YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
An Applied Approach to the Examination of Urban Acoustic Comfort: The Soundscape Concept - Statistical Analysis [Megaron]
Megaron. 2014; 9(1): 45-54 | DOI: 10.5505/MEGARON.2014.46338  

An Applied Approach to the Examination of Urban Acoustic Comfort: The Soundscape Concept - Statistical Analysis

Aslı Özçevik1, Zerhan Yüksel Can2, Hüseyin Gürbüz3, Ilgın Poyraz Acar4
1Anadolu University, Faculty Of Architecture And Design, Eskişehir, Turkey
2Yıldız Technical University, Faculty Of Architecture, Beşiktaş, İstanbul, Turkey
3Osmangazi University, Faculty Of Economics And Administrative Sciences, Eskişehir, Turkey
4Anadolu University, Faculty Of Engineering, Eskişehir, Turkey

A wide-ranging study was conducted in order to develop an applied soundscape approach for the evaluation, conservation and rehabilitation of acoustic comfort in urban areas. The steps taken in developing the approach proposal were; deriving objective and subjective evaluations of the sound environment via field and laboratory studies, statistically analysing the data, and correlating the results. Field studies concerning urban acoustic comfort are time-consuming, and the aim of this research was to investigate how the processes and the steps involved (obtaining, gathering, arranging and archiving sound environment data) may be accelerated and made more systematic in order to reduce the time spent on fieldwork, and benefit the practical application of findings. The aim of this paper is to explain the steps taken in the statistical analysis of the study. Therefore, using the data from field and laboratory studies, 1) comparisons were made between the on site questionnaire survey and listening tests in laboratory, 2) variance and t-test analyses were conducted between the semantic differential test on site and the jury test in the laboratory, and 3) a simple regression analysis was made between the tests on two different environments and sound quality metrics.

Keywords: Urban acoustical comfort, soundscape, statistical analysis


Kentsel Akustik Konforun İrdelenmesinde Uygulamalı bir İşitsel Peyzaj Yaklaşımı - İstatistiksel Çalışmalar

Aslı Özçevik1, Zerhan Yüksel Can2, Hüseyin Gürbüz3, Ilgın Poyraz Acar4
1Anadolu Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, Eskişehir, Türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
3Osmangazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir, Türkiye
4Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Eskişehir, Türkiye

Kentsel akustik konforun değerlendirme, koruma ve iyileştirmesi için uygulamalı bir işitsel peyzaj yaklaşımı geliştirmek amacıyla kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Yaklaşım önerisi, alan ve laboratuvar çalışmaları aracılığıyla ses ortamının öznel ve nesnel değerlendirmesi, verilerin istatistiksel analizi ve sonuçların ilişkilendirilmesi adımları izlenerek geliştirilmiştir. Araştırma, uzun zaman alan kentsel akustik konfor ile ilgili alan çalışmalarında; süreçlerin (ses ortam verilerini elde etme, derleme, düzenleme ve arşivleme) hızlı ve sistematik bir biçimde ilerlemesinin sağlanması ve alan çalışmaların en aza indirgenmesi sayesinde uygulamada önemli yararlar sağlama hedefindedir. Bu makalenin amacı, araştırmanın istatistik analiz adımlarını açıklamaktır. Buna göre; alan ve laboratuvar çalışmaları ile elde edilen veriler kullanılarak; 1) alan anket soruları ile laboratuvar dinleme testi arasında yorumlar, 2) alan anlamsal fark testi ile laboratuvar jüri testi arasında varyans analizi ve t-testi, 3) her iki farklı ortamdaki testler ile ses kalitesi metrikleri arasında basit regresyon modelleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kentsel akustik konfor, işitsel peyzaj, istatistiksel analiz


Aslı Özçevik, Zerhan Yüksel Can, Hüseyin Gürbüz, Ilgın Poyraz Acar. An Applied Approach to the Examination of Urban Acoustic Comfort: The Soundscape Concept - Statistical Analysis. Megaron. 2014; 9(1): 45-54

Corresponding Author: Aslı Özçevik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale