YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 2 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Toplum Temelli Tasarım Yaklaşımı Kapsamında Yerele Özgü Kentsel Tasarım Rehberi Ön Çalışması; Ordu Örneği [Megaron]
Megaron. Baskıdaki Makaleler: MEGARON-60437 | DOI: 10.14744/megaron.2020.60437  

Toplum Temelli Tasarım Yaklaşımı Kapsamında Yerele Özgü Kentsel Tasarım Rehberi Ön Çalışması; Ordu Örneği

kevser ustundag1, Arzu Erturan1, GÜL SİVASLIOĞLU ÖZALTIN2, ezgi özer1
1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, İstanbul

Hızlı kentleşmenin etkisiyle artan plansız yapılaşma, pek çok kentte olduğu gibi, kuvvetli doğal eşikler ile çevrelenmiş ve kısıtlı bir alanda gelişim imkânı bulmuş Ordu kent merkezinde de kent kimliği ve nitelikli kamusal mekân gelişimi üzerinde sorunlar yaratmıştır. Kent kimliğinin güçlendirilmesi ve yerel halkın kültürüne uygun kamusal alan kullanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; yerel yönetim, özel sektör ve kamu işbirliği ile ‘Ordu Kentsel Tasarım Rehberi Ön Çalışması’ gerçekleştirilmiştir. Rehber ön çalışmasının yaklaşımı tanımlanırken; toplumsal katılımlı bir süreç yerine, uzman görüşü ağırlıklı tasarım süreci uygulamalarının yerele özgü niteliklerden kopması bir problem olarak ele alınmıştır. Bu nedenle çalışmanın amacı; bir kente özgü olarak yerleşimin tasarım konularını yönlendiren yerel kentsel tasarım rehberlerinin kurgusu için, toplumsal katılımı ve yerele özgü değerleri tasarımın odağına alan süreç yönelimli bir yaklaşım geliştirmektir.
‘Ordu Kentsel Tasarım Rehberi Ön Çalışması’nın bir çıktısı olan bu makalede; geliştirilen “toplum temelli tasarım” yaklaşımı, süreç tasarımı ve yönetimi çerçevesinde açıklanmıştır. Farklı ölçek ve temalardaki yerel kentsel tasarım rehberlerine adapte edilebilecek olan yaklaşım, pilot çalışma olarak kent mobilyaları ve sokak zemin tasarımı teması üzerinden ve Ordu ili özelinde örneklendirilmiştir. Bu kapsamda; saha çalışmasında gerçekleştirilen katılım yöntemleri açıklanmış; Ordu’ya özgü tasarım, uygulama ve programların oluşumuna yönelik süreç tasarımı ve yönetimi şemaları sunulmuş; tasarım ve uygulama kriterlerine ilişkin tablolar aktarılmıştır. Çalışmada nitel ve nicel karma yöntemler birlikte kullanılmış; literatür taraması yapılmış, Ordu üzerine çeşitli çalıştay, katılım toplantıları ve rehberli yürüyüşler düzenlenmiştir.
Makalenin, yerele özgü kentsel tasarım önerileri geliştirmeyi amaçlayan çalışmalarda, toplumsal boyutun nasıl odağa taşınabileceğine ilişkin süreç yönetimi ve tasarımı konusunda ilgili kurumlara ve uzmanlara yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ordu, toplum temelli tasarım, toplumsal katılım, kentsel tasarım rehberleri, kentsel kimlik


Local-Specific Urban Design Guide In the Scope of Community Based Design Approach Ordu Case

kevser ustundag1, Arzu Erturan1, GÜL SİVASLIOĞLU ÖZALTIN2, ezgi özer1
1Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, Istanbul
2İstanbul Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, Istanbul

As in many cities, rapid urbanization has created problems on urban identity and public space development in Ordu city center. In order to establish qualified urban living spaces and strengthen urban identity, ‘Ordu Urban Design Guide preliminary study’ was carried out with the cooperation of local government, private sector and public. In defining the approach of the proposed guide; by lackness of social participation in expert-based design process results as weak local-specific qualities in urban applications addressed as a problem. Therefore, the aim of the study is to develop a process-oriented approach, focuses on social participation and local values in design for the configuration of local urban design guides.
The “community-based design” approach developed within the framework of process design and management is described in this article. The approach, which is adaptable to different scales and themes of local urban design guides, has been exemplified through the theme of urban furniture and street surface designs specific to Ordu. In this context; participation methods performed in field work were explained; process design and management schemes were presented for improving design, implementation and programs specific to Ordu; design and implementation criteria tables were created. The study consists of mixed qualitative and quantitative methods; literature was reviewed, various workshops, participation meetings and guided walks were organized about Ordu.
It is expected that the paper will assist relevant institutions and experts in design process and management of how social dimension can be brought into focus in studies aimed at developing local-specific urban design proposals.

Keywords: Ordu, community based design, community engagement, urban design guides, urban identity
Sorumlu Yazar: ezgi özer, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale