YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2018-3 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE (TEZDEN)
2.
Katılımcı Mimari Tasarımda Yanıltıcı Simge Değer Olgusu ve Bir Sözde Katılımcılık Örneği Olarak Sulukule Kentsel Dönüşümü
Token Phenomenon in Participatory Architectural Design and Sulukule Urban Transformation as a Tokenism Example
Baharak Fareghi Bavilolyaei, Selim Ökem
doi: 10.5505/megaron.2018.26594  Sayfalar 347 - 362

3.
Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi YabancıMimarların İzleri, Franz Hillinger Örneği
Tracks of Foreign Architects of the Early RepublicPeriod in Turkey, Franz Hillinger Sample
Ayşe Durukan Kopuz
doi: 10.5505/megaron.2018.79664  Sayfalar 363 - 373

4.
Sanayi Kümelerinde Sosyal Ağlar ve Yenilikçilik: Türk Sanayi Kümeleri Örneğinde Bir Çalışma
Social Networks and Innovation in Industrial Clusters: A Study in case of Turkish Industrial Clusters
Özer Karakayacı, İclal Dinçer
doi: 10.5505/megaron.2018.91489  Sayfalar 374 - 394

MAKALE
5.
İzmir’de Yenilikçi Firma Yer Seçimlerinin Farklılaşması Üzerinden Bir Değerlendirme
An Evaluation Through the Location Differentiation of Innovative Firms in İzmir
Tanyel Özelçi Eceral, Esra Betül Çiftçi
doi: 10.5505/megaron.2018.49344  Sayfalar 395 - 406

6.
İstanbul Metropoliten Alan Planlamasında Uygulama Güçlükleri: Kartal Dönüşüm Projesi Deneğimi
Implementation Difficulties in the Planning of Istanbul Metropolitan Area: Experience of Kartal Transformation Project
Özdemir Sönmez
doi: 10.5505/megaron.2018.50480  Sayfalar 407 - 421

7.
İstanbul Kıyı Alanlarında İkinci Konutun Değişim ve Gelişimi
Change and Development of the Second House in Istanbul Coastal Areas
Ayfer Yazgan
doi: 10.5505/megaron.2018.57338  Sayfalar 422 - 430

MAKALE (TEZDEN)
8.
Çanakkale’de Kentsel Mekânın Metalaştırılması Karşısında Direnen Kentsel Muhalefet
Resistant Urban Opposition Against the Commodification of Urban Space in Çanakkale
İpek Sakarya
doi: 10.5505/megaron.2018.43799  Sayfalar 431 - 441

MAKALE
9.
İstanbul Kıyılarında Farklı Toplumsal Yapılar ve Kıyı İlişkileri
Diffrent Social Structures in İstanbul Coasts and Relaitions with the Coasts
Berna Sel
doi: 10.5505/megaron.2018.23600  Sayfalar 442 - 450

10.
Montessori Yaklaşımının Anaokulu İç Mekanları ve Fiziksel Oluşumu ile İlişkisi
Relationship of Montessori Approach with Interior Spaces in Preschools and Physical Set-up
Meryem Yalçın
doi: 10.5505/megaron.2018.93276  Sayfalar 451 - 458

11.
Herkes İçin Çocuk Parkları Tasarlamak
Designing Playgrounds for All
Aslı Sungur Ergenoğlu, Patrycja Czaplinska
doi: 10.5505/megaron.2018.14890  Sayfalar 459 - 469

12.
Bitkilendirme Tasarımı Öğeleri, İlkeleri ve Yaklaşımlarının Peyzaj Tasarımı Uygulamalarında Tercih Edilirliği Üzerine Bir Araştırma
A Research on Preferences of Planting Design Elements, Principles and Approaches in Landscape Design Applications
Derya Sarı, Banu Karaşah
doi: 10.5505/megaron.2018.29981  Sayfalar 470 - 479

13.
Kent Merkezinde Caddelerin Yayalaştırılması: Trabzon Kahramanmaraş Caddesi Örneği
Pedestrianization of Streets in Urban Center: The Trabzon Kahramanmaras Street Case
Emine Tarakçı Eren, Tuğba Düzenli, Duygu Akyol
doi: 10.5505/megaron.2018.17362  Sayfalar 480 - 491

MAKALE (TEZDEN)
14.
Sosyal Etkileşim ve İletişim Teknolojilerinin Konut İç Mekânı ve Mobilya Seçimine Etkileri: Türkiye-Trabzon Örneği
The Effects of Social Interaction and Communication Technologies on House Interior Spaces and Furniture Choice: Turkey-Trabzon Sample
Aylin Aras, İlkay Özdemir
doi: 10.5505/megaron.2018.33602  Sayfalar 492 - 504© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale