YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
Open Design Education: Addressing Accountability in the Age of Computing [Megaron]
Megaron. 2020; 15(3): 343-349 | DOI: 10.14744/megaron.2020.32650  

Open Design Education: Addressing Accountability in the Age of Computing

Desantila Hysa1, Mine Özkar2
1Department of Architecture, Epoka University, Tirana, Albania
2Department of Architecture, İstanbul Technical University Faculty of Architecture, İstanbul, Turkey

Attitudes complement knowledge and skills but are often overlooked as assessable competencies in higher education. In architectural design curriculum, attitudes are especially relevant in order to ensure the training of responsible designers. As humanistic and environmental approaches are increasingly at the forefront, the studio cultures of the schools seek to cultivate collaborative and participatory skills on individual creativity. The parallel acclaim of computational methods expounds the reasoning processes of design and new opportunities arise for open and liable cultures of design. However, the task of connecting these methods to a broader competency in design is still not fulfilled. This paper provides an interdisciplinary context for accountability as an attitude in design education and a conceptual framework for implementing and assessing it through computational methods. It argues that computation in early-design education, in the form of shape rules and devices of visual computing, is supportive in instilling reflective attitudes by promoting knowledge sharing with accountability among learners.

Keywords: Collaborative design, computational design, ethics, first-year design education; reflective practice.


Açık Tasarım Eğitimine Doğru: Hesaplama ve Hesap Verebilme

Desantila Hysa1, Mine Özkar2
1Epoka Üniversitesi, Mimarlık Ve Mühendislik Fakültesi, Mimarlık, Tirana, Arnavutluk
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul

Yükseköğretimde öğrenim çıktıları olarak bilgi ve becerileri tamamlayan tutumlar, doğrudan değerlendirilemeyen yeterlilikler olarak genellikle geri planda kalır. Mimarlık eğitiminde hümanist, sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımlar küresel ve yerel gündemlere uygun olarak artarken okulların stüdyo kültürlerinde benimsenen tutumlar, işbirlikçi ve katılımcı süreçlerden çok bireysel yaratıcı süreçler ön plana çıkabilmektedir. Hesaplamalı tasarım yöntemleri ise tasarımın muhakeme adımlarını açık ederek paylaşımcı tutumları beslerken, açık ve sorumluluk bilinci güden tasarım kültürleri oluşturmak için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu makale, hesap verebilir olmayı bir tutum olarak tasarım eğitiminde uygulamak ve değerlendirmek amacıyla kullanılan hesaplamalı tasarım yöntemlerine disiplinler arası bir literatürle bağlam ve kuramsal bir çerçeve sunmaktadır. Tasarım eğitiminin ilk yılında, süreci dışsallaştıran görsel kuralların kullanımı ile görsel hesaplama uygulamaları, süreci açıkça paylaşan, sorgulayan ve bağlamlarıyla ilişkilendiren tutumları beslemeye yarar.

Anahtar Kelimeler: İşbirlikçi tasarım, hesaplamalı tasarım, etik, mimarlık eğitiminin birinci yılı; yansıtıcı uygulama.


Desantila Hysa, Mine Özkar. Open Design Education: Addressing Accountability in the Age of Computing. Megaron. 2020; 15(3): 343-349

Corresponding Author: Desantila Hysa, Albania


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale