YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Evaluation Of Artvin Government House In The Context of Modern Architectural Heritage [Megaron]
Megaron. 2016; 11(1): 15-34 | DOI: 10.5505/megaron.2016.54227  

Evaluation Of Artvin Government House In The Context of Modern Architectural Heritage

Koray Güler1, Ayşe Ceren Bilge2
1Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture, Department of Architecture, Istanbul, Turkey
2Istanbul Technical University Faculty of Architecture, Department of Architecture, Istanbul, Turkey

Artvin, which had been a view of a rural town in the first years of the Turkish Republic, had still preserved its traditional character in this era. Over time a major transformation lasted in town’s traditional character that can be seen in many other Anatolian towns. In addition to the change that took place in the city’s residential areas, so many public buildings are added to the urban lanscape in time because of being the central of the province. Artvin Government House is the most important one beetween these buildings which has built in 1974 by winning architectural project of Aslaner, Güngören and Gürel after the competition of Ministry of Public Works in 1968 according to the need of a new Goverment House. Old government house which was an important witness of the city's history and was expected to be protected from competitors were transferred to the new building with the creation of an abstract modulation in the proportions of the new design. Despite all the efforts the historical building was demolished in the 1980s. This study aimed to discuss the conservation of modern architectural heritage subject, which has started to be more discussed in conservation science environments in recent years, in the case of Artvin Government House which carries traces of the old government house. The protection of Artvin Government House, which was obtained after a national architectural competition, has a crucial importance because of not only reflects the architectural style of the period but also witnesses the town’s last fourty years history. The preservation of the 20th century modern architectural heritage of Artvin and transmitting to this heritage to next generations are at least important that the protection of the traditional and monumental buildings dating to 19th century or earlier periods that number of which are decreasing nowadays.

Keywords: Conservation, Modern Architectural Heritage, Artvin Government House, Mustafa Aslan Aslaner, Erkal Güngören, Sümer Gürel, Architectural Project Competition, Perpetuation Through Abstraction.


Modern Mimarlık Mirası Bağlamında Artvin Hükümet Konağı'nın Değerlendirilmesi

Koray Güler1, Ayşe Ceren Bilge2
1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Istanbul
2Istanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Istanbul

Cumhuriyetin ilk yıllarında küçük bir kasaba görünümünde olan Artvin’in o tarihlerde henüz geleneksel karakterini koruduğu ancak son 60 yılda büyük bir dönüşüm geçirerek birçok Anadolu kenti gibi bu karakterinden uzaklaştığı görülmektedir. Kentin konut dokusunda gerçekleşen bu değişimin yanı sıra il merkezi olması dolayısıyla kamusal fonksiyonlara yönelik inşa edilen birçok yapı da zaman içerisinde kent peyzajına eklemlenmiştir. Kent dokusuna katılan kamu yapılarının en önemlisi; eski hükümet konağının kentin ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelmesi gerekçesiyle 1968 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından açılan mimari proje yarışmasını kazanan Mustafa Aslan Aslaner, Erkal Güngören ve Sümer Gürel’den oluşan ekibin projesinin 1974 yılında uygulanması sonucunda inşa edilen Artvin Hükümet Konağı’dır. Yarışmacılardan korunması beklenen eski hükümet konağının oranları soyutlanarak yaratılan modülasyonla yeni yapıya aktarılmış ancak kentin geçmişinin önemli bir tanığı olan eski hükümet konağı 1980’li yıllarda yıktırılmıştır. Bu çalışma son yıllarda koruma kamuoyunda gün geçtikçe daha fazla yer tutmaya başlayan modern mimarlık mirasının korunması konusunu eski hükümet konağının izlerini de barındıran Artvin Hükümet Konağı örneğinde tartışmayı hedeflemektedir. 1970’li yıllarda, ulusal bir mimari proje yarışması sonrası elde edilmiş Artvin Hükümet Konağı’nın korunmasının hem ulusal ölçekte inşa edildiği dönemin mimari yaklaşımını yansıtması hem de kentin son 40 yıllık tarihinin önemli bir tanığı olması nedeniyle büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Artvin kent tarihi açısından 20. yüzyılın modern mimarlık anlayışını yansıtan yapıların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması en az 19. yüzyıl ve öncesine tarihlenen ve günümüzde sayıları oldukça azalan geleneksel ve anıtsal yapıların korunması kadar önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Koruma, Modern Mimarlık Mirası, Artvin Hükümet Konağı, Mustafa Aslan Aslaner, Erkal Güngören, Sümer Gürel, Mimari Proje Yarışması, Soyutlama Yoluyla Süreklilik.


Koray Güler, Ayşe Ceren Bilge. Evaluation Of Artvin Government House In The Context of Modern Architectural Heritage. Megaron. 2016; 11(1): 15-34

Corresponding Author: Koray Güler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale