YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 17 Sayı: 4 Yıl : 2022

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Megaron: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
GIRIŞ SAYFALARI
1.
Megaron 2015-2 Full Issue

Sayfalar I - IV

MAKALE
2.
Ekolojik Mimari Tasarım Eğitimi Uygulamalarının Örnekler Üzerinden Değerlendirilmesi
Ecological Architectural Design Education Practices Via Case Studies
Derya Güleç Özer, Bülent Onur Turan
doi: 10.5505/megaron.2015.20592  Sayfalar 113 - 129

3.
Modern Mimarlık Anlatısının Kurguları: Karşıtlık ve Süreksizliklerin Bilgi Kuramsal Yapısı
Fictions of the Modern Architectural Narrative: An Epistemological Construct of Oppositions and Discontinuities
Selim Ökem
doi: 10.5505/megaron.2015.30932  Sayfalar 130 - 138

4.
Ülkemizde Mimarların Yapı Ürünü Seçimlerinin Çevresel, Toplumsal ve Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
An Evaluation of the Role of Environmental, Social and Economic Factors in Architects’ Choice of Building Materials
Melek Melodi Evci, Ayşen Ciravoğlu
doi: 10.5505/megaron.2015.02886  Sayfalar 139 - 148

5.
Konut Firmalarının Marka Farkındalığı Yaratmak Amacıyla Kullandıkları Dijital Pazarlama İletişimi Araçlarının Etki Seviyelerinin Değerlendirilmesi
The Effect of Digital Marketing Communication Tools in the Creation Brand Awareness By Housing Companies
Füsun Çizmeci, Tuğçe Ercan
doi: 10.5505/megaron.2015.73745  Sayfalar 149 - 161

6.
Lamba Işığı ile Aydınlatmada Gölge Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Yaklaşım
An Approach to Determine the Attributes of Shadow Under Artificial Lighting
Şensin Aydın Yağmur, Leyla Dokuzer Öztürk
doi: 10.5505/MEGARON.2015.76376  Sayfalar 162 - 178

7.
Mimari Temsilde Ekfrasis: Danteum ve Masumiyet Müzesi Üzerine
Ekphrasis in Architectural Representation: on Danteum and the Museum of Innocence
Melisa Pelin Somer, Arzu Erdem
doi: 10.5505/megaron.2015.25338  Sayfalar 179 - 194

8.
Türk Makam Müziği İcra Edilen Kapalı Mekanların Hacim Akustiği Bakımından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
An Evaluation of Room Acoustics in Rooms Used for Turkish Melodic Music
Aslı Özçevik, Zerhan Yüksel Can
doi: 10.5505/megaron.2015.02986  Sayfalar 195 - 204

9.
Loft Tipi Konutların Başkalaşım Süreci Bağlamında Türkiye’de Loft Kavramının Analizi: Levent Loft Örneği
The Process of Transformation in Loft Housing Typology: An Analysis of the Loft Concept in Turkey: The Levent Loft Project
Ali Devrim Işıkkaya
doi: 10.5505/megaron.2015.42714  Sayfalar 205 - 223

10.
Ondokuzuncu Yüzyıl Dünya Fuarlarında Osmanlı Temsiliyeti
Ottoman Representation in Nineteenth Century Universal Expositions
Yeşim Duygu Ergüney, Nuran Kara Pilehvarian
doi: 10.5505/megaron.2015.14238  Sayfalar 224 - 240

11.
Kentsel Büyümeye Karşı Çevresel Sürdürülebilirlik – Bengaluru’nun Büyümesi ve Nandagudi İlçesinin Ortaya Çıkışı Üzerine Bir Çalışma
Urban Growth versus Environmental Sustainability – A Study on the Peripheral Expansion of Bengaluru and the Emergence of Nandagudi Township
Priyadarshini Sen
doi: 10.5505/megaron.2015.75047  Sayfalar 241 - 250

12.
Kültürel Miras Ögelerinin Değişimini Anlambilim Yazını Aracılığıyla Okumak Üzerine Bir Deneme: İstanbul’daki Tarihi Mesire Alanları Örneği
An Essay on Reading the Change of Cultural Heritage Components Through Semantic Literature: Historical Mesires in Istanbul
Töre Seçilmişler, Mehmet Doruk Özügül, Bora Yerliyurt
doi: 10.5505/MEGARON.2015.07108  Sayfalar 251 - 259

13.
Özgün İşlevini Sürdüren Geleneksel Konutlarda Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri; Safranbolu Eski Çarşı Bölgesi
Conservation Problems of Traditional Housing with Continued Original Function and Recommended Solutions: Safranbolu “Eski Çarşı District”
Sibel Ecemiş Kılıç, Gülşen Türkoğlu
doi: 10.5505/megaron.2015.51523  Sayfalar 260 - 270© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale