YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 11 (4)
Cilt: 11  Sayı: 4 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2016-4 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Çocukların Çocuk Dostu Kent Hakkında Görüşleri: İzmir Örneği
Children’s Views about Child Friendly City: A Case Study from Izmir
Hikmet Gökmen, Burcu Gülay Taşçı
doi: 10.5505/megaron.2016.20981  Sayfalar 469 - 482

3.
Bütüncül korumanın sürdürülebilir bir değeri olarak özgünlük: Türkiye'nin dünya miras alanları örneği
Authenticity as a sustainable value of holistic conservation: The case of Turkey’s world heritage sites
Özlem Karakul
doi: 10.5505/megaron.2016.54366  Sayfalar 483 - 490

4.
Mimarlık Öğrencilerinin Duygusal Zeka ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
The Relationship Between Emotional Intelligence and Burnout Levels Among Architecture Students
Yasemin Erbil, Dilek Murat, Filiz Şenkal Sezer
doi: 10.5505/megaron.2016.88319  Sayfalar 491 - 501

5.
Modernite, Hijyen ve Bedenin Teşhiri
Modernity, Hygiene And The Display of the Body
Ebru Yılmaz
doi: 10.5505/megaron.2016.24196  Sayfalar 502 - 514

6.
Yerel mimarinin sürdürülebilirliği kapsamında Kayaköy'ün çözümlemesi
Analysis of Kayaköy within the scope of the sustainability of the vernacular architecture
Pınar Kısa Ovalı, Nilay Delibaş
doi: 10.5505/megaron.2016.44711  Sayfalar 515 - 529

7.
Yüksek konut yapılarında cepheler aracılığıyla sağlanan doğal havalandırmanın örnekler üzerinden incelenmesi
Investigation on natural ventilation provided through facades on high rise residential buildings over examples
Merve Dikmen, Sevgül Limoncu
doi: 10.5505/megaron.2016.85057  Sayfalar 530 - 540

8.
Başarı ya da Başarısızlık: Yasal Düzenlemelerin Etkinliğini ve Türkiye’deki Orman Alanı Kaybını Nicel Araştırma Yoluyla Okumak
Failure or Success: Reading the Effectiveness of Legislative Regulations and Reasoning Forest Area Losses in Turkey through a Quantitative Research
Töre Seçilmişler, Mehmet Doruk Özügül, Bora Yerliyurt
doi: 10.5505/megaron.2016.49260  Sayfalar 541 - 550

9.
TAVLUSUN TARİHİ KENTİNDE YENİDEN KULLANMA ve REHABİLİTASYON PROJELERİ
RENEWAL and REHABILITATION PROJECTS of HISTORIC TOWN of TAVLUSUN
Methiye Gül Çöteli
doi: 10.5505/megaron.2016.55265  Sayfalar 551 - 564

MAKALE (TEZDEN)
10.
Aktarma Merkezlerinde Mekânsal Davranışlar: Üsküdar Aktarma Merkezi Örneği
Spatial behaviors in Transfer Centers: The Case of Üsküdar Transfer Center
Güneş Ece Albayrak, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.5505/megaron.2016.38981  Sayfalar 565 - 578

MAKALE
11.
Avrupa Birliği (AB) Adayı Türkiye’nin LGBTT'’lerinin Gizlenme Durumları ve Kent Planlamanın Yapabilecekleri
Sexual Orientation Concealment of LGBTT Individuals In Turkey As A Candidate State Of The European Union (EU) And The Role Of Urban Planning
Mercan Efe Güney, İrem Ayhan Selçuk
doi: 10.5505/megaron.2016.73792  Sayfalar 579 - 591

12.
Farklı iklim bölgelerindeki binalarda enerji ve maliyet kriterleri bağlamında optimal çözümlerin belirlenmesine yönelik bir yaklaşım
An approach to identify the optimal solutions in the context of energy and cost criteria for buildings in different climates
Aslıhan Şenel Solmaz
doi: 10.5505/megaron.2016.09609  Sayfalar 592 - 606

13.
LEED Yeşil Bina Sertifikası İç Ortam Kalitesi Parametrelerinin Kullanıcı Memnuniyeti ve Maliyet Performansı Bakımından Değerlendirilmesi
Assessment of LEED Green Building Certificate Indoor Environmental Quality Parameters from the Perspective of Occupant Satisfaction and Cost Performance
Zeynep Işık
doi: 10.5505/megaron.2016.62534  Sayfalar 607 - 615

MAKALE (TEZDEN)
14.
Evrensel Tasarım İlkeleri Bağlamında Cadde Tasarımı Üzerine Bir Değerlendirme: Asvan / As-Souq Örneği
An Assessment Of Street Design With Universal Design Principles: Case In Aswan / As-Souq
Mai Eid Khalil Ahmed, Aslı Sungur Ergenoğlu
doi: 10.5505/megaron.2016.98704  Sayfalar 616 - 628

MAKALE
15.
Çocuklar İçin Daha Yaşanılır Okul Bahçeleri
More Livable School Grounds for Children
Okşan Tandoğan
doi: 10.5505/megaron.2016.92053  Sayfalar 629 - 636© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale