YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
A Model for Testing the Performance of Building Products in Conjunction with Environmental-Ecological and Legal Obligations by Systems Approach in Building Production [Megaron]
Megaron. 2014; 9(4): 255-270 | DOI: 10.5505/MEGARON.2014.29491  

A Model for Testing the Performance of Building Products in Conjunction with Environmental-Ecological and Legal Obligations by Systems Approach in Building Production

Çiğdem Çağnan, Harun Özer
Near East University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Lefkosa / Trnc

In the construction process, building materials are structural and constructive elements which make it possible for humans to realise one of their most vital survival need of shelter. This study is to review the process of how construction products are obtained and used; how these processes could have an impact on nature and environment and to review the need for a control mechanism in order to minimise those impacts.
In obtaining the construction products from nature either organically or inorganically, the damage caused to environment, energy used in the production process and the pollution caused from waste products are the major ongoing environmental-ecological and legal problem that needs to be resolved. In order to resolve this problem the systems approach is used to analyse the building production and to develop a model on how to inspect and test the construction products in line with the environmental-ecological and legal obligations. Within the proposed model, the systematic properties of the construction product and the standards it complies with, an existing ER (Evaluation Report) system is taken as an example, on how the products could be tested to comply with the environmental-ecological and legal obligations. Construction product can be analysed in accordance with the proposed model, evaluated and the results can be reported.

Keywords: Building product, ER (Evaluation Report), systems approach.


Yapı Üretiminde Sistem Yaklaşımı ile Yapı Ürünü Performanslarının Çevre-Ekoloji ve Yasal Zorunluklar Bağlamında Test Edilmesine Yönelik Bir Model Önerisi

Çiğdem Çağnan, Harun Özer
Yakın Doğu Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Lefkoşa / Kktc

Yapım sürecinde strüktürel ve konstrüktif eleman olarak yer alan yapı ürünleri, insanlığın yaşamsal gereksinmelerinden birisi olan barınma olgusunun fiziksel temelini oluşturmaktadır. Bu çalışma yapı ürününün elde edilmesinden kullanılmasına kadar geçen süreçte, yapılan işlemlerle bu işlemler sonucu doğaya ve çevreye verilen olumsuz etkileri en aza indirgemek için bir denetim aracına gereksinim duyulması varsayımından yola çıkarak yapılmıştır. Yapı ürünlerinin doğadan organik veya inorganik olarak elde edilmesinde doğaya verilen zarar, işlenmesinde harcanan enerji ve atık ürünün yarattığı çevre kirliliği, çözülmesi gereken en önemli çevre-ekoloji ve yasal sorun olarak süregelmektedir. Çalışmada sorunu çözmek için; yapı üretimine sistem yaklaşımı ile yapı ürünü analiz edilerek, çevre-ekoloji ve yasal zorunluluk gereklilikleriyle denetlenmesini veya test edilmesini sağlayacak bir model oluşturulmaya çalışılmıştır. Önerilen modelde yapı ürününün sistematik nitelikleri ve standartları için var olan ER (Evaluation Report) sistemi incelemede örnek alınarak ürünün, çevre-ekoloji ve yasal zorunluluklar bütünlüğü ile denetimleri (test edilmeleri) modelleştirilerek, açıklanmaktadır. Yapı ürünü bu modele göre analiz edilip, raporlama yöntemiyle de değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapı ürünü, ER (Evaluation Report), sistem yaklaşımı.


Çiğdem Çağnan, Harun Özer. A Model for Testing the Performance of Building Products in Conjunction with Environmental-Ecological and Legal Obligations by Systems Approach in Building Production. Megaron. 2014; 9(4): 255-270

Corresponding Author: Çiğdem Çağnan, K.K.T.C.


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale