YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Konutta Esnekliğin Serbest Sınıflama Yöntemi ile Değerlendirilmesi [Megaron]
Megaron. 2021; 16(2): 183-196 | DOI: 10.14744/megaron.2021.34976  

Konutta Esnekliğin Serbest Sınıflama Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Melisa Diker1, M. Tolga Akbulut2
1İskenderun Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Hatay
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veremeyen konutların -yeni üretilmiş olsalar bile- kullanıcılar tarafından değiştirilip, dönüştürüldükleri görülmektedir. Esnek tasarlanmayan konutlarda bu değişim ve dönüşüm kimi zaman önemli fiziksel işlemler gerektirdiğinden beraberinde ekonomi, zaman, iş gücü gibi kayıplara neden olmaktadır. “Esnek Tasarım” özelliğine sahip konutların bu değişim ve dönüşüme daha kolay cevap verecekleri ve kullanıcı ihtiyaçlarına daha uygun olduğu söylenebilir. Bu nedenle makale kapsamında yürütülen çalışmanın temel amacı, kullanıcıların esnek konut kavramından ne anladıklarını ve konutta esnekliği nasıl tanımladıklarını ortaya koyarak, yeni konut üretiminde tasarım süreçlerine veri sağlayarak, sürdürülebilir konut üretimine katkıda bulunmak olarak özetlenebilir. Makale, dünyada ve Türkiye’de esnek konut kavramının literatüre bağlı olarak ortaya konduğu, konutta esneklik türleri, mekânsal ve işlevsel esneklik parametreleri hakkında bilginin verildiği, çalışma yönteminin açıklandığı, elde edilen verilerin değerlendirildiği ve ortaya konulan sonuçların tartışıldığı alt başlıklardan oluşmaktadır. Kullanıcıların esneklik hakkındaki bakış açılarını öğrenmek amacıyla yürütülen bu çalışmada, Hershberger, Sanoff, Groat gibi araştırmacıların da çalışmalarında kullandıkları çoklu sınıflama yönteminden yararlanılmıştır. Katılımcıların sınıflandırmaları ve tanımlamaları için konusunda uzman (mimar–iç mimar) kişilerin seçimiyle konutta mekânsal ve işlevsel parametrelere bağlı olarak belirlenen 20 adet fotoğraf kartı kullanılmıştır. Çalışma, cinsiyet ve eğitim durumu farklılıklarına göre seçilen 70 katılımcının katkısı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar sınıfladıkları ve tanımladıkları verileri not etmişler ve elde edilen verilere içerik analizi uygulanmıştır. Sonuçta katılımcıların gösterilen fotoğrafları 13 kategori altında sınıflandırdıkları ve tanımladıkları belirlenmiş ve elde edilen veriler değerlendirilerek çalışma kapsamında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Esnek konut, serbest sınıflama; çoklu sınıflama yöntemi; esneklik türleri.


Reviewing Flexibility in Housing with Free Sorting Method

Melisa Diker1, M. Tolga Akbulut2
1Department of Architecture, İskenderun Technical University Faculty of Architecture, Hatay, Turkey
2Department of Architecture, Yıldız Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey

It is seen that houses which fail to satisfy user needs -even though they are newly built- are modified/transformed by users. As these modifications and transformations sometimes require significant physical procedures in inflexibly-designed houses, it causes some loss in terms of money, work-force and time. It can be stated that houses with “Flexible Design” characteristics are more suitable as they can answer to these modifications and transformations more easily. For that reason, the main purpose of the study carried out within this article can be summarized as to contribute to sustainable house manufacture methods by revealing users’ perception of flexible house concept and how they define flexibility in house, supplying data for design processes in new house manufacturing process. The article is comprised of subtitles in which; flexible house concept in Turkey and the world is presented based on the literature, information is given about types of flexibility in house and spatial and functional flexibility parameters, method of the study is explained, obtained data is evaluated and presented results are discussed. In this study carried out with the aim of understanding users’ perspectives on flexibility, multiple sorting method, which was exercised by examiners like Hershberger, Sanoff, Groat in their works, was utilized and 20 photo cards, determined with the choice of experts on their subjects (architectures-interior designers) according to spatial and functional parameters in house were used in order for participants to classify and define them. The study was carried out with the contribution of 70 participants, designated according to the differences on their gender and education levels, participants noted the data they sorted and defined, and content analysis was performed for this data. Ultimately, it was found out that participants sorted and defined these photographs under 13 categories and obtained data was assessed and discussed within the study.

Keywords: Flexible housing, free sorting; multiple sorting method; types of flexibility.


Melisa Diker, M. Tolga Akbulut. Reviewing Flexibility in Housing with Free Sorting Method. Megaron. 2021; 16(2): 183-196

Sorumlu Yazar: Melisa Diker, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale