YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Eğitim Mekânlarında Kullanılan Duvar Renginin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri [Megaron]
Megaron. 2020; 15(1): 1-12 | DOI: 10.14744/megaron.2020.87369  

Eğitim Mekânlarında Kullanılan Duvar Renginin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri

Menşure Kübra Müezzinoğlu1, Mehmet Lütfi Hiidayetoğlu2, Kemal Yıldırım3
1Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Konya, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Ağaç İşleme Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye

Bu çalışmada, aynı karakteristik özelliklerde, fakat duvarlarında farklı monokromatik renk kombinasyonları kullanılan (sıcak, soğuk ve nötr) üç adet tasarım stüdyosunun algısal kalitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, öğrencilerin ‘bireysel verimlilik’, ‘sosyal uyum’ ve ‘mekân kalitesi algısı’ değerlendirmelerinin olumlu yönde geliştirilmesi, mekân aidiyetlerinin sağlanması ve memnuniyetlerinin arttırılması için gerçek ve kontrol edilebilir mekânlar kullanılmıştır. Bu maksatla oluşturulan hipotezleri test etmek için 113 öğrenciye “mekânsal değerlendirme anketi” uygulanmış olup, elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Sonuçta, sıcak ve soğuk renkli mekânların nötr renkli mekâna oranla öğrencilerin ‘mekânsal kalite’ değerlendirmelerini daha pozitif yönde etkilediği, soğuk renkli mekânın deneklerin ‘sosyal uyum’ ve ‘bireysel verimlilik’ ölçekleri değerlendirmeleri üzerinde pozitif yönde bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, eğitim mekânları; mekânsal algı; duvar rengi.


The Effects of the Wall Colors Used in Educational Spaces on the Perceptual Evaluations of Students

Menşure Kübra Müezzinoğlu1, Mehmet Lütfi Hiidayetoğlu2, Kemal Yıldırım3
1Department of Interior Architecture and Enviromental Design, Selçuk University Faculty of Fine Arts, Konya, Turkey
2Department of Industrial Design, Selçuk University Faculty of Fine Arts, Konya, Turkey
3Department of Woodworking Industrial Engineering, Gazi University Faculty of Technology, Ankara, Turkey

In this study, it was aimed to determine the perceptual quality of three design studios (warm, cool and neutral) that have different monochromatic color combinations on walls, but with the same characteristic attributes. In the study, real and controllable spaces were used for developing “individual productivity”, “social adaptation” and “spatial quality” of the students positively, providing spatial belonging and increasing satisfaction. With this objective, a “spatial evaluation survey” was implemented on 113 students for testing the hypotheses and the data obtained were analyzed with the SPSS program. In conclusion, the warm and cool colored spaces were affected by the students more positively in the “spatial quality” evaluations compared to the neutral colored space and it was determined that the cool colored space had a positive effect on the subjects in the evaluations of the “social adaptation” and “individual productivity” scales.

Keywords: Design, educational spaces; spatial quality; wall color.


Menşure Kübra Müezzinoğlu, Mehmet Lütfi Hiidayetoğlu, Kemal Yıldırım. The Effects of the Wall Colors Used in Educational Spaces on the Perceptual Evaluations of Students. Megaron. 2020; 15(1): 1-12

Sorumlu Yazar: Menşure Kübra Müezzinoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale