YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 16 (4)
Cilt: 16  Sayı: 4 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2021-4 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Seçenekleri Arayış: Planlamanın ve Planlama Pratiğinin Çıkmazından Çıkış Yolu Nedir?
Searching for Alternatives: What is a Way Out of the Impasse in Planning and Planning Practice?
Ayda Eraydın
doi: 10.14744/megaron.2021.15807  Sayfalar 583 - 592

3.
Kamusal Normlar Karmaşık Planlama Uygulamalarındaki Belirsizlikleri Aşmada Nasıl Yardımcı Olur?
How Public Norms Help to Cope with Uncertainty in Complex Practices of Planning
Willem Salet
doi: 10.14744/megaron.2021.23922  Sayfalar 593 - 604

4.
Sakin Şehir Markalaşması Sonrası Turizm ve Tarımda Yaşanan Değişim Algısının Değerlendirilmesi: Seferihisar Örneği
Evaluation of the Perception of Change in Tourism and Agriculture after the Slow City Branding: The Case of Seferihisar
Aysun Aygün, Dalya Hazar Kalonya, Görkem Gülhan
doi: 10.14744/megaron.2021.49358  Sayfalar 605 - 618

5.
Kültürel Miras Etki Değerlendirme (KÜMED) Kavramı, Uluslararası Yaklaşımlar ve Uygulamalar: Türkiye’de KÜMED Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi
Cultural Heritage Impact Assessment (HIA), International Approaches and Practices: Examining the Applicability of HIA in Turkey
Burcu Can Çetin, Nuran Zeren Gülersoy
doi: 10.14744/megaron.2021.98058  Sayfalar 619 - 643

6.
İmaj Ögelerinin Sentaktik Okunabilirliği: Eskişehir Örneği
Syntactic Legibility of Image Elements: Eskişehir Case
Mehmet Topcu, Begum Akoz Cevrimli, Hande Büşra Geyikli
doi: 10.14744/megaron.2021.62515  Sayfalar 644 - 658

7.
Mimari Tasarıma Giriş Stüdyosunda Öğrenme Stilleri Üzerine Bir Araştırma
A Research on Learning Styles - An Introduction to Architectural Design Studio
Fatma Kolsal, Ozlem Kandemir
doi: 10.14744/megaron.2021.42713  Sayfalar 659 - 670

8.
Üstmodern Kentteki Artık Alanın Potansiyel Kamusallığı: Londra Low-Line Tren Hattı Örneği
Potential Publicity of the Remnant Space in the Upper Modern City: London Low-Line Railway Example
Özlem Eren Akaydın, Feride Önal
doi: 10.14744/megaron.2021.27443  Sayfalar 671 - 682

9.
Çaycuma Kâğıt Fabrikası ve Sosyal Konut Sitesinin Analizi
Çaycuma Paper Mill and Analysis of Social Housing Estate
Arif Mısırlı
doi: 10.14744/megaron.2021.09471  Sayfalar 683 - 701

10.
Osmanlı Dönemi Trabzon'unda Salgınlar ve Karantina Binaları (1838-1914)
Epidemics and Quarantine Buildings of the City of Trabzon in the Ottoman Period (1838-1914)
Fulya Üstün Demirkaya, Merve Yavru
doi: 10.14744/megaron.2021.90698  Sayfalar 702 - 720

11.
Büro Aydınlatma Alternatiflerinin Bütünleyici Aydınlatma Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Office Lighting Alternatives in Terms of Integrative Lighting
Elif Erkoç Kaplan, Leyla Dokuzer Öztürk
doi: 10.14744/megaron.2021.29577  Sayfalar 721 - 734

12.
Enerji Etkin Yerleşme Dokusu ve Bina Tasarımına Yönelik Parametrik Bir Model Önerisi: Ilımlı-Nemli İklim Bölgesi
A Parametric Model Proposal for Energy Efficient Settlement Texture and Building Design: Temperate-Humid Climate Zone
İdil Erdemir Kocagil, Gül Koçlar Oral
doi: 10.14744/megaron.2021.89990  Sayfalar 735 - 750

13.
Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Kampüsü Floristik Yapısı
Yıldız Technical University Yıldız Campus Floristic Structure
Tülay Erbesler Ayaşlıgil
doi: 10.14744/megaron.2021.98705  Sayfalar 751 - 769© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale