YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
A Conceptual Architectural Design Process For Ventilation in Built Environment [Megaron]
Megaron. 2020; 15(1): 25-42 | DOI: 10.14744/megaron.2020.84756  

A Conceptual Architectural Design Process For Ventilation in Built Environment

Polat Darçın
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye

Yapma çevreler, özellikleri ve ilişkileri doğrultusunda diğer çevreleri etkilemektedir. Bu çevrelerin tasarlanması sırasında alınmış yanlış ya da eksik kararlar birçok olumsuzluğa neden olabilir. Söz konusu önemli özelliklerden birisi yapma çevredeki havanın niteliğidir. Yere ilişkin farklı özellikte ve iç içe geçmiş sistemler arasında oluşturulması arzulanan ilişkileri kurgulayabilecek bir yapma çevre öngörüsü güden yenileyici tasarım yaklaşımının ilkeleri doğrultusunda, doğru ve yeterli bir şekilde havalandırılan ve hava niteliğinin olumlu olduğu yapma çevrelerin tasarlanabilmesi için bir yöntem geliştirilmiştir. Havalandırmanın etkili olabilmesi için temiz havanın yerleşimlere ve yapıya ulaşması, kirlenen havanın ise uzaklaştırılması gerekir. Bu durum, havanın ve hava deviniminin, yapma çevrenin farklı ölçeklerdeki özellikleriyle ilişkisi ve uyumuyla sağlanabilir. Belirtilen amaca ulaşmak için yerde var olan örgülere, ilişkilere ve etkilere dayalı bir tasarım yordamının gerekli olduğu, bu tür bir karar verme aracının aynı zamanda var olan yapma çevrelerdeki hava ve havalandırma niteliğinin bu çevrelerin mimari tasarım özellikleri üzerinden irdelenmesine de yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Önerilen yaklaşım bağlama ilişkin birçok verinin toplandığı bir ön araştırma aşaması ile başlamakta ve ön araştırmada elde edilen verilere dayanarak belirli tasarım kararlarının oluşturulduğu tasarım / analiz aşaması ile devam etmektedir. Yaklaşımın son aşaması ise tasarımın hava ile ilgili gereksinmeleri karşılaması açısından değerlendirildiği ve bir önceki aşamaya yönelik geri beslemelerin oluşturulduğu bölümdür. Bu tür bir yöntemin kullanılmasıyla, insanları ve yerdeki diğer sistemleri karşılıklı yarar sağlayacak şekilde ilişkilendirecek ve net pozitif sonuçlar doğuracak bir yapma çevrenin oluşturulabileceği varsayılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hava niteliği, mimari tasarım; yapma çevre; sistem organizasyonu; havalandırma.


Yapma Çevrede Havalandırmaya Yönelik Kuramsal Bir Mimari Tasarım Yaklaşımı

Polat Darçın
Department of Architecture, Yıldız Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey

Built environments affect other environments according to their properties and relations. Wrong / inadequate decisions in design stage may cause many adverse effects. One of the important aspects of built environments is air related properties. In the light of regenerative design, which sees built environment as a new and organized bridge effectuating the desired relationship between different nested systems of place, a strategic guidance is determined as a basic necessity in order to design buildings with accurate ventilation and air properties. Concerning ventilation in buildings to be effective, it is important for clean air to reach settlements and polluted air should be removed through the relation and coherence of air and its movement with the properties of built environment in different scales. This aim can be met by using a design approach based on patterns, relations and impacts; a decision making tool of this kind can also be beneficial for evaluation of existing built environments in terms of air and ventilation efficiency. The proposed approach starts with a pre-research phase of collecting many data about the design area, continues with design / analysis phase in which certain design decisions are made based on the findings of pre-research or examination of existing building. The last phase is evaluating the design in terms of quality of meeting air related requirements and providing feedbacks. Designing this kind of built environment can integrate humans and other systems of design area to generate some net positive and supportive results.

Keywords: Air quality, architectural design; built environment; systems thinking; ventilation.


Polat Darçın. Yapma Çevrede Havalandırmaya Yönelik Kuramsal Bir Mimari Tasarım Yaklaşımı. Megaron. 2020; 15(1): 25-42

Sorumlu Yazar: Polat Darçın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale