YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2022-1 Full Issue
Megaron 2022-1 Full Issue

Sayfalar I - V

MAKALE
2.
Mekansal Tasarım Sürecini Besleyecek Bir Tartışma Olarak Heidegger ve Sloterdijk
A discussion to support the spatial design process: Heidegger and Sloterdijk
Nur TÜRKOĞLU
doi: 10.14744/megaron.2022.53533  Sayfalar 1 - 11

3.
Optimum Yalitim Kalinliğinin Belirlenmesinde Yaşam Döngüsü Maliyet Analizi ve Optimizasyon Kullanimi: Ankara Örneği, Türkiye
The use of LCC and optimisation in determining optimum insulation thickness: Case of Ankara, Turkey
Şeyda EMEKÇİ
doi: 10.14744/megaron.2021.73555  Sayfalar 12 - 22

4.
Cephe yönlenmesinin tarihi konutların enerji kullanımına etkileri: Güneybatı Anadolu’da dış sofalı konutlar
The effects of facade orientation to the energy use of historical houses: Houses with exterior hall (sofa) in Southwestern Anatolia
Barış Ali TİMUR, Tahsin BAŞARAN, Başak İPEKOĞLU
doi: 10.14744/megaron.2022.46959  Sayfalar 23 - 34

5.
Türkiye mimarlık araştırmaları ortamında araştırma temelli uygulama ve araştırma merkezleri
Research-based Application and Research Centre (UYG-AR) in Architectural Research Environment of Turkey
Zeynep DÜNDAR, Gökçeçiçek SAVAŞIR
doi: 10.14744/megaron.2021.59751  Sayfalar 35 - 50

6.
Kentsel dönüşüm uygulamalarının süreç ve fiziksel mekâna etkilerinin Kayseri Sahabiye Mahallesi kentsel dönüşüm örneği üzerinden i̇rdelenmesi
Examination of the urban transformation applications by the effects to process and physical space: Kayseri Sahabiye Neighbourhood urban transformation case
Eda ÖZSOY, Tulin GÖRGÜLÜ
doi: 10.14744/megaron.2021.88964  Sayfalar 51 - 67

7.
Konutlarda hedeflenen aydınlık düzeyine göre gereken pencere cam alanının belirlenmesi
Determination of the required window glazing area based on the targeted illuminance in residences
Betül UÇ, Leyla DOKUZER ÖZTÜRK
doi: 10.14744/megaron.2021.69782  Sayfalar 68 - 82

8.
1943-1973 yılları arasında hazırlanan müzecilere ait terfi tezlerinin mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi
Evaluation of promotion theses of museologists prepared between 1943 and 1973 in terms of architectural history
Çiğdem BİLGEN, Nur URFALIOĞLU
doi: 10.14744/megaron.2022.37084  Sayfalar 83 - 106

9.
Ücretli istihdama katılmanın kadınların kamusal mekânda görünürlüğü üstüne etkisi: Sakarya Geyve örneği
The effects of women's joining in paid employment on public place usage: Sakarya Geyve case
Reycan ÇETİN, Asuman TÜRKÜN
doi: 10.14744/megaron.2022.08566  Sayfalar 107 - 116

10.
Kentsel dayanıklılık ve kentsel dönüşüm arasındaki ilişkiyi kentsel yoğunluk ve sosyal altyapı değeri üzerinden okumak: Kayseri örneği
An evaluation of the relationship between urban resilience and urban regeneration based on urban density and social infrastructure value: The case of Kayseri
Yasin BEKTAŞ
doi: 10.14744/megaron.2022.40121  Sayfalar 117 - 135

11.
Toplu taşıma hareketliliğinin bölgesel özellikleri: İzmir kent bölgesi örneği
Regional aspects of public transport mobility: Izmir urban region case
Metin ŞENBİL, Emine YETİŞKUL, Mustafa ÖZUYSAL
doi: 10.14744/megaron.2022.36693  Sayfalar 136 - 150

12.
Kıyı dolguları sonrası Tophane Bölgesi'ndeki morfolojik değişimlerin mekân dizimi yöntemiyle incelenmesi
Analyzing morphological changings of Tophane district after land fillings with using space syntax method
Rüya ARDIÇOĞLU, Aysel USLU
doi: 10.14744/megaron.2022.57701  Sayfalar 151 - 165

13.
Kentsel Çevrelerde Çocuklar: İzmir-Türkiye’deki Yüksek Yoğunluklu Bir Mahallede Alan Çalışması
Children in urban environments: A case study from a dense neighbourhood in Izmir-Turkey
Oylum DİKMEN GÜLERYÜZ, Fehmi DOĞAN, Altuğ KASALI
doi: 10.14744/megaron.2022.21957  Sayfalar 166 - 182

14.
Kültürel miras yönetimi üzerine kavramsal ve yöntemsel bir araştırma
Cultural heritage management: What it aims, what kind of conservation process it defines?
Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK
doi: 10.14744/megaron.2021.58219  Sayfalar 183 - 194© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale