YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 15 (1)
Cilt: 15  Sayı: 1 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2020-1 Full Issue

Sayfalar I - IV

2.
Eğitim Mekânlarında Kullanılan Duvar Renginin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri
The Effects of the Wall Colors Used in Educational Spaces on the Perceptual Evaluations of Students
Menşure Kübra Müezzinoğlu, Mehmet Lütfi Hiidayetoğlu, Kemal Yıldırım
doi: 10.14744/megaron.2020.87369  Sayfalar 1 - 12

3.
İşitsel Peyzaj Kavramı Üzerine Bir Mimari Tasarım Stüdyosu Deneyimi
An Experience in Architectural Design Studio Regarding the Concept of Soundscape
Özlem Kandemir, Aslı Özçevik Bilen
doi: 10.14744/megaron.2019.74317  Sayfalar 13 - 24

4.
A Conceptual Architectural Design Process For Ventilation in Built Environment
Yapma Çevrede Havalandırmaya Yönelik Kuramsal Bir Mimari Tasarım Yaklaşımı
Polat Darçın
doi: 10.14744/megaron.2020.84756  Sayfalar 25 - 42

5.
Ulusal Mimarlık Sergisi Üzerinden Türkiye Mimarlığını Dönemsel Olarak Değerlendiren Bir Yöntem Önerisi
A Method Suggestion Through National Architecture Exhibition For Evaluation of Turkish Architecture Periodically
Selin Karaibrahimoğlu, Ayhan Usta
doi: 10.14744/megaron.2020.94899  Sayfalar 43 - 54

6.
Ofis Yapıları İçin Çevreyle Uyumlu Yapı Dış Kabuğu Tasarım Parametrelerinin Enerji Tüketimine Etkisini Belirlemede Kullanılabilecek Bir Yaklaşım
A Method to be Use for Defining Effect of Environmental Friendly Facade Design Parameters on Energy Consumption for Office Buildings
Selma Uslusoy Şenyurt, Müjde Altın
doi: 10.14744/megaron.2019.57704  Sayfalar 55 - 66

7.
UNESCO Dünya Miras Listesi ve Sınır Aşırı Seri Miras Kavramı: Türkiye’nin Potansiyeli
UNESCO World Heritage List and Transboundary Serial Heritage Concept: The Potential of Turkey
Aylin Akçabozan Taşkıran, Can Ş Binan
doi: 10.14744/megaron.2020.39297  Sayfalar 67 - 83

8.
Dijital Teknolojilerin İşbirlikli Tasarıma Olan Etkisi
The Impact of Digital Technologies On Collaborative Design
Leman Figen Gül
doi: 10.14744/megaron.2019.23281  Sayfalar 84 - 98

9.
Üniversite Dış Mekânları İçin Zaman-Mekânsal Haritalama Yöntemine Dayanan Bir Kullanım Sonrası Değerlendirme Modeli
A Post-Occupancy Evaluation Model Based On Spatio-Temporal Mapping Method For University Outdoor Spaces
Özgür Göçer, Kenan Göçer, Altuğ Melik Başol, Mustafa Furkan Kıraç, Ayse Özbil Torun, Mujesira Bakovic, Faizan Pervez Sıddıquı, Barış Özcan
doi: 10.14744/megaron.2019.43179  Sayfalar 99 - 113

10.
Tipleri Yeniden Düşünmek: Mimari Tasarım Stüdyoları İçin Tip Odaklı Bir Pedagoji Önerisi
Rethinking Types: A Pedagogical Proposal For Design Studios That Focus On Typology
Altuğ Kasalı
doi: 10.14744/megaron.2019.55822  Sayfalar 114 - 125

11.
Bedensel Deneyime Dayalı Yer Bilgisinin Yeniden Yapılandırılması İçin Bir Yöntem İrdelemesi: Deneyimsel Haritalama
A Methodological Inquiry for Re-structuring Spatial Knowledge Derived From Bodily-Experience: Experiential Mapping
Derya Yorgancıoğlu, Işıl Çalak
doi: 10.14744/megaron.2020.80269  Sayfalar 126 - 137

12.
Peyzaj Mimarlığında Alternatif Bir Öğrenme Aracı: Film Peyzajları ve Potansiyel Katkıları
An Alternative Learning Tool in Landscape Architecture: Filmic Landscapes and Their Potential Contributions
Sema Mumcu
doi: 10.14744/megaron.2020.09582  Sayfalar 138 - 148

13.
Tarihi Bahçelerin Korunmasında Tarihsel Araştırma, Tespit ve Belgeleme: Maslak Kasırları Bahçeleri Örneği
Historical Research, Survey and Documentation in Preservation of Historical Gardens: Example of Maslak Pavilions’ Gardens
Drahşan Uğuryol, Mehmet Cengiz Can
doi: 10.14744/megaron.2020.36459  Sayfalar 149 - 160

14.
Teos Üzerinden Dijital Mirasta Sanal Gerçeklik Uygulamalarını Anlamak
Understanding Virtual Reality Applications in Digital Heritage Through Teos
Güzden Varinlioğlu
doi: 10.14744/megaron.2019.85619  Sayfalar 161 - 170© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale