17 (3)
Cilt: 17  Sayı: 3 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Megaron 2022-3 Full Issue

Sayfalar I - V

MAKALE
2.
Investigating mass-space system to achieve an optimal model for analysing visibility among residential buildings and public open spaces using three-dimensional isovist
Amir Shakibamanesh, Mahdiyeh Kokabi
doi: 10.14744/megaron.2022.33410  Sayfalar 409 - 423

3.
Tarihi Bağlamda Kentsel Tasarım; Tebriz Sahibabad Meydanın Yenileme Projesinin Değerlendirilmesi
Urban design in a historic context: Evaluation of the renovation project of Sahibabad Meydan in Tabriz
Meysam Soleimani
doi: 10.14744/megaron.2022.53323  Sayfalar 424 - 436

4.
Kentsel Mekân Kalitesinin Ölçülmesinde Mekân Dizimi ve PPS Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi: İstanbul, Beyazıt Örneği
The comparative analysis of SPACE SYNTAX and PPS approaches in measuring quality of urban space: The case of Beyazit district, Istanbul
İmran Gümüş, Buse Açık Etike, İstem Seçkin Parlakyıldız Köse
doi: 10.14744/megaron.2022.79095  Sayfalar 437 - 448

5.
Osmanlı mimarlığında Batı etkili yapıların öncü örneği; Yıldız Sarayı "Çit Kasrı" ve geçirdiği onarımlar
The leading example of western-influenced structures in Ottoman architecture – “Çit Kasrı” at the Yıldız Palace and its repairs
Ayten Erdem, Nevzat İlhan
doi: 10.14744/megaron.2022.60252  Sayfalar 449 - 460

6.
Çevresel kent kimliği üzerine mekânsal bir okuma: Kültürel miras olarak pulların kent belleğindeki yeri
A spatial reading on environmental urban identity: The place of stamps as cultural heritage in urban memory
Yelda Durgun Şahin
doi: 10.14744/megaron.2022.90592  Sayfalar 461 - 485

7.
Yaya Tercihlerine Bağlı Farklı Gruplar Tarafından Sokak Geometrisinin Algısal Değerlendirilmesi
Perceptual evaluation of street geometry by different groups based on pedestrian preferences
Leila Akbarishahabi
doi: 10.14744/megaron.2022.03411  Sayfalar 486 - 500

8.
Ortak Çalışma Alanlarında İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı Dinamikleri: İstanbul Örneği
The dynamics of collaboration and knowledge sharing in co-working spaces: The study of Istanbul case
Senem Kozaman Aygün
doi: 10.14744/megaron.2022.39001  Sayfalar 501 - 510

9.
Hibrit yenilenebilir enerji potansiyelinin mekânsal analizi i̇çin yöntem önerisi
Methodology for spatial analysis of hybrid renewable energy potential
Ahmet Şekeroğlu, Demet Erol
doi: 10.14744/megaron.2022.26097  Sayfalar 511 - 525

10.
Tarihi Kentsel Peyzaj [Historic Urban Landscape (HUL)] yaklaşımı perspektifinde İ̇zmir tarihi liman kentinde planlama ve kültürel mirasın korunmasına yönelik katılımcı bir model
Thinking over a participatory model for planning and conservation of cultural heritage in “the port city of Izmir” in the perspective of Historical Urban Landscape (HUL) approach
Funda Çatalbaş, Sibel Ecemis Kılıç
doi: 10.14744/megaron.2022.64624  Sayfalar 526 - 541

11.
Kentsel dönüşüm projeleri i̇çin yapıbozum uygulama modeli
Deconstruction application model for urban transformation projects
Ebru Doğan, Ilkay Koman
doi: 10.14744/megaron.2022.90267  Sayfalar 542 - 559

12.
Biçim grameri ile mekânsal çözümleme: Örnek alan ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi
Spatial solution with shape grammar: Sample area ÇOMÜ Terzioğlu Campus
Elif Sağlık
doi: 10.14744/megaron.2022.32659  Sayfalar 560 - 574© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale