YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 18 Sayı: 1 Yıl : 2023

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Index and Coverage
Avery Index
DOAJ
EBSCO
Erih Plus
ESCI – Clarivate
GALE Cengage
Genamics
ProQuest
TR Dizin
TUBITAK Ulakbim
Ulrichs Web
The Relationship between Environmental Change and Socio-Economic Structure in the Context of Socio- Ecological System Approach in Turkey [Megaron]
Megaron. 2013; 8(3): 179-189 | DOI: 10.5505/megaron.2013.29484  

The Relationship between Environmental Change and Socio-Economic Structure in the Context of Socio- Ecological System Approach in Turkey

Senem Kozaman, Betül Şengezer
Department Of Regional Planning, Yıldız Technical University

The aim of the paper is to understand the spatial structure of development in Turkey in the context of socio-economic components and environmental change and to exhibit the interaction between these variables. Accordingly, using factor analysis and k-means cluster analysis with the contribution of environmental, social and economic indicators, different geographical patterns are revealed in Turkey and the interaction between natural degradation and socio-economic structure are examined with the index of SES components in resulting sub-regions. Based on research findings, the power of economic and human capital decline relatively in developed metropolitan areas, on the contrary in developing and underdeveloped regions development rate are increasing faster than metropolitan areas. From this determination it’s possible to obtain three results: (1) it’s impossible to mention sustainability in metropolitan areas if the pressure trend of development will proceed in environment and natural resources, (2) continuity of growth trend with the contribution of institutional, social and physical capital in developing regions will enhance the potential of sustainable development, (3) in tourism cities, although the decrease in resource consumption growth rate and development in economic and human capital, the deterioration of natural resources that are the basis of tourism activities expose risks for the balanced growth in tourism cities.

Keywords: sustainability, socio-ecological system approach, factor analysis, k-means cluster analysis, Turkey


Sosyo- Ekolojik Sistem Yaklaşımı Bağlamında Türkiye’de Çevresel Değişimler ve Sosyo Ekonomik Yapı İlişkisi

Senem Kozaman, Betül Şengezer
Yıldız Teknik Üniversitesi, Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bu makalenin amacı, sosyo-ekolojik sistem (SES) yaklaşımı çerçevesinde Türkiye’de gelişmenin sosyo-ekonomik bileşenleri ile çevresel değişimlerin mekânsal yapısını anlamak ve aralarındaki etkileşimi ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, çeşitli çevresel, sosyal ve ekonomik göstergeler kullanılarak gerçekleştirilen Temel Bileşenler Analizi ve K-Ortalamalar Kümelenme Analizi yolu ile farklı coğrafi örüntüler saptanmış ve ortaya çıkan alt bölgelerde SES bileşenleri endekslenerek çevresel değişimlerle sosyo- ekonomik yapı arasındaki etkileşim irdelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, Türkiye’de gelişmiş olan metropoliten bölge ve çeperlerinin ekonomik ve beşeri sermaye güçleri giderek göreceli olarak yavaşlamakta, buna karşın gelişmekte ve geri kalmış bölgelerde ise gelişme hızı metropollere göre daha hızlı artmaktadır. Bu saptamadan üç sonuç çıkartmak mümkündür: (1) metropollerde gelişmenin çevre ve kaynaklar üzerinde yarattığı baskı eğiliminin devam etmesi halinde herhangi bir sürdürülebilirlikten söz etmek olanaksızlaşmaktadır, (2) gelişmekte olan bölgeler, büyüme eğiliminin devam etmesi halinde, kurumsal-sosyal-fiziksel sermayenin katkısıyla sürdürülebilir gelişme potansiyeli taşımaktadır, (3) turizm kentlerinde kaynak kullanımı artış hızının düşmesi, beşeri ve ekonomik sermayenin gelişimi önem taşımakla beraber turizmin dayanağı olan doğal kaynakların bozulma eğilimi dengeli büyüme adına risk yaratmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilirlik, sosyo-ekonomik sistem yaklaşımı, faktör analizi, k-ortalama kümelenme analizi, Türkiye


Senem Kozaman, Betül Şengezer. The Relationship between Environmental Change and Socio-Economic Structure in the Context of Socio- Ecological System Approach in Turkey. Megaron. 2013; 8(3): 179-189

Corresponding Author: Senem Kozaman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2023 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale