YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 15 (4)
Cilt: 15  Sayı: 4 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2020-4 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Hastanelerde Plan Şeması ve Yön Bulma Kararları Arasındaki İlişkinin Analizi
Analysis of the Correlation Between Layout and Wayfinding Decisions in Hospitals
Esra Aksoy, Dicle Aydın, Gökhan İskifoğlu
doi: 10.14744/megaron.2020.21797  Sayfalar 509 - 520

3.
Havalandırmaya Yönelik İlkeler ve Rejeneratif Sonuçları: Geleneksel Diyarbakır Evleri
Design Principles for Ventilation with Regenerative Results: Vernacular Diyarbakır Houses
Polat Darçın
doi: 10.14744/megaron.2020.58815  Sayfalar 521 - 536

4.
İzmir’de Tek Hacimli Bir Ofisin Enerji Yükü ve Gün Işığı Otonomisini Dengelemek İçin Pencere-Duvar Oranı ve Yönelimine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen Hibrit-Model Simülasyonları
Hybrid-Model Simulations to Equilibrate Energy Demand and Daylight Autonomy as a Function of Window-to-Wall Ratio and Orientation For a Perimeter Office in Izmir
Hakan Baş, Tuğce Kazanasmaz
doi: 10.14744/megaron.2020.42223  Sayfalar 537 - 552

5.
Mimarlık Eğitiminde Yerel Mimarlıktan Öğrenmek
Learning From Vernacular Architecture in Architectural Education
Guliz Ozorhon, Ilker Fatih Ozorhon
doi: 10.14744/megaron.2020.54036  Sayfalar 553 - 564

6.
Tebriz’de Devrim Sonrası Konutların Mekânsal Organizasyonu Üzerine Bir Araştırma (1980’ler)
A Study on the Spatial Organization of Post-Revolutionary Houses in Tabriz (1980s)
Maryam Golabi, Fatma Cana Bilsel
doi: 10.14744/megaron.2020.15931  Sayfalar 565 - 577

7.
Toplu Konut Yerleşimlerinin Açık Alanlarında Mekânsal ve Toplumsal Verilere Dayalı Bir Değerlendirme
An Evaluation Based on Spatial and Social Data in Open Spaces of Mass Housing Settlements
Burak Mangut, Fatma Ahsen Özsoy
doi: 10.14744/megaron.2020.59455  Sayfalar 578 - 589

8.
Kuzey Ege Konut Mimarisinde Eleştirel Bölgeselcilik Okuması: Antik Troya, Geleneksel Ayvacık Konutları ve SM Evi Analizleri
A Reading on Critical Regionalism in the Northern Aegean Residential Architecture: Analysis of Ancient Troy, Traditional Ayvacık Houses and SM House
İmran Gümüş, Çiğdem Polatoğlu
doi: 10.14744/megaron.2020.76743  Sayfalar 590 - 605

9.
Mekân Üzerine Sorunsallar ve Kavrayışlar: Fenomenoloji Kuramının Yirminci Yüzyılın Mekân Anlayışına Etkileri
Problems and Insights on Space: The Effects of Phenomenology Theory on the Concept of Space
Serhat Ulubay, Feride Önal
doi: 10.14744/megaron.2020.28482  Sayfalar 606 - 613

10.
Konser Salonlarının Mimari Biçimlenişlerinin Bütünsel Akustik Kaliteye Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of the Effect of the Architectural Design of Concert Halls On Holistic Acoustic Quality
Burak Uzun, Fatma Zerhan Yüksel Can
doi: 10.14744/megaron.2020.55563  Sayfalar 614 - 623

11.
Ayvalık, Georgala (Yorgola) Han’ın Mimari Kurgusu, Koruma Sorunları ve Yeniden Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on the Architectural Formation, Conservation Problems and Reuse of Ayvalık Georgala (Yorgola) Inn
Melis Bilgiç, Ayten Erdem
doi: 10.14744/megaron.2020.48753  Sayfalar 624 - 638

12.
Toplum Temelli Tasarım Yaklaşımı Kapsamında Kentsel Tasarım Rehberi için Süreç Tasarımı ve Yönetimi Önerisi; Ordu Örneği
Process Design and Management Proposal for Urban Design Guides in the Scope of Community-Based Design Approach; Ordu Case
Kevser Üstündağ, Arzu Erturan, Gül Sivaslıoğlu Özaltın, Ezgi Özer
doi: 10.14744/megaron.2020.60437  Sayfalar 639 - 662

13.
Kamu Yapılarının Mekansal Organizasyonu: Türkiye’nin Başkenti Üzerine Bir İnceleme
Spatial Organization of Public Buildings: An Evaluation on the Capital City of Turkey
Ezgi Orhan
doi: 10.14744/megaron.2020.64325  Sayfalar 663 - 673

14.
Hennebique Betonarme Yapı Üretim Teknolojisinin Galata Limanı’ndaki İzleri
The Hennebique Reinforced-Concrete Construction System Traces in Galata Port
Banu Çelebioğlu, Uzay Yergün
doi: 10.14744/megaron.2020.91979  Sayfalar 674 - 685© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale