YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Ankara-Altındağ Tepesi Gecekondu Bölgesi'nde Mekansal Ayrışmanın Gözlenmesine Yönelik Bir Araştırma [Megaron]
Megaron. 2013; 8(2): 115-129 | DOI: 10.5505/MEGARON.2013.98608  

Ankara-Altındağ Tepesi Gecekondu Bölgesi'nde Mekansal Ayrışmanın Gözlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yasin Bektaş1, Ceyhan Yücel2
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Ana Bilim Dalı, İstanbul.
2Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Ana Bilim Dalı, Kayseri.

Türkiye’de özellikle 1950’li yıllardan sonra, büyük kentlerimize doğru başlayan büyük ölçekli göçler, kentlerin göçe hazırlıklı olmaması nedeniyle, mekansal ve toplumsal boyutta birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Özellikle 1980'li yıllarda, kırdan kente göç eden nüfus gruplarının bu sorunlara bağlı olarak kentle bütünleşemedikleri görülmüştür. Kente enformel kanallarla yerleşen bu gruplar, zamanla kent bütününde sosyal ve ekonomik boyutta farklılaşmaktadır. Büyük kentlerde, büyük ölçekli göçün yerleşme biçiminin oluşturduğu kentsel sorunlar, sosyo-ekonomik farklılıklar ve göç niteliğinin değişmesi mekansal ayrışmayı yaratmaktadır. Kentlerdeki kaynakların kıtlığı ve yerel üstü kurumların, kentin formel kesimlere yaptığı uygulamalar, kent bütününde kentsel eşitsizliği oluşturmuş ve ayrışmayı daha da hızlandırmıştır.

Bu çalışma; enformel gelişim gösteren Ankara-Altındağ Tepesi Gecekondu Bölgesi'nde göç hareketleri sonucunda oluşan sosyal, ekonomik ve mekansal eşitsizliklerle ortaya çıkan ayrışmalar üzerinde odaklanmayı amaçlamaktadır. Çalışmada mekansal ayrışma; fiziksel ve toplumsal boyutta olmak üzere iki düzlemde incelenmiştir. Çalışma kapsamında araştırma alanına ilişkin nicel ve nitel verilerin yanı sıra, yerel ve yerel-üstü düzlemde derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu yönteme bağlı olarak, bölgede ayrışmayı ortaya çıkaran nedenlerin belirlenmesi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gecekondu, göç; mekansal ayrışma.


Research Regarding Observation of Spatial Segregation in Ankara-Altındağ Hill Squatter Region

Yasin Bektaş1, Ceyhan Yücel2
1Department Of City And Regional Planning, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey
2Department Of City And Regional Planning, Erciyes University, Kayseri, Turkey

The large-scale migrations towards large cities that occurred in Turkey after the 1950s have brought about many spatial and social problems. The massive migrant populations moving from rural areas to cities cannot be integrated with the city completely due to these problems. These groups, which settle in the city through informal channels, differentiate in social and economic dimension throughout the city in the course of time. Urban problems caused by the settlement pattern of the large-scale migration in large cities, socio-economic differences and the change of migration quality constitute the spatial divergence. The scarcity of sources in cities and applications performed by upper local institutions on the formal section of the city have created urban inequality throughout the city and accelerated the divergence even further. This study aims to focus on divergences, which occur as a result of the migration movements and are caused by social, economic and spatial inequalities on the area of Ankara-Altındağ Hill Squatter Region. Within the scope of this objective, we examined the spatial segregation as both a physical and a social issue using quantitative and qualitative data. The spatial segregation in Eski Altındağ was followed profoundly in two stages as local plane and supra-local plane, with the help of interviews.

Keywords: Squatter, migration; spatial segregation.


Yasin Bektaş, Ceyhan Yücel. Research Regarding Observation of Spatial Segregation in Ankara-Altındağ Hill Squatter Region. Megaron. 2013; 8(2): 115-129

Sorumlu Yazar: Yasin Bektaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale