YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2017-1 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Gri madde: genç yetişkinler için konutun uzantısı olarak kurgulanmış ve kurgulanmamış açık alan oluşumları
Grey matters: the ‘constructed’ and ‘unconstructed’ outdoor formation for young adults as an extension of the dwelling
Sedef Özçelik Güney, Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel
doi: 10.5505/megaron.2017.68553  Sayfalar 1 - 12

3.
Yer Altı Metro İstasyonlarındaki Yolculu Alanların Görsel Konfor Açısından Değerlendirilmesi: Kadıköy ve Kartal İstasyonları Örneği
Evaluation of The Passenger Areas of Underground Subway Stations In Terms of Visual Comfort: The Sample of Kadıköy and Kartal Stations
Didem Aktop Maden, Erkan Avlar
doi: 10.5505/megaron.2017.43043  Sayfalar 13 - 26

4.
Bir ofis yapısı örneğinde ısıl konfor ve iç hava kalitesinin incelenmesi
Research on thermal comfort and indoor air quality: a case study on an office building
Melek Özdamar, Filiz Umaroğulları
doi: 10.5505/megaron.2017.02259  Sayfalar 27 - 40

5.
Kamusal açık alanlarda mekan kalitesi ve kentsel mekan aktiviteleri ilişkisi üzerine karşılaştırmalı bir inceleme
A comparative study on the relationship between quality of space and urban space activities in the public open spaces
Gökçe Uzgören, Müyesser Ebru Erdönmez
doi: 10.5505/megaron.2016.42650  Sayfalar 41 - 56

6.
Bağlamsalcılığın İki Yüzü: Tepeleri ve Vadileri Pahlanmış bir Dünyada Bağlamsalcılık Hususuna Yeniden bir Bakış
Two Faces of Contextualism: a Review of of Contextualism in a World with Chamfered Peaks and Valleys
Ülkü Özten, Hakan Anay
doi: 10.5505/megaron.2017.82957  Sayfalar 57 - 66

7.
Bir ayna için bölgelik aydınlatma nasıl tasarlanmalıdır? Kullanıcı tercihi üzerine bir araştırma
How should the local lighting be designed for a mirror? An investigation on the preference of users
Filiz Açari Erbil, Leyla Dokuzer Öztürk
doi: 10.5505/megaron.2017.77200  Sayfalar 67 - 77

8.
Mimari Tasarım Eğitiminde Çoklu Zeka Kuramından, Lefebre’nin Üçlü Mekan Diyalektiğine Uzanan Bir Öğrenme Deneyimi: Mekan Oyunları
Spatial Games: A Learning Experience From Multiple Intelligence Theory to Lefebvre's Triangular Space Dialect, in Architectural Design Education
Pınar Meliha Sağıroğlu
doi: 10.5505/megaron.2016.76768  Sayfalar 78 - 86

9.
Sosyo-Ekonomik Farklılaşma Ve Mekânsal Ayrışma: Bursa Metropoliten Alanı Analizi
Socio-Economic Differentiation And Spatial Segregation: Analysis Of Bursa Metropolitan Area
Esra Mutlu, Çiğdem Varol
doi: 10.5505/megaron.2016.04695  Sayfalar 87 - 105

10.
Koruma Amaçlı Planlarda Yapılaşma Kararları - Giresun Örneği
Building Decisions in Urban Conservation Plans – Giresun Example
Ceyhan Yücel
doi: 10.5505/megaron.2016.22448  Sayfalar 106 - 119

11.
Oltu Taşı Değer Zinciri Analizi
Value chain analysis of Oltu Stone
Süleyman Toy, Emine Bilgen Eymirli, Güvenç Gürbüz
doi: 10.5505/megaron.2016.58672  Sayfalar 120 - 129

12.
Anaokulu ve Kreşlerin İç Mekan Tasarım Kurgusu İçerisindeki Kültürel Belirleyiciler; Mekansal Oluşumlarının Dört Tipolojisi Üzerinde Analizi
Cultural Determinants Within the Design Set Up of Kindergarten and Preschool Interiors: Assessment of Four Typologies in Terms of Their Spatial Formation
Meryem Yalçın, Ayşe Müge Bozdayı, Mehmet Hakan Ertek
doi: 10.5505/megaron.2017.49469  Sayfalar 130 - 144

13.
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarında Edilgen Yangın Korunumu, İstanbul Örneği
Passive Fire Protection On The Immovable Cultural Property To Be Protected; Case of İstanbul
Oğuz Ceylan, Ümit Arpacıoğlu
doi: 10.5505/megaron.2017.73645  Sayfalar 145 - 156

14.
Gaziantep tarihi su sisteminin Osmanlı dönemindeki yönetimi
The management of the Gaziantep historical water system in Ottoman period
Meltem Uçar
doi: 10.5505/megaron.2016.93898  Sayfalar 157 - 169© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale